Vedtægter Enhedslisten i Aarhus Kommune

VEDTÆGTER ENHEDSLISTEN I ÅRHUS KOMMUNE

 • §1. Navn og hjemsted

Foreningens navn er Enhedslisten – De Rød Grønne i Århus Kommune.

 • §2. Formål og opgaver

Stk. 1 Foreningens formål følger Enhedslistens formål på landsplan, at arbejde for skabelsen af et socialistisk demokrati i Danmark og at sikre alle medlemmer i Århus Kommune en demokratisk og ligeværdig indflydelse på alle aspekter i vores kommunalpolitiske arbejde og fælles kommunalt baserede aktiviteter uafhængigt af, hvilken afdeling, man er medlem af.

 1. Vedtagelse af et kommunalpolitisk program for Enhedslisten i Århus Kommune.
 2. Opstilling af kandidater ved valg til Århus Byråd.
 3. Sikre koordinering og organisering af deltagelsen i diverse fælleskommunale aktiviteter, herunder Århus Pride, 1. Maj og 8. Marts.
 4. Tage initiativ til at inddrage medlemmerne i aktiv politikudvikling på det kommunalpolitiske område bl.a. ved at etablere grupper, der ud over politikudvikling, kan udarbejde forslag og forespørgsler til byrådsgruppen samt udadvendte aktiviteter og samarbejde med relevante bevægelser inden for konkrete områder.
 5. Skoling af medlemmer: Der skal hvert år være et skolingsprogram for nye og gamle medlemmer.
 6. Koordinere den politiske indsats i Århus med Enhedslistens indsatser i Folketing og regionsråd.
 7. Stå for valgkampsaktiviteter i relation til valg i Århus kommune, Region Midt, Folketinget og EU.
 8. Stå for den daglige drift i lokalerne, herunder økonomi og kontakt med husgruppen.
 9. Stå for at registrere medlemmer med poster og hverv, som der skal betales partiskat af, samt årligt at påminde relevante medlemmer om indbetaling af partiskat.
 10. At støtte og give stemme til de svage og marginaliserede i vores samfund.
 • §3. Medlemskab

Medlemmer af Enhedslistens afdelinger i Århus Kommune er medlemmer af foreningen.

 • §4. Generalforsamling

Stk. 1. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Generalforsamling indkaldes skriftligt med mindst 6 ugers varsel.

 1. Alle medlemmer af foreningen har taleret og stemmeret. Der skal være mulighed for at deltage virtuelt.
 2. Medlemmer har ret til at deltage i generalforsamlinger digitalt såfremt medlemmet har kamera tændt. Medlemmet har selv ansvar for at eget hard- og software fungerer.
 3. Der kan ikke afgives stemme ved fuldmagt.
 4. Alle beslutninger træffes ‐ hvor intet andet fremgår af nærværende vedtægter – ved simpelt flertal.
 5. Der skrives referat af de beslutninger, som vedtages på generalforsamlingen. Referatet underskrives af dirigenter og referenter og udsendes elektronisk til medlemmerne.

Stk. 2. Ordinær generalforsamling

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i 2. kvartal – med mindst følgende dagsorden:

 1. Valg af dirigent og referent
 2. Godkendelse af forretningsorden og dagsorden
 3. Beretning fra bestyrelsen og byrådsgruppen
 4. Orientering fra byrådsgruppen om forslag til kommunens budget for det følgende år
 5. Indkomne forslag og vedtagelse af arbejdsplan
 6. Godkendelse af det reviderede regnskab
 7. Vedtagelse af budget for det kommende år
 8. Valg af 5 medlemmer til bestyrelsen
 9. Vedtage valgkampsbudget i året før valgår
 10. Valg af 2 kritiske revisorer
 11. Eventuelt

Der vælges 3 suppleanter. Suppleanter bliver medlem af bestyrelsen, når der er afbud fra et bestyrelsesmedlem eller når et bestyrelsesmedlemmer udtræder permanent af bestyrelsen. Suppleanterne inviteres til bestyrelsesmøderne med taleret men ikke stemmeret

Forslag samt ændringsforslag til dagsorden skal være bestyrelsen i hænde senest 2 uger før generalforsamlingen. Bestyrelsen udsender indkomne forslag til medlemmerne senest 1 uge før generalforsamlingen.

Ændringsforslag til indkomne forslag kan stilles på generalforsamlingen. Undtaget herfra er forslag til vedtægtsændringer, som skal være indsendt skriftligt til bestyrelsen senest 4 uger før generalforsamlingen og udsendt til medlemmerne senest 3 uger før generalforsamlingen.

Der kan stilles ændringsforslag til forslag til vedtægtsændringer, som skal være bestyrelsen i hænde senest 2 uger før generalforsamlingen. De skal derefter være udsendt til medlemmerne senest 1 uge før generalforsamlingen.

