Vedtægter Århus Vest

1. Navn og hjemsted
Afdelingens navn er “Enhedslisten – Århus Vest” og har hjemsted i Århus kommune. Afdelingen er en lokalafdeling af partiet Enhedslisten – De Rød-Grønne.

2. Formål

Afdelingens formål følger Enhedslistens fælles formål på landsplan. Desuden arbejder Århus-afdelingen for repræsentation i Århus Byråd, Region Midtjylland og Folketinget.

3. Medlemskab

Alle interesserede, som er enige i Enhedslistens formål, og som accepterer dens vedtægter, kan optages som medlemmer af afdelingen. Indmeldelse sker hos Enhedslistens landskontor. Alle medlemmer af Enhedslisten med bopæl i postnummerområderne 8210 Århus V, 8220 Brabrand, 8230 Åbyhøj, 8381 Tilst, 8462 Harlev og 8471 Sabro. Herudover de medlemmer, der har bopæl i postnummerområde 8000 Århus C indenfor området, der mod nord afgrænses af Nørreport, Nørregade, Nørre Allé, Vesterbro Torv, Vesterbrogade og Viborgvej inkl. disse vejes lige husnumre. Samt de medlemmer, der har bopæl indenfor postnummerområde 8000 Århus C indenfor området, der mod syd afgrænses af Århus Å, Vester Alle, Sønder Alle, Spanien og Europaplads.

Enhedsliste-medlemmer, der bor uden for afdelingens geografiske område, men som føler mest tilknytning til Århus Vest, kan blive medlem af afdelingen. Ønsker nogen dette, skal det ske ved henvendelse til landskontoret, som sørger for overførslen.

Det forventes, at medlemmer af Enhedslisten Århus Vest er organiseret i den fagforening/forbund, der dækker det overenskomstområde, i hvilket man er beskæftiget.

Medlemmer kan oprette en ny afdeling for en mindre del af afdelingens geografiske område, hvis et flertal af medlemmerne med bopæl indenfor et postnummer stemmer for det. En sådan afdeling kan omfatte medlemmer med bopæl i et eller flere postnumre. Forslag om tilslutning til en anden afdeling end Enhedslisten i Århus Vest skal til separat afstemning blandt medlemmerne indenfor hvert postnummer.

Beslutning om nye afdelinger indenfor afdelingens geografiske område skal træffes efter reglerne for beslutning om vedtægter i Enhedslisten i Århus, herunder regler om frister og stemmetal ved afstemninger.

4. Generalforsamlingen

Generalforsamlingen er afdelingens højeste myndighed. Stemme og taleberettiget på generalforsamlingen er alle, som har betalt kontingent inden generalforsamlingen afholdes. Intet medlem kan afgive mere end én stemme pr. afstemning. Der kan ikke afgives stemme ved fuldmagt. Alle beslutninger på generalforsamlingen træffes – hvor intet andet fremgår af nærværende vedtægter – ved simpelt flertal. Der skrives referat af de beslutninger, som vedtages på generalforsamlingen, og referatet udsendes til afdelingens medlemmer. Ordinær generalforsamling, der afholdes hvert år i februar-april måned, indkaldes skriftligt med mindst 6 ugers varsel med mindst følgende dagsorden:

  1. Valg af dirigent og referent
  2. Bestyrelsens og evt. undergruppers beretning
  3. Indkomne forslag
  4. Vedtagelse af arbejdsplan for det kommende år
  5. Godkendelse af det reviderede regnskab
  6. Vedtagelse af budget for det kommende år
  7. Valg af afdelingsbestyrelse og revisorer
  8. Eventuelt

Ethvert medlem kan fremsætte beslutningsforslag til generalforsamlingen. For at kunne behandles, skal det være bestyrelsen i hænde 2 uger før generalforsamlingen. Bestyrelsen skal udsende det elektronisk til medlemmerne en uge før generalforsamlingen. Ændringsforslag til indkomne forslag kan stilles på generalforsamlingen. Nye forslag kan stilles på generalforsamlingen, men kan kun vedtages ved enstemmighed. Undtaget herfra er forslag til vedtægtsændringer, som skal være indsendt skriftligt til bestyrelsen senest 4 uger før generalforsamlingen. Der skal af ændringsforslaget fremgå en præcis ordlyd, hvor det præcist skal indsættes, samt en præcis angivelse af, hvad der eventuelt skal slettes. Bestyrelsen skal sørge for, at eventuelle forslag til vedtægtsændringer er sendt til medlemmerne senest tre uger før generalforsamlingen, som minimum elektronisk. Der kan stilles ændringsforslag til forslag til vedtægtsændringer, som senest skal være bestyrelsen i hænde to uger før generalforsamlingen. De skal derefter være udsendt til medlemmerne senest en uge før generalforsamlingen.

