Vedtægter Århus Nord

Vedtægter for Enhedslisten Århus Nord

 1. Navn og hjemsted

Afdelingens navn er “Enhedslisten Århus Nord” og har hjemsted i Aarhus Kommune. Afdelingens geografiske område dækker Århus N (postnummer 8200), Trige (8380) samt Øgadekvarteret, Nørre Stenbro og Århus Ø (postnummer 8000 nord for Nørreport, Nørregade, Nørre Allé, Vesterbro Torv, Vesterbrogade og Viborgvej, inkl. disse vejes lige husnumre). Afdelingen er en lokalafdeling af partiet Enhedslisten – De Rød-Grønne.

 1. Formål

Afdelingens formål følger Enhedslistens fælles formål på landsplan. Desuden arbejder afdelingen for repræsentation i Århus Byråd, Region Midtjylland og Folketinget.

 1. Medlemskab

Alle med bopæl i afdelingens geografiske område, som er enige i Enhedslistens formål, og som accepterer dens vedtægter, kan optages som medlemmer af afdelingen. Indmeldelse sker hos Enhedslistens landskontor.

Alle medlemmer af Enhedslisten med bopæl i afdelingens geografiske område er som udgangspunkt medlem af afdelingen.

Enhedsliste-medlemmer, der bor uden for afdelingens geografiske område, men som føler mest tilknytning til Enhedslisten Århus Nord, kan blive medlem af afdelingen. Ønsker nogen dette, skal det ske ved henvendelse til landskontoret, hvorefter afdelingsbestyrelsen kan godkende overførslen.

Forudsætning for medlemskab er betaling af det kontingent, som fastsættes af Enhedslistens årsmøde. Medlemskab af og/eller bidrag til foreningen giver ikke ret til nogen del af foreningens formue eller udbytte af nogen art.

Det forventes, at medlemmer af Enhedslisten Århus Nord er organiseret i den fagforening/forbund, der dækker det overenskomstområde, i hvilket man er beskæftiget.

Medlemmer kan oprette en ny afdeling for en mindre del af afdelingens geografiske område, hvis et flertal af medlemmerne med bopæl indenfor et lokalområde stemmer for det.

Beslutning om nye afdelinger indenfor afdelingens geografiske område skal træffes efter reglerne for beslutning om vedtægter i Enhedslisten Århus Nord, herunder regler om frister og stemmetal ved afstemninger.

 1. Generalforsamlingen

Generalforsamlingen er afdelingens højeste myndighed.

Stemme- og taleberettiget på generalforsamlingen er alle, som har betalt kontingent inden generalforsamlingen afholdes.

Intet medlem kan afgive mere end én stemme pr. afstemning. Der kan ikke afgives stemme ved fuldmagt.

Alle beslutninger på generalforsamlingen træffes – hvor intet andet fremgår af nærværende vedtægter – ved simpelt flertal.

Der skrives referat af de beslutninger, som vedtages på generalforsamlingen, og referatet udsendes til afdelingens medlemmer.

Ordinær generalforsamling, der afholdes hvert år i februar-april måned, indkaldes skriftligt med mindst 6 ugers varsel med mindst følgende dagsorden:

 • Valg af dirigent, referent og forretningsorden.
 • Bestyrelsens beretning.
 • Vedtagelse af arbejdsplan for det kommende år
 • Stillingtagen til indkomne forslag.
 • Stillingtagen til forslag om ændringer i vedtægterne.
 • Godkendelse af det reviderede regnskab.
 • Godkendelse af budget for det kommende år.
 • Valg af:
  • Afdelingsbestyrelse
  • Revisorer
  • Delegerede til Enhedslisten Region Midt

Ethvert medlem kan fremsætte beslutningsforslag til generalforsamlingen.

For at kunne behandles skal det være bestyrelsen i hænde 2 uger før generalforsamlingen.                  Bestyrelsen skal udsende det elektronisk til medlemmerne en uge før generalforsamlingen. Ændringsforslag til indkomne forslag kan stilles på generalforsamlingen. Nye forslag kan stilles på generalforsamlingen, men kan kun vedtages ved enstemmighed. Undtaget herfra er forslag til vedtægtsændringer, som skal være indsendt skriftligt til bestyrelsen senest 4 uger før generalforsamlingen. Der skal af ændringsforslaget fremgå en præcis ordlyd, hvor det præcist skal indsættes, samt en præcis angivelse af, hvad der eventuelt skal slettes. Bestyrelsen skal sørge for, at eventuelle forslag til vedtægtsændringer er sendt til medlemmerne senest tre uger før generalforsamlingen, som minimum elektronisk. Der kan stilles ændringsforslag til forslag til vedtægtsændringer, som senest skal være bestyrelsen i hænde to uger før generalforsamlingen. De skal derefter være udsendt til medlemmerne senest en uge før generalforsamlingen.

Stk. 2. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når mindst 1/4 af foreningens medlemmer eller et flertal på et afdelingsmøde eller mindst 2 bestyrelsesmedlemmer eller afdelingens revisorer skriftligt med angivelse af dagsorden ønsker det. Bestyrelsen indkalder inden for 1 uge skriftligt til ekstraordinær generalforsamling, som afholdes tidligst 10 dage efter indkaldelsen er udsendt og senest 3 uger efter.

Stk. 3. Undtaget fra fristerne i stk. 2 er ekstraordinære generalforsamlinger vedrørende vedtægtsændringer. Ved vedtægtsændringer afholdes den ekstraordinære generalforsamling i henhold til fristerne for den ordinære generalforsamling fra det tidspunkt dagsordenen og forslag til vedtægtsændringer er bestyrelsen i hænde.

