Protest mod nedrivning af almene boliger, ved Aarhus Rådhus 22.8.2018

Stop nedrivning af almene boliger

Enhedslisten stemmer som eneste parti i Aarhus Byråd mod lokalplanen for nedrivninger af almene boliger i Gellerup. Enhedslisten stemte i Folketinget sammen med Alternativet og Radikale Venstre mod “Ghettoloven”, der legaliserer nedrivninger af almene boliger. Enhedslisten bekæmper ghettolove og nedrivninger. I byrådet som i Folketinget.

Debatindlæg, 1.11.2022, Anne Hegelund, kandidat til Folketinget for Enhedslisten, opstillet i Østjylland, og Solveig Munk, medlem af Aarhus Byråd for Enhedslisten, formand for teknisk udvalg.

Og hvorfor gør vi så det?

Nedrivninger og ghettolove er ødelæggende, racistiske, dyre, overgribende og uden effekt på den blandede by, magthaverne ønsker at opnå. Nedrivninger gør billige boliger til dyre boliger.

Lokalplanen med nedrivninger er på Aarhus Byråds møde onsdag 2. november. En lokalplan med et eneste formål: At nedrive seks boligblokke og et fælleshus. Gode familieboliger, hvor rigtige levende mennesker har deres hjem, slettes fra jordens overflade.

Hvis nedrivningerne gennemføres, vil mere end halvdelen af Gellerupparkens oprindelige 23 boligblokke være nedrevet. Hvilket ressourcespild. Hvilket kulturtab. Der er ikke sammenhæng mellem målsætninger som blandet beboersammensætning, bedre trivsel for fattige børn og effekten af nedrivninger.

Se bl.a. “Almen Modstand Informerer” – nyhedsbrev udgivet af Almen Modstand – Århus på Facebook, hvor der er en righoldig dokumentation i form af forskning på området. Se tilkendegivelse fra Almen Modstand på byrådsdagsordenen.

FN, Europarådet m.fl. har kritiseret ghettolovene for brud på menneskerettighederne i flere rapporter. FN’s Højkommissariat for Menneskerettigheder har oktober 2020 kritiseret planerne om at rive boliger ned i såkaldte ghettoområder. Planerne kaldes i en officiel udtalelse for diskriminerende og racistiske og for et brud med retssikkerheden for udsatte grupper.

Tegnestuen Vandkunsten lavede i 2019 en såkaldt LCA-miljøberegning, der viste, at nedrivning af en boligblok vil belaste klima og miljø 300 procent mere, end en renovering vil.

Ghettolovgivning angriber løsninger i stedet for at angribe problemer. Almene boligområder skaber sammenhængskraft og løser sociale problemer i fællesskab og gennem målrettede sociale indsatser.

En udgivelse fra Rockwool Fonden viser, at den førte indkomstudlignende velfærdspolitik og boligpolitik – eller mangel på samme – forekommer at være et større problem for sammenhængskraft end den faktiske integrationsudvikling. De rige bliver rigere. De fattige bliver fattigere. Og adskillelsen mellem høj- og lavindkomstgrupper i bosætning er blevet større de seneste 35 år, mens adskillelsen mellem etnisk danske og indvandrere er blevet mindre de seneste 25 år helt uden at rive boliger ned.

Ghettolovgivningen ført ud i livet indebærer urimeligt unødvendige omkostningstunge overgreb. Ghettolove og nedrivninger påfører almene boliger enorme tab. Det er beboernes hensatte midler i landsbyggefonden, der betaler for nedrivninger og for bulldozernes overgreb på bygninger og mennesker.

Ghettolove og nedrivninger koster overgreb på den almene sektor og på miljøet. Ghettoloven koster tab af samfundsværdier. Ghettoloven tilsidesætter den almene boligsektors beboeres fællesejede boliger og tilsidesætter almene boligafdelingers beboerdemokrati.

Ghettolove og nedrivninger koster tab af kulturarv. Se bl.a. høringssvar fra Arkitektforeningen.

Der er humane veje at gå fremfor henad ghettolovenes tvangsruter til at opnå en by, hvor befolkningsgrupper bor og fungerer integreret. Tvangspolitikken og overgrebene er nytteløse, omkostningstunge og ødelæggende.

Renovering af almene boliger udgør sammen med velfærds- og lighedspolitik løsningen og er ikke som i ghettolovenes og byrådsflertallets forståelse problemet.

Så stop vanviddet. Råb Aarhus Byråd op. Stem modstanden i Folketinget.

Debatindlægget i Århus Stiftstidende

Almen Modstand Aarhus – Facebookside

Billede: Protest mod nedrivning af almene boliger, ved Aarhus Rådhus 22.8.2018