Vedtægter Århus Syd

1. Navn og hjemsted
Afdelingens navn er “Enhedslisten Århus Syd” og har hjemsted i Aarhus Kommune.
Afdelingens geografiske område dækker Viby J (8260), Højbjerg (8270), Hasselager (8361), Tranbjerg (8310), Mårslet (8320), Beder (8330), Malling (8340), Solbjerg (8355) samt en del af Aarhus C. Indenfor Aarhus C dækkes området syd for åen, vest for Vester Allé, syd for Sønder Allé, øst for Spanien og Europaplads.

2. Formål
Afdelingens formål følger Enhedslistens fælles formål på landsplan.

3. Medlemskab
Alle interesserede, som er enige i Enhedslistens formål, og som accepterer dens vedtægter, kan optages som medlemmer af afdelingen. Indmeldelse sker hos Enhedslistens landskontor.
Alle medlemmer af Enhedslisten med bopæl i afdelingens geografiske område er som udgangspunkt medlem af afdelingen.
Enhedslistemedlemmer, der bor uden for afdelingens geografiske område, men som føler mest tilknytning til Enhedslisten Århus Syd, kan blive medlem af afdelingen. Ønsker nogen dette, skal det ske ved henvendelse til landskontoret, som sørger for overførslen.
Forudsætning for medlemskab er betaling af det kontingent, som fastsættes af Enhedslistens årsmøde. Medlemskab af og/eller bidrag til foreningen giver ikke ret til nogen del af foreningens formue eller udbytte af nogen art.
Det forventes, at medlemmer af Enhedslisten Århus Syd er organiseret i den fagforening/forbund, der dækker det overenskomstområde, i hvilket man er beskæftiget.
Medlemmer kan oprette en ny afdeling for en mindre del af afdelingens geografiske område, hvis et flertal af medlemmerne med bopæl indenfor et lokalområde stemmer for det.
Beslutning om nye afdelinger indenfor afdelingens geografiske område skal træffes efter reglerne for beslutning om vedtægter i Enhedslisten Århus Syd, herunder regler om frister og stemmetal ved afstemninger.

4. Generalforsamlingen
Generalforsamlingen er afdelingens højeste myndighed.
Stemme- og taleberettiget på generalforsamlingen er alle, som har betalt kontingent inden generalforsamlingen afholdes.
Intet medlem kan afgive mere end én stemme pr. afstemning. Der kan ikke afgives stemme ved fuldmagt.
Alle beslutninger på generalforsamlingen træffes – hvor intet andet fremgår af nærværende vedtægter – ved simpelt flertal.
Der skrives referat af de beslutninger, som vedtages på generalforsamlingen, og referatet udsendes til afdelingens medlemmer.
Ordinær generalforsamling, der afholdes hvert år i februar-april måned, indkaldes skriftligt med mindst seks ugers varsel med mindst følgende dagsorden:
– Valg af dirigent og referent.
– Bestyrelsens og evt. undergruppers beretning.
– Godkendelse af det reviderede regnskab.
– Budget for det kommende år.
– Indkomne forslag.
– Vedtagelse af arbejdsplan for det kommende år.
– Valg af:
afdelingsbestyrelse
syds bestyrelsesmedlem til kommunebestyrelsen
revisorer
– Evt.
Ethvert medlem kan fremsætte beslutningsforslag til generalforsamlingen.
For at kunne behandles skal det være bestyrelsen i hænde to uger før generalforsamlingen.
Bestyrelsen skal udsende det elektronisk til medlemmerne en uge før generalforsamlingen.
Ændringsforslag til indkomne forslag kan stilles på generalforsamlingen.
Nye forslag kan stilles på generalforsamlingen, men kan kun vedtages ved enstemmighed.
Undtaget herfra er forslag til vedtægtsændringer, som skal være indsendt skriftligt til bestyrelsen senest fire uger før generalforsamlingen. Der skal af ændringsforslaget fremgå en præcis ordlyd, hvor det præcist skal indsættes, samt en præcis angivelse af, hvad der eventuelt skal slettes.
Bestyrelsen skal sørge for, at eventuelle forslag til vedtægtsændringer er sendt til medlemmerne senest tre uger før generalforsamlingen, som minimum elektronisk.
Der kan stilles ændringsforslag til forslag til vedtægtsændringer, som senest skal være bestyrelsen i hænde to uger før generalforsamlingen.
De skal derefter være udsendt til medlemmerne senest en uge før generalforsamlingen.
Stk. 2.
Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når mindst 1/4 af foreningens medlemmer eller et flertal på et afdelingsmøde eller mindst to bestyrelsesmedlemmer eller afdelingens revisorer skriftligt med angivelse af dagsorden ønsker det.
Bestyrelsen indkalder inden for en uge skriftligt til ekstraordinær generalforsamling, som afholdes tidligst 10 dage efter indkaldelsen er udsendt og senest tre uger efter.
Stk. 3.
Undtaget fra fristerne i stk. 2 er ekstraordinære generalforsamlinger vedrørende vedtægtsændringer.
Ved vedtægtsændringer afholdes den ekstraordinære generalforsamling i henhold til fristerne for den ordinære generalforsamling fra det tidspunkt dagsordenen og forslag til vedtægtsændringer er bestyrelsen i hænde.