 1. Afdelingsmødet

Afdelingsmødet er afdelingens højeste myndighed mellem generalforsamlingerne. Der afholdes medlemsmøde minimum en gang om måneden. Det tilstræbes at møderne ligger i et fast rul. Indkaldelse med dagsorden skal være medlemmerne i hænde minimum en uge inden mødet.

Afdelingsmøder har til formål at:

 • Formidle og koordinere den aktivitet afdelingens medlemmer deltager i
 • Igangsætte debatter og aktivitet omkring væsentlige emner
 • Debattere og udvikle politik på lokale, nationale og internationale spørgsmål
 • Træffe politiske beslutninger, prioritere indsatser og fordele opgaver
 • Alle møder indeholder et punkt om, hvilken aktivitet der prioriteres fælles frem til næste afdelingsmøde
 • Alle medlemmer har ret til at stille forslag. Skal noget til afstemning på et afdelingsmøde skal dette være sendt til bestyrelsen senest 10 dage inden mødet og det skal være medlemmerne i hænde senest en uge inden mødet afholdes. Ændringsforslag hertil kan stilles før og under mødet. Alle medlemmer af afdelingen, som har deltaget i hele punktet på mødet har stemmeret. Bestyrelsen er ansvarlig for at der udsendes referat fra afdelingsmøderne efterfølgende
 1. [Slettet]

7. Afdelingsbestyrelsen

Bestyrelsen er afdelingens ledelse. Bestyrelsen vælges på generalforsamlingen og består af op til 5 medlemmer og op til 2 suppleanter. Suppleanter indkaldes til bestyrelsesmøder med taleret men uden stemmeret. Suppleanter indtræder som fuldgyldigt medlem, hvis der er afbud fra et bestyrelsesmedlem. Bestyrelsesmedlemmer kan højst vælges på 6 på hinanden følgende ordinære generalforsamlinger. Efter at have holdt pause i 2 generalforsamlingsperioder kan man genopstille.
Der foretages kønskvotering efter bestyrelsesvalg så der maksimalt vælges 60% af samme køn. Suppleanten med højest stemmetal er 1. suppleant. Dog går kønskvotering forud for stemmetal ved ind supplering. Bestyrelsen konstituerer sig selv med kontaktperson, talsperson og kasserer på sit første møde efter generalforsamlingen. Bestyrelsen holder minimum møde hver 4. uge. Der skrives referater af bestyrelsesmøderne, som udsendes til medlemmerne. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

 1. Opstilling af kandidater til folketing og byråd

Kandidatopstillingen sker i et samarbejde med andre afdelinger i kommunen efter bestemmelserne i “Enhedslisten Århus Kommunes” vedtægter. Det samme gælder vedtagelsen af det kommunalpolitiske program. Ved væsentlige politiske spørgsmål, hvor der kan være tvivl om partiets holdning, er bestyrelsen forpligtet til at arbejde for, at disse kommer til afgørelse i Enhedslisten i Århus kommune – enten på et medlemsmøde eller i bestyrelsesregi. Afdelingens lokale kandidater til folketingsvalget opstilles og vælges i et samarbejde med de øvrige afdelinger i Østjyllands Storkreds.     Afdelingsbestyrelsen er forpligtet til at vedligeholde dette samarbejde og sikre, at det er i overensstemmelse med landsvedtægterne.

 1. Samarbejde med andre afdelinger

Afdelingsbestyrelsen er forpligtet til at søge at indgå i et samarbejde med andre afdelinger indenfor Århus Kommune på områder, der ikke hører under “Enhedslisten Århus Kommunes” kompetence.

 1. Tegningsregler

Afdelingsbestyrelsen meddeler de nødvendige post-, giro- og bankfuldmagter til kassereren.                                                                                                                  Ved optagelse af lån samt køb, salg og pantsætning af fast ejendom tegnes afdelingen af den samlede afdelingsbestyrelse. Afdelingen kan ikke tegne Enhedslistens landsorganisation.

 1. Foreningens økonomi.

Afdelingen hæfter alene for dens formue. Afdelingens aktiviteter drives med økonomiske midler fra: Medlemskontingent, frivillige bidrag og gaver. Klausuler på gaver skal respekteres.

 1. Regnskab.

Afdelingens regnskabsår er kalenderåret. Regnskabet revideres af to interne kritiske revisorer valgt af generalforsamlingen. Revisorerne må ikke være medlemmer af bestyrelsen. Regnskabet skal være afsluttet senest den 1. februar. Regnskabet fremlægges til godkendelse på den første ordinære eller ekstraordinære generalforsamling efter regnskabets aflæggelse.

 1. Vedtægtsændringer

Ændringer i disse vedtægter kan kun ske på en generalforsamling, hvor de kan ændres med almindeligt flertal. Forslag til vedtægtsændringer skal være indsendt skriftligt til bestyrelsen efter de regler, der er formuleret i § 4.

 1. Opløsning

Beslutningen om opløsning af afdelingen kan kun vedtages efter afdelingsbestyrelsens indstilling og efter vedtagelse med 2/3-flertal på to på hinanden følgende generalforsamlinger, der er indkaldt med afdelingens opløsning som dagsordenspunkt og afholdt med mindst 14 dages mellemrum.

Afdelingens opløsning skal desuden godkendes af Enhedslistens Hovedbestyrelse, jvf. pkt. 4 i Enhedslistens landsorganisations vedtægter. Opløses afdelingen, skal et eventuelt overskud efter betaling af alle passiver tilfalde Enhedslistens landsorganisation.

 

Senest revideret på generalforsamling d. 26. marts 2022