Vedtægter for Århus Øst

 • §1. Navn og hjemsted
  Foreningens navn er Enhedslisten Århus Øst. Foreningen er en afdeling af foreningen Enhedslisten – de rød-grønne. Foreningens hjemsted er Århus Kommune.
 • §2. Formål
  Afdelingens formål følger Enhedslistens fælles formål og vedtægter.
 • §3. Medlemskab
  Medlemskab sker ved indbetaling af kontingent til Enhedslistens landsorganisation.

3.1

Ethvert medlem af Enhedslisten med bopæl indenfor postnumrene: 8240 Risskov, 8250 Egå,
8520 Lystrup, 8530 Hjortshøj og 8541 Skødstrup er medlem af Enhedslisten Århus Øst og
Enhedslisten i Århus Kommune. Medmindre de har anmodet om at blive overflyttet til en
anden afdeling i Enhedslisten. Desuden kan medlemmer af Enhedslisten, der har bopæl
andre steder, være medlem af Enhedslisten Århus Øst, hvis de har anmodet landskontoret
om det.

3.2
Kontingent fastsættes af landsorganisationen Enhedslistens Årsmøde.

3.3
Der afholdes som udgangspunkt medlemsmøde i afdelingen hver måned, dog mindst 2 gange hvert halvår. Medlemsmøder indkaldes af afdelingsbestyrelsen, som sikrer, at alle medlemmer bliver indbudt.

3.4

Valg af afdelingens repræsentanter og suppleanter til koordinerende instanser i Enhedslisten
såsom delegerede til regionsmøder, delegerede til årsmøder, repræsentant i Enhedslisten Århus i
Kommunes bestyrelse og dens suppleant. Foretages på generalforsamlingen eller på et medlemsmøde,
hvor dette fremgår af dagsorden, udsendt senest 7 dage før. Repræsentanten i Enhedslisten i
Århus Kommune bestyrelse repræsentanter afdelingens bestyrelse og generalforsamling og
underlægger sig således beslutninger taget af disse instanser. Repræsentanten forpligter sig
til at opfylde forventninger til repræsentanten udtrykt i bilag 1 til vedtægterne.

 • §4. Generalforsamlingen
  Generalforsamlingen er afdelingens højeste myndighed.

4.1
Alle afdelingens medlemmer har taleret på generalforsamlingen.

4.2
Stemmeberettiget på generalforsamlingen er afdelingens medlemmer.

4.3
Der kan ikke afgives stemme ved fuldmagt.

4.4
Alle beslutninger på generalforsamlingen træffes – hvor intet andet fremgår af nærværende vedtægter – ved simpelt flertal.

4.5
Der føres referat over de på generalforsamlingen vedtagne beslutninger. Beslutningsreferatet underskrives af referent og dirigent.

4.6
Ordinær generalforsamling, der afholdes hvert år inden 1. maj, indkaldes med mindst 3 ugers varsel med mindst følgende dagsorden:

 1. Ordinære generalforsamling der afholdes hvert år inden 1.maj indkaldes med mindst 3 ugers
  varsel med mindst følgende dagsorden.
  1) Valg af dirigent og referent.
  2) Godkendelse af dagsorden.
  3) Afdelingsbestyrelsens beretning.
  4) Godkendelse af det reviderede regnskab.
  5) Indkomne forslag og vedtagelse af arbejdsplan for det kommende år.
  6) Budget for det kommende år.
  7) Valg af afdelingsbestyrelse, som består af max 5, min 3 bestyrelsesmedlemmer og to
  suppleanter.
  8) Valg af revisor.
  9) Eventuelt.

4.7

Forslag til dagsordenen og ændringsforslag til denne skal være afdelingsbestyrelsen i hænde senest 14 dage før afholdelse af generalforsamlingen. Bestyrelsen udsender indkomne forslag til afdelingens medlemmer senest 7 dage før afholdelse af generalforsamling.

4.8
Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når mindst 1/3 af afdelingens medlemmer eller 1/3 af afdelingsbestyrelsen skriftligt med angivelse af dagsorden ønsker det.

4.8.1
Afdelingsbestyrelsen indkalder omgående skriftligt med angivelse af forslag til dagsorden til den ekstraordinære generalforsamling med 14 dages varsel. Ændringsforslag til dagsorden skal være afdelingsbestyrelsen i hænde senest 7 dage før afholdelse af ekstraordinær generalforsamling. Bestyrelsen udsender evt. ændringsforslag til dagsorden til alle medlemmer umiddelbart efter modtagelse.

4.8.2
Landsorganisationens Hovedbestyrelse og/eller forretningsudvalg kan i helt særlige situationer indkalde til ekstraordinær generalforsamling i afdelingen.