Stk. 3. Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når mindst 10 % af foreningens medlemmer
eller mindst 1 under halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne eller mindst to afdelinger af Enhedslisten i Århus Kommune skriftligt med dagsorden ønsker det.

Bestyrelsen indkalder inden for 1 uge skriftligt til ekstraordinær generalforsamling, som afholdes tidligst 10 dage efter indkaldelsen er udsendt og senest 3 uger efter.

Indkaldelsen skal udelukkende indeholde det punkt den ekstraordinære generalforsamling er indkaldt på baggrund af. Beslutningsforslag og sagsfremstilling skal medsendes.

Ændringsforslag til beslutningsforslag skal være bestyrelsen i hænde senest 1 uge før af-
holdelsen af den ekstraordinære generalforsamling og skal udsendes til medlemmerne
umiddelbart herefter. Ændringsforslag til beslutningsforslag skal holde sig til det punkt til
dagsorden, som den ekstraordinære generalforsamling er indkaldt på og skal fremstå som
konkrete ændringer af beslutningsforslaget.”

Ved forslag til vedtægtsændringer afholdes den ekstraordinære generalforsamling tidligst 4 uger efter ønsket om indkaldelse er sendt til bestyrelsen, og tidligst 3 uger efter indkaldelsen er udsendt til medlemmerne.

 • §5. Medlemsmøde

Stk. 1. Medlemsmødet er foreningens højeste myndighed mellem generalforsamlingerne. Medlemsmøder indkaldes skriftligt med mindst 2 ugers varsel af bestyrelsen. Der afholdes minimum et møde i kvartalet, undtaget er dog det kvartal hvor der afholdes generalforsamling.

 1. Det skal af mødeindkaldelsen fremgå formål med mødet. Hvis der skal tages stilling til noget, skal forslag herom vedlægges.
 2. Der afholdes et medlemsmøde om budgetstrategi i foråret med forslag til byrådsmed-
  lemmernes forhandlingsstrategi i forhold til de kommende budgetforhandlinger i byrådet.
  Ud fra det kommunalpolitiske valgprogram stilles forslag til hovedprioriteringsforslag.
 1. Alle medlemmer af foreningen har taleret og stemmeret
 2. Medlemmer kan deltage og stemme digitalt, hvis de har kamera tændt og deltager under behandling af punktet
 3. Der kan ikke afgives stemme ved fuldmagt.
 4. Der kan ikke tages beslutninger om vedtægter.
 5. Alle beslutninger træffes ved simpelt flertal.

Der skrives referat af de beslutninger, som træffes af medlemsmødet. Referatet underskrives af dirigenter og referenter og udsendes elektronisk til medlemmerne.

Stk. 2. Vedtagelse af det kommunalpolitiske program.

Senest 1 ½ år før kommunalvalget hver fjerde år afholdes en kommunal konference. Dagsorden skal være udsendt senest 6 uger før og forslag til kommunalpolitisk program udsendes senest 4 uger før. Forud har bestyrelsen igangsat en proces hvor baggrundsgrupper, byrådsgruppen og andre aktive medlemmer inddrages i at udarbejde et forslag. Den kommunalpolitiske konference vedtager programmet.

Stk. 3. Valg af spidskandidater

Valg af spidskandidater sker på et særligt opstillingsmøde senest 9 måneder før valgets afholdelse, og indkaldes med mindst 6 ugers varsel. Der skal være mulighed for at deltage virtuelt.

 1. Kandidater for Enhedslisten – De Rød-Grønne i Århus er opstillet på partiliste og skal være medlem af Enhedslisten. Kandidater skal inden den formelle opstilling underskrive en erklæring om, at de vil udtræde af byrådet ved udmeldelse af Enhedslisten. Byrådsmedlemmer kan højest sidde 2 valgperioder, herefter skal de have mindst 1 valgperiodes karenstid, før de igen kan opstille.
 2. Opstilling som kandidat skal være bestyrelsen i hænde 5 uger før opstillingsmødet.
 3. Der afholdes vejledende skriftlig urafstemning blandt medlemmerne i Aarhus, som afsluttes senest 2 uger før opstillingsmødet. Resultatet udsendes til alle medlemmer umiddelbart efter.
 4. Opstillingsmødet vælger 9 spidskandidater, men kan beslutte kan beslutte at overlade besættelsen af de resterende pladser til et senere møde eller til bestyrelsen. Enhedslisten i Århus Kommune prioriterer ligestilling mellem køn, etniske grupper, mv.
 • §6. Bestyrelsen

Stk. 1. Bestyrelsen er foreningens ledelse mellem generalforsamlingerne. Bestyrelsen består af 5 valgte medlemmer på generalforsamlingen og 1 repræsentant fra hver afdeling. I Århus Kommune.

