Enhedslistens indsats i byrådet:

Som socialister kæmper Enhedslisten for et socialistisk, demokratisk samfund – et samfund, hvor samarbejde afløser konkurrence, hvor ulighed mindskes eller helt elimineres. Et samfund, hvor utryghed er afløst af tryghed.

Enhedslisten kæmper for opretning af de kommunale serviceindsatser, som igennem flere år er blevet økonomisk udsultet, med ringere kår for brugerne og ringere arbejdsvilkår for vore ansatte til følge. Vi kæmper imod de anonymiserende grønthøsternedskæringer, der under betegnelser som ”finansieringsbidrag” og ”procenteffektiviseringer” ødelægger kommunens service og medarbejdernes arbejdsmiljø.

Vi kæmper for at gøre Århus til et eksempel på kommunesocialisme: en by, hvor mennesker og miljø sættes i højsædet. En by, der ikke lader sig begrænse af fortidens snærende bånd, men som skaber udvikling og fremskridt gennem sociale løsninger. Der skal gøres op med markedsgørelse og new public management og i stedet skal kommunen arbejde med og udvikle rød-grønne finansieringsmodeller og opbygge og udvikle velfærdsledelse. Og det skal selvfølgelig ske i samarbejde med de relevante progressive bevægelser og organisationer. En sådan politik kræver, at kommunen også agerer politisk udadtil, i forhold til KL, regeringen, måske endda internationalt. Måtte en sådan politik føre til et brud med kapitalismen er det kun ønskeligt.

For den mindste forbedring – imod den mindste forringelse

Enhedslisten er et ansvarligt parti. Vi kæmper for at alle borgere behandles ordentligt, og at der er ressourcer nok til at løfte velfærdsopgaverne – sådan forstår vi ansvarlighed.

Derfor vil Enhedslisten stemme for enhver forbedring og imod forringelser. Derfor tager Enhedslistens byrådsrepræsentation ikke ansvar for eventuelle nedskæringsbudgetter eller budgetter, som betyder brugerforringelser, fordi de ikke holder trit med den demografiske udvikling og lignende objektive forhold. Vores ansvar er derimod at synliggøre nedskæringernes konsekvenser, at støtte og opbygge bevægelser, der kæmper mod forringelser, og at bringe bevægelsernes stemme og krav ind i byrådet. Ikke sjældent med formindskelse af forringelser som resultat – med forligsdeltagelse eller uden.

Vi stiller krav om, at byrådet kæmper imod de ringe aftaler mellem KL og regeringen. Vi arbejder for, at Århus Kommune stiller krav i disse forhandlinger, der sikrer at kommunerne kan løfte velfærdsopgaver op på et langt højere niveau end i dag, hvor end ikke lovgivningen altid overholdes. Og vi bekæmper regeringens snærende budgetrammer, blandt andet ved at stille forslag om øgede kommunale ejendomsskatter og andre indtægter.

Øget åbenhed, demokratisering og saglighed i beslutningsprocesser

Dette gælder budgetprocessen, men også andre forlig. Det kan være gennem en inddragelse af byrådets udvalg, kommunens institutioner, faglige organisationer mv. for at skabe det mest oplyste grundlag at træffe beslutninger på.

Vi er modstandere af, at beslutninger gemmes væk i ”forligskredse” og andre uformelle fora, hvor partier og bygherrer og regeringskontakter brygger aftaler, som derefter præsenteres som fait accompli – og dermed afskærer offentlig politik debat. Vi bekæmper de langsigtede økonomiske forlig om grønthøster-beskæringer – ”rammereduktioner til finansiering af budgetmodeller” – som de herskende partier foretrækker, som redskaber til at undgå debat.

Deltager-budgetter overvejes som et middel til øget brugerindflydelse. De hidtidige forsøg med deltagerbudgetter koncentrerer projekterne på store organisationer og underminerer arbejdet i de små foreninger økonomisk, idet forsøgene med deltagerbudgetter indtil nu er blevet finansieret med midler fra Aarhus Kommunes § 18-midler, som derfor nu er fuldstændig utilstrækkelige til at dække det oprindelige formål. (Puljen er målrettet det frivillige sociale arbejde for personer henholdsvis over og under 65 år i Aarhus Kommune).

I vores kommunalpolitiske arbejde opprioriterer Enhedslisten den direkte kontakt til bevægelser og organisationer. Vi interesserer os for, hvor potentialet for folkelige mobiliseringer kan findes.

Enhedslistens kommunalpolitiske arbejde skal ikke ses som et isoleret anliggende. Det er en del af medlemsdemokratiet i Enhedslisten og sker i samspil med medlemmernes arbejde i organisationer og bevægelser.