5. Afdelingsmødet
Afdelingsmødet er afdelingens højeste myndighed mellem generalforsamlingerne.
Afdelingsmøderne afholdes mindst 1 gang i kvartalet. Der skal tages beslutningsreferat af mødet, som skal udsendes til medlemmerne.

6. Emnegrupper
På initiativ fra bestyrelsen eller en kreds af medlemmer kan der dannes emnegrupper om særlige arbejdsområder. En fast emnegruppe skal godkendes af bestyrelsen og vælger en kontaktperson. En emnegruppe kan optræde offentligt i eget navn.

7. Lokalgrupper
Lokalgruppernes formål er dels at forankre afdelingen i lokalområderne og lokale aktiviteter, dels at bringe nationale, regionale og kommunalt baserede aktiviteter ud i lokalområder, fx valgkampe, nationale kampagner, lokale demonstrationer osv.
Bestyrelsen eller en gruppe af medlemmer kan afsøge muligheden for at oprette en lokalgruppe.
Der indkaldes til et møde i et geografisk afgrænset område med oprettelse af lokalgruppe på dagsordenen, med min. 14 dages varsel. En lokalgruppe skal godkendes af bestyrelsen og vælge en kontaktperson.
Lokalgruppernes møder bør annonceres for alle medlemmer. Lokalgrupper kan udtale sig på egne vegne.
Lokalgruppernes økonomi:
Såfremt der eksisterer lokalgrupper, fastsætter generalforsamlingen hvert år et grundbeløb til lokalgrupperne, som den enkelte lokalgruppe selv disponerer over. Dette grundbeløb tildeles ligeledes lokalgrupper, der oprettes mellem generalforsamlingerne. Udgifter indenfor den fastsatte ramme afregnes løbende med afdelingens kasserer ved indlevering af bilag. Overskydende midler ved regnskabsårets afslutning tilfalder afdelingen.
Lokalgrupperne kan ansøge afdelingsbestyrelsen om yderligere økonomi efter behov, på lige fod med alle andre undergrupper.

8. Afdelingsbestyrelsen
Bestyrelsen er afdelingens ledelse og vælges på generalforsamlingen.
Den består af op til 9 medlemmer og op til 4 suppleanter.  Suppleanter indkaldes ved længerevarende forfald. Bestyrelsesmedlemmer kan højst vælges på 6 ordinære generalforsamlinger indenfor en 8 års periode.
Et køn kan ikke besidde mere end 60% af pladserne i bestyrelsen, hvis de opstillede tillader andet.
Bestyrelsen vælger kontaktperson, kasserer og talsperson på sit første møde efter generalforsamlingen.
Bestyrelsen holder minimum møde hver 6. uge.
Optagelse af lån samt køb, salg og pantsætning af fast ejendom kræver indstilling fra bestyrelsen til godkendelse på generalforsamlingen.
Der skrives referater af bestyrelsesmøderne som udsendes til medlemmerne.
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

9. Tegningsregler.
”Afdelingsbestyrelsen meddeler de nødvendige fuldmagter til kassereren. Det bestemmes at kontaktperson og kasser kan disponere i fællesskab over foreningens konto og netbanken
Ved optagelse af lån samt køb, slag og pantsætning af fast ejendom tegnes afdelingens af den samlede afdelingsbestyrelse. Afdelingen kan ikke tegne Enhedslistens landsorganisation.”

10. Foreningens formue
Afdelingen hæfter alene for dens formue. Afdelingens aktiviteter drives med økonomiske midler fra: Medlemskontingent og udpegede til hverv omfattet af borgerligt ombud, frivillige bidrag og gaver.Klausuler på gaver skal respekteres.
Reglerne for partiskat følger landsorganisationens vedtægter.

11. Regnskab
Afdelingens regnskabsår er kalenderåret.
Regnskabet revideres af to interne kritiske revisorer valgt af generalforsamlingen.
Revisorerne må ikke være medlemmer af bestyrelsen.
Regnskabet skal være afsluttet så det kan udsendes rettidigt inden den ordinære generalforsamling.
Regnskabet fremlægges til godkendelse på den første ordinære eller ekstraordinære generalforsamling efter regnskabets aflæggelse.

12. Vedtægtsændringer
Ændringer i disse vedtægter kan kun ske på en generalforsamling, hvor de kan ændres med almindeligt flertal. Forslag til vedtægtsændringer skal være indsendt skriftligt til bestyrelsen efter de regler, der er formuleret i § 4.

13. Opløsning
Beslutningen om opløsning af afdelingen kan kun vedtages efter afdelingsbestyrelsens indstilling og efter vedtagelse med 2/3-flertal på to på hinanden følgende generalforsamlinger, der er indkaldt med afdelingens opløsning som dagsordenspunkt og afholdt med mindst 14 dages mellemrum.
Afdelingens opløsning skal desuden godkendes af Enhedslistens Hovedbestyrelse, jvf. pkt. 4 i Enhedslistens landsorganisations vedtægter.
Opløses afdelingen, skal et eventuelt overskud efter betaling af alle passiver tilfalde Enhedslistens landsorganisation.

Vedtaget på stiftende generalforsamling i Enhedslisten Århus Syd, 25. august 2018 med ændringsforslag af § 9 vedtaget den 14.01-2020 og med ændringsforslag af § 4 vedtaget den 27.04.-2021.