Stk. 2. Bestyrelsen er den politiske ledelse af det kommunalpolitiske arbejde og valgkampen hvert 4. år.

Stk. 3. Ved valg til bestyrelsen skal hvert køn have mulighed for at få 2 pladser. Derfor opstilles 2 lister med henholdsvis de mandlige og kvindelige kandidater. Kandidaterne vælges efter stemmetal. Hvis der ikke er 2 kandidater på den ene liste suppleres op fra den anden liste.

Hver afdeling af Enhedslisten i Århus Kommune har ret og pligt til minimum at udpege 1 medlem af bestyrelsen. Afdelingen udpeger selv en stedfortræder, som indtræder under forfald. Byrådsgruppen skal om muligt lade sig repræsentere på bestyrelsesmøderne med et medlem, der dog ikke har stemmeret. Bestyrelsen skal om muligt lade sig repræsentere til møder i Byrådsgruppen

Medlemmer af bestyrelsen kan højst vælges på 6 på hinanden følgende ordinære generalforsamlinger. Efter at have holdt pause i 2 generalforsamlingsperioder kan man genopstille.

Stk. 4. Bestyrelsen konstituerer sig selv med forretningsorden, kontaktperson til henholdsvis Enhedslisten centralt, SUF og RGU, talsperson, presseansvarlig og kasserer på sit første møde efter generalforsamlingen. Der udpeges 2 tegningsansvarlige i forhold til bankforretninger o. lign hvoraf kassereren skal være den ene. Bestyrelsens møder er åbne for alle medlemmer af Enhedslisten i Århus Kommune. Vedr. punkter, hvor der behandles personsager eller lignende kan bestyrelsen beslutte at lukke mødet.

 • §7. Byrådsmedlemmer

Personer, der er opstillet af Enhedslisten i Århus Kommune og er blevet valgt til Århus Byråd er ligestillet og skal følge Enhedslistens politiske grundlag. Byrådsmedlemmer er underlagt generalforsamlingens og bestyrelsens beslutninger. Byrådsmedlemmer er forpligtet til at betale partiskat og kan ikke opstilles, før de har underskrevet en erklæring om dette.

 • §8. Kommunalgruppen og byrådsgruppen

Kommunalgruppen holder møde forud for hvert byrådsmøde, alle møder er åbne for medlemmerne.

Kommunalgruppen har til formål at rådgive og sparre med byrådsgruppen. Derudover er der etableret grupper inden for konkrete områder, der ud over politikudvikling udarbejder forslag og forespørgsler til byrådsgruppen samt udadvendte aktiviteter i relation til det kommunalpolitiske område. Byrådsgruppen har ansvar og kompetence til at træffe beslutning, efter forudgående diskussion i kommunalgruppen, og inden for det politiske råderum som program, medlemsmøde og GF har givet. Førstesuppleanten til byrådet forventes at indgå som sparringspartner for byrådsgruppen og som følge heraf deltage i Kommunalgruppens arbejde.

 • §9. Kommunikation
  Stk. 1. Retningslinier
  Det er kommunalbestyrelsen, der er ansvarlig for, at der er retningslinjer for god og effektiv
  kommunikation i Enhedslisten Aarhus Kommune. Retningslinjerne er som følger:
  1. Samværspolitik for god og acceptabel adfærd overfor andre medlemmer. Samværspoli-
  tiken skal vedtages af GF og er gældende for alle medlemmer i forbindelse med En-
  hedslisten Aarhus aktiviteter og officiel kommunikation.
  2. Der udgives et nyhedsbrev og en debatmail, som er fælles for afdelingerne i Århus. Nye
  medlemmer tilmeldes automatisk nyhedsbrev og debatmail, som man kan framelde sig.
  Debatmailen formidler medlemsdebat af politisk indhold. Alle medlemmer har adgang og
  ret til at få bragt debatindlæg i debatmailen. Samværspolitikken skal overholdes.
  3. Al intern kommunikation mellem og kommunebestyrelsen forven-tes at i en ordentlig og
  sober tone. I ekstern kommunikation kritiserer førnævnte ikke hinanden.
  4. Internt indlæg og pressemeddelelser fra medlemmer af Enhedslisten, som tager afstand
  fra andre medlemmer, lægges som hovedregel ikke egne medier. Kun i situationer hvor
  kommunebestyrelsen har udtrykt alvorlig kritik og hvor Forretningsudvalget/ HB har
  besluttet at det skal have konsekvenser, kan Kommunebestyrelsen vælge at lægge
  meddelelsen egne medier.
  5. og Kommunebestyrelsen har ret til at udtalelser/ læserbreve bragt Hjemmesiden/ i
  Nyhedsbrevet samt udsende pressemeddelelser.
  6. Afdelingerne, Kommunebestyrelsen og medlemmerne har ret til at bragt oplysninger om
  aktiviteter i Nyhedsbrevet/ kalenderen
  Stk. 2 GPDR-lovgivningen
  GPDR-lovgivningen skal overholdes, derfor skal valg af kommunikationsformer sikre dette.
  Herved sikres at det kun er aktuelle medlemmer af Enhedslisten i Aarhus, der informationer.
  Stk. 3 Kommunikationsgruppen
  Der nedsættes en Kommunikationsgruppen bestående af 4 valgt af GF. De er ansvarlige for:
  7. at administrere Hjemmesiden, Nyhedsbrevet, Debatmailen samt alle officielle sociale
  medier, som hører under Enhedslisten Aarhus.
  8. at sørge for at Kommunebestyrelsens vedtagne retningslinjer for kommunikation, herunder samværspolitikken, overholdes.
  9. at udvikle .
  10. at anvende økonomisk forsvarlige produkter.
  11. at GDPR-lovgivningen overholdes i valg af kommunikationsmidler.
  Udover Kommunikationsgruppen vælger Kommunebestyrelsen et bestyrelsesmedlem, som
  deltager i gruppens møder, for at sikre forbindelsen mellem kommunikationsgruppen og
  Kommunebestyrelsen.
  Kommunikationsgruppen fungerer ud fra konsensus. Hvis gruppen ikke kan tale sig til
  enighed, kan de vælge at sende punktet til behandling i Kommunebestyrelsen, såfremt et
  medlem ønsker det.
 • §10. Økonomi