 • §5. Afdelingsbestyrelsen
  Afdelingsbestyrelsen er afdelingens ledelse mellem generalforsamlinger med udgangspunkt i medlemsmødernes beslutninger.

5.1
Afdelingsbestyrelsen består af mindst 3 medlemmer.

5.2
Afdelingsbestyrelsen konstituerer sig selv med minimum en kontaktperson og kasserer på det
først kommende bestyrelsesmøde efter valget. Bogføring kan foretages af en anden end
kassereren.

5.2.1
Såfremt den der er kontaktperson eller kasserer, ikke længere ønsker at påtage sig dette hverv, udpeger bestyrelsen en anden blandt de øvrige bestyrelsesmedlemmer.

5.2.2
Såfremt et eller flere bestyrelsesmedlemmer udtræder af bestyrelsen og der ikke er
suppleanter der kan indtræde, og bestyrelsen bliver mindre end 5 personer, eller anden grund
ønsker supplering af bestyrelsen kan der indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling
eller afholde et medlemsmøde, hvor det frem går af en dagsorden udsendt mindst 7 dage før
mødet, at der er valg af nye bestyrelsesmedlemmer på dagsorden.

5.3
Afdelingsbestyrelsesmøder er åbne for alle medlemmer af afdelingen.

5.4
Optagelse af lån samt køb, salg og pantsætning af fast ejendom kræver indstilling fra afdelingsbestyrelsen og skal godkendes med mindst 2/3 flertal af de afgivne stemmer på en generalforsamling, hvor dette punkt fremgår af den udsendte dagsorden.

5.5
Over forhandlingerne i afdelingsbestyrelsen føres beslutningsreferat.

5.6
Afdelingsbestyrelsen fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden

 • §6. Kandidater til kommunalbestyrelser

6.1
Opstilling af kandidater til kommunalvalget foretages på et opstillingsmøde i Enhedslisten i
Århus Kommune.

 • §7. Tegningsregler
  Afdelingsbestyrelsen meddeler de nødvendige post-, giro- og bankfuldmagter til kassereren. Dog kræver betalinger og overførsler af beløb over 1.000 kr. at såvel kassereren som mindst et andet bestyrelsesmedlem underskriver

7.1
Afdelingen tegnes af kontaktpersonen sammen med et afdelingsbestyrelsesmedlem eller af to afdelingsbestyrelsesmedlemmer i forening.

7.2
Ved optagelse af lån samt køb, salg og pantsætning af fast ejendom tegnes afdelingen af min. 2/3 af afdelingsbestyrelsen.

7.3
Afdelingen kan ikke tegne landsforeningen Enhedslisten.

 • §8. Foreningens formue
  For afdelingen hæfter alene dens formue.

8.1
Afdelingen får sine midler fra: – medlemskontingent – partiskat fra medlemmer af afdelingen, der får vederlag for hverv, hvortil de er valgt for eller udpeget af afdelingen – indsamlinger og frivillige bidrag.

 • §9. Regnskab
  Afdelingens regnskabsår løber fra 1. januar til 31. december.

9.1
Regnskabet revideres af en revisor valgt af generalforsamlingen.

9.2
Regnskabet fremlægges på den første ordinære eller ekstraordinære generalforsamling efter regnskabets afslutning.

 • §10. Vedtægtsændringer
  Ændringer i nærværende vedtægt kan kun vedtages med 2/3-dels flertal af de fremmødte på en generalforsamling.
 • §11. Opløsning
  Beslutningen om opløsning af afdelingen kan kun vedtages med 2/3-dels flertal på 2 på hinanden følgende generalforsamlinger, der er indkaldt med afdelingens opløsning som dagsordenspunkt og afholdt med mindst 14 dages mellemrum.

11.1
Opløses afdelingen, skal et eventuelt overskud efter betaling af alle passiver tilfalde landsforeningen Enhedslisten eller en Enhedsliste afdeling i Århus Kommune.

Bilag 1.

Bilag 1 til vedtægter for Enhedslisten Århus Øst
Forventning til afdelingens repræsentant i bestyrelsen for Enhedslisten i Århus Kommune
(ELÅK):
– Bidrager til et godt samarbejdsklima i ELÅKs bestyrelse og tilstræber godt samarbejde godt
samarbejde med alle medlemmer af byrådsgruppen.
– Sikre at afdelingens bestyrelse har adgang til dagsorden forud for ELÅKs møder og afklarer
tvivlsspørgsmål med bestyrelsen inden mødet.
– Giver referat fra vigtige punkter behandlet på ELÅKs bestyrelsesmøder på først kommende
bestyrelsesmøde i afdelingen og, når relevant, på afdelingsmøde.
– Repræsentanten stemmer i overensstemmelse med beslutninger taget af afdelingens
bestyrelse og generalforsamling.

Senest revideret marts  2023.