Stk. 2. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når mindst 1/4 af foreningens medlemmer eller et flertal på et afdelingsmøde eller mindst 2 bestyrelsesmedlemmer eller afdelingens revisorer skriftligt med angivelse af dagsorden ønsker det. Bestyrelsen indkalder inden for 1 uge skriftligt til ekstraordinær generalforsamling, som afholdes tidligst 10 dage efter indkaldelsen er udsendt og senest 3 uger efter.

Stk. 3. Udtaget fra fristerne i stk. 2 er ekstraordinære generalforsamlinger vedrørende vedtægtsændringer. Ved vedtægtsændringer afholdes den ekstraordinære generalforsamling i henhold til fristerne for den ordinære generalforsamling fra det tidspunkt dagsordenen og forslag til vedtægtsændringer er bestyrelsen i hænde.

5. Afdelingsmødet

Afdelingsmødet er afdelingens højeste myndighed mellem generalforsamlingerne. Derfor vægtes det at så mange politiske/organisatoriske beslutninger som muligt træffes af afdelingsmøderne. Afdelingsmødet skal tilstræbe en sammenhæng i afdelingen. Det betyder at afdelingsmøderne bør bygges op omkring den aktivitet som medlemmerne i Århus deltager i. Derfor bør bevægelser og emnegrupper inddrages i møderne. Vigtigheden af afdelingsmødet som væsentligt for sammenhængen i afdelingen betyder, at det tilstræbes at offentliggøre alle beslutninger og væsentlige debatter i det elektroniske nyhedsbrev. I en bestræbelse på at kvalificere debatterne så godt som muligt skal møderne forberedes grundigt. Det betyder at relevante papirer, som kan relateres til debatten, sendes ud til medlemmerne minimum en uge før mødet. Detaljeret dagsorden for mødet, hvor eventuelle beslutningsforslag fremgår, bør om muligt udsendes sammen med relevante papirer minimum en uge før mødet. Der skal tages beslutningsreferat af mødet, som skal udsendes til medlemmerne. Afdelingsmøderne afholdes som udgangspunkt med fast rytme hver 14. dag på samme ugedage og tidspunkter.

6. Emnegrupper

På initiativ fra bestyrelsen eller en kreds af medlemmer kan der dannes emnegrupper om særlige arbejdsområder. Disse områder kan være erhvervs-/fagforeningsmæssig, lokalpolitisk eller være generelt interesseprægede. Sådanne grupper kan være tidsbegrænsede ad hoc-grupper eller faste emnegrupper. En fast emnegruppe skal godkendes af bestyrelsen og vælger en kontaktperson, som fremgår på hjemmesiden. Emnegruppernes møder bør annonceres for medlemmerne. En emnegruppe kan udføre alle former for politisk aktivitet ‐ så længe de ikke strider mod vedtagelser i Enhedslisten i Århus eller landsorganisationen. En emnegruppe kan optræde offentligt i eget navn.

7. Lokalgrupper

Lokalgruppernes formål er dels at forankre Enhedslisten i Århus i lokalområdet og lokale aktiviteter, dels at bringe nationale, regionale og kommunalt baserede aktiviteter ud i lokalområdet, fx valgkampe, nationale kampagner, lokale demonstrationer osv. Bestyrelsen eller en gruppe af medlemmer kan afsøge muligheden for at oprette en Lokalgruppe. Der indkaldes til et møde i et geografisk afgrænset område, med oprettelse af lokalgruppe på dagsordenen, med min.14 dages varsel. En lokalgruppe skal godkendes af bestyrelsen og vælger en kontaktperson, som fremgår på hjemmesiden. Lokalgruppernes møder bør annonceres for alle medlemmer fx i kalenderen på hjemmesiden. Lokalgrupper kan udtale sig på egne vegne og på Enhedslisten i Århus’ vegne i forståelse med bestyrelsen.
Lokalgruppernes økonomi:
Generalforsamlingen fastsætter hvert år et grundbeløb til lokalgrupperne, som den enkelte lokalgruppe selv disponerer over. Dette grundbeløb tildeles ligeledes lokalgrupper der oprettes mellem generalforsamlingerne. Udgifter indenfor den fastsatte ramme afregnes løbende med afdelingens kasserer ved indlevering af bilag. Overskydende midler ved regnskabsårets afslutning tilfalder afdelingen. Lokalgrupperne kan ansøge afdelingsbestyrelsen om yderligere økonomi efter behov, på lige fod med alle andre undergrupper.