Stk. 1. Foreningens indtægter udgøres af:

 1. Kommunal partistøtte – stemmepenge
 2. Partiskat:
 3. Fra de valgte medlemmer af byrådet.
 4. Fra medlemmer for poster, som de er udpeget til af byrådet.

Partiskatten følger reglerne i vedtægterne for landsorganisationen Enhedslisten, § 16. Stk. 2.

 1. Indbetaling fra poster der indebærer partiskat, fra valgtilforordnede og andre i borgerlige ombud udpeget af Enhedslisten i Århus Kommune.
 2. Indsamlinger, herunder frivillige bidrag fra medlemmer og afdelinger af Enhedslisten i Århus Kommune.

Stk. 2. Foreningens udgifter udgøres af:

 1. Valgkampe.
 2. Foreningens egne aktiviteter, som beskrevet i § 2
 3. Drift og leje af lokaler.

Foreningens midler skal indsættes i et pengeinstitut.

Stk. 3. Bestyrelsen meddeler de nødvendige post-, giro- og bankfuldmagter til kassereren. Ved optagelse af lån samt køb, salg og pantsætning af fast ejendom tegnes foreningen af den samlede bestyrelse for Enhedslisten – De Rød Grønne i Århus Kommune. Foreningen kan ikke tegne Enhedslistens landsorganisation. Foreningen hæfter alene for dens formue.

 • §11. Regnskab

Foreningens regnskabsår følger kalenderåret. Regnskabet revideres af to interne kritiske revisorer valgt af generalforsamlingen. Revisorerne må ikke være medlemmer af bestyrelsen. Regnskabet skal være afsluttet senest den 1. marts. Regnskabet fremlægges til godkendelse på den første ordinære eller ekstraordinære generalforsamling efter regnskabets aflæggelse.

 • § 12. Samværspolitik

Enhedslisten Aarhus har en fælles samværspolitik, som vedtages af generalforsamlingen.

 • §13. Vedtægtsændringer

Ændringer i disse vedtægter kan kun ske på en generalforsamling, hvor de kan ændres af et flertal blandt de stemmeberettigede. Forslag til vedtægtsændringer skal være indsendt skriftligt til bestyrelsen efter de regler, der er formuleret i § 4.

 • §14. Opløsning

Stk. 1. Beslutning om opløsning af foreningen kræver vedtagelse med 2/3-flertal på to på hinanden følgende generalforsamlinger, der er indkaldt med foreningens opløsning som dagsordenspunkt og afholdt med mindst 14 dages mellemrum.

Stk. 2. Ved opløsning af foreningen fordeles foreningens midler til Enhedslistens afdelinger i Århus Kommune efter medlemstal. Hvis dette ikke er muligt, overføres midlerne til Enhedslistens landsorganisation.

 

 

 

Vedtaget på stiftende generalforsamling, Århus d. 20. august 2016

Ændret på ekstraordinær generalforsamling den 15. april 2018.

Ændret på generalforsamlingen 1. september 2019.

Ændret på generalforsamlingen 30. august 2020.

Ændret på generalforsamling 28. august 2021

Ændret på fortsat generalforsamling 28. september 2021

Ændret på generalforsamling 27. august 2022

Senest ændret på generalforsamling 25. april 2023