Gellerup Vi Flytter Ikke

Kejseren har ikke noget tøj på

Alt, hvad der bør vides om, hvad der hjælper på fattigdom, på løsning af sociale problemer, på social mobilitet, hvad der skal til for, at mennesker trives i et fællesskab, hvordan man inddrager borgerne, og hvordan byer kan planlægges, så flere forskellige mennesker bor og trives sammen, det vides, og det har man erfaringer med virker, bl.a. i Gellerup.

Debatindlæg, 12.11.2022, Solveig Munk, medlem af Aarhus Byråd for Enhedslisten, formand for Teknisk Udvalg.

Borgmesteren i Aarhus vælger alligevel som ”first mover” at gøre det helt modsatte af det, man ved, der virker. Borgmesteren med sit lydige flertal bag sig påstår endda, at disse destruktive og overgribende handlinger på boliger, miljø, kultur og mennesker er »for børnenes skyld«.

Man fristes til at sige, at borgmesteren »ikke har noget tøj på«. Borgmesteren og byrådsflertallet lider af faktaresistens og af ansvarsforflygtigelse. Det er uacceptabelt, at konsekvenser af nedrivningerne belyses ekstremt dårligt i myndighedsbehandlingen af lokalplanen, og at der ikke drages en eneste konsekvens af de mange høringssvar.

Lokalplanen er et politisk bestillingsarbejde – uværdigt at byde vore fagligt dygtige medarbejdere i Teknik og Miljø at udføre. Klager til Planklagenævnet og Ankestyrelsen må følge.

Lad mig nævne nogle af forsømmelserne:

Klimabelastningen – skønt det fra 2023 bliver obligatorisk at lave en såkaldt livscyklusanalyse for klima- og miljøbelastninger i alle byggesager, så er der ikke foretaget en sådan i denne sag. Ville det ikke være fornuftigt at gøre, også i relation til klimaregnskabet, for at Aarhus vil være CO2-neutral i 2030?

Arkitektfirmaet Vandkunsten påviser, at klimaaftrykket ved at rive ned er 300 pct. mere belastende end ved at renovere boligerne. Vandkunsten kalder nedrivningerne for »destruktivt og kulsort«.

Arkitektur- og kulturhistorier, kulturarv – lokalplanen indeholder ingen vurdering fra hverken stadsarkitekt eller kultur- og miljøråd af, hvad det gør ved arven og ved sammenhængskraften i området, når 12 af kvarterets oprindelige 23 blokke nedrives, og hele arkitekturen vendes på hovedet.

Både det daværende sogneråd og arkitekten Blach Pedersen havde ellers gjort sig tanker om dette lokalsamfund. Der var en mening med det.

Gellerupplanen var en helhedsorienteret plan for at skabe gode rammer om menneskers tilværelse: gode boliger med lys og luft (lav bebyggelsesprocent), kort afstand til rekreative funktioner, trafikfredelighed for fodgængere og cyklister internt i boligområdet og biltrafik i en ydre ring, kort afstand til kulturelle tilbud (skole, bibliotek, teater, kirke), lokaler til foreningsdrift inde i selve boligblokken – mest kendt håndbryggerlauget. Kort gangafstand til indkøbsmulighed, institutionsforsyning internt i området, så biltransport af børn ikke var fornøden, kort afstand til industri-, kontor- og servicearbejdspladser ved Edwin Rahrsvej. I senere byfornyelsesprojekter også havebrug mellem blokkene. Planlægningshensyn, som jo senere blev vedtaget som gældende for byudvikling i hele Aarhus (”samtidighedsprincippet”).

Eneste kommentar i lokalplanen til spoleringen af denne helhedsorienterede plan er, at man ikke »anser bygninger eller miljøet for bevaringsværdigt«.

Indsigelserne mod nedrivningerne – ejerne af de seks boligblokke vil ikke sælge bygningerne til nedrivning og har indstævnet kommunen for retten i bl.a. den anledning. Enhedslisten har lavet mindretalsudtalelse derom. Alligevel lades juraen uomtalt i lokalplanforslaget og i indstillingen. Det er da vist topmålet af, hvordan man ignorerer borgerne i en høringsproces.

Enhedslisten tiltrådte ikke indstillingen.

Debatindlægget i JP-Aarhus