8. Afdelingsbestyrelsen

Bestyrelsen er afdelingens ledelse og vælges på generalforsamlingen. Den består af op til 9 medlemmer og op til 4 suppleanter. Suppleanter indkaldes ved længerevarende forfald. Bestyrelsesmedlemmer kan højst vælges på 6 på hinanden følgende ordinære generalforsamlinger. Efter at have holdt pause i 2 års generalforsamlingsperioder kan man genopstille. Minimum 40 % af hver køn vælges til bestyrelsen. Ved valg til bestyrelsen skal hvert køn have mulighed for at få 4 pladser. Derfor opstilles 2 lister med henholdsvis de mandlige og kvindelige kandidater. Kandidaterne vælges efter stemmetal. Hvis der ikke er 4 kandidater på den ene liste suppleres op fra den anden liste. Bestyrelsen konstituerer sig selv med kontaktperson, kasserer og talsperson på sit første møde efter generalforsamlingen. Bestyrelsen holder minimum møde hver 4. uge. Optagelse af lån samt køb, salg og pantsætning af fast ejendom kræver indstilling fra bestyrelsen til godkendelse på generalforsamlingen. Der skrives referater af bestyrelsesmøderne, som udsendes til medlemmerne. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

9. Kandidater
Kandidatopstillingen sker i et samarbejde med andre afdelinger i kommunen efter bestemmelserne i “Enhedslisten Århus Kommunes” vedtægter. Det samme gælder vedtagelsen af det det kommunalpolitiske program. Ved væsentlige politiske spørgsmål, hvor der kan være tvivl om partiets holdning, er bestyrelsen forpligtiget til at arbejde for at disse kommer til afgørelse i Enhedslisten i Århus kommune – enten på et medlemsmøde eller i bestyrelsesregi. Afdelingens lokale kandidater til folketingsvalget opstilles og vælges i et samarbejde de øvrige afdelinger i Østjyllands Storkreds. Afdelingsbestyrelsen er forpligtet til at vedligeholde dette samarbejde og sikre det er i overensstemmelse med landsvedtægterne.

10. Samarbejde med andre afdelinger

Afdelingsbestyrelsen er forpligtet til at søge at indgå i et samarbejde med andre afdelinger indenfor Århus Kommune på områder, der ikke hører under “Enhedslisten Århus Kommunes” kompetence.

 11. Tegningsregler

Afdelingsbestyrelsen meddeler de nødvendige post-, giro- og bankfuldmagter til kassereren. Ved optagelse af lån samt køb, salg og pantsætning af fast ejendom tegnes afdelingen af den samlede afdelingsbestyrelse. Afdelingen kan ikke tegne Enhedslistens landsorganisation.

 12. Foreningens formue

Afdelingen hæfter alene for dens formue.

13. Regnskab

Afdelingens regnskabsår er kalenderåret. Regnskabet revideres af to interne kritiske revisorer valgt af generalforsamlingen. Revisorerne må ikke være medlemmer af bestyrelsen. Regnskabet skal være afsluttet senest den 1. februar. Regnskabet fremlægges til godkendelse på den første ordinære eller ekstraordinære generalforsamling efter regnskabets aflæggelse.

14. Vedtægtsændringer

Ændringer i disse vedtægter kan kun ske på en generalforsamling, hvor de kan ændres med almindeligt flertal. Forslag til vedtægtsændringer skal være indsendt skriftligt til bestyrelsen efter de regler, der er formuleret i § 4.

15. Opløsning

Beslutningen om opløsning af afdelingen kan kun vedtages efter afdelingsbestyrelsens indstilling og efter vedtagelse med 2/3-flertal på to på hinanden følgende generalforsamlinger, der er indkaldt med afdelingens opløsning som dagsordenspunkt og afholdt med mindst 14 dages mellemrum. Afdelingens opløsning skal desuden godkendes af Enhedslistens Hovedbestyrelse, jf. pkt. 4 i Enhedslistens landsorganisations vedtægter. Opløses afdelingen skal et eventuelt overskud efter betaling af alle passiver tilfalde Enhedslistens landsorganisation.

Vedtaget den 4. september 2018, og revideret den 27. april 2019 og den 20. juni 2020.