Rådhus Sur Smiley

Store forringelser af velfærden og i arbejdsmiljøet i Århus på vej

Århus Kommune har nu offentliggjort sit forslag til sparekatalog for budget 2023 rækkende ind i 2024 og 2025. Sparekataloget bekræfter Enhedslisten i, at det var en ansvarlig beslutning af Enhedslisten ikke at godkende budgettet, at stå udenfor budgetforliget og fortsætte kampen for en ordentlig velfærd, øget klimaindsats og for et sparekatalog uden forringelser i velfærden  ved at kræve skatten hævet med 1% og de 300 mill. kr. hensat til Marselistunnelen anvendt til velfærd i stedet.

Pressemeddelelse, 27.10.2022, Solveig Munk, medlem af Aarhus Byråd for Enhedslisten.

Kernevelfærden og arbejdsmiljøet i Århus Kommune forringes nu betragteligt med det katalog. Uanset forligsteksten indeholder intentioner om det modsatte

Forliget indeholder meget store forringelser for børn, ældre, mennesker med sociale behov, kulturliv og kollektiv trafik.

Hvad er værst?

Sparekataloget er stort – ca 600 sider – og omfatter en lang række områder i alle magistratsafdelinger.

Det er derfor svært at sige hvilke forslag, der er værst, men her følger nogle, som i alt fald er slemme og som kommer til at gøre rigtig ondt på rigtig mange mennesker, betyder fyring af mange medarbejdere, serviceforringelser og som gør kommune mindre tilgængelig for borgeren.

 • Forringet klassekvotient i specialklasser og specialskole
 • Forhøjet forældrebetaling i SFO
 • Lukning af fem pædagogisk ledede legepladser
 • Nedskæringen på BPA (handicaphjælperordning)
 • Forringelser i botilbud og bostøtte til unge
 • Lukning af væresteder for psykisk udsatte og hjemløse. Skiftesporet, Mødetstedet, Fristedet m.fl. og nedjustering af den akutte kapacitet.
 • Forringelser af dagtilbud på handicapområdet og i kørselsordninger.
 • Færre uddannet personale i SFO og klubber
 • Forringelse af beskæftigelsesindsatsen og fyring af sagsbehandlere
 • Reduktion af hjemmeplejen, aktivitetsmedarbejdere på plejehjem og i sygeplejersker til kompetenceudvikling
 • Afskaffelse af indsats vedr. besøgskontinuitet på ældreområdet
 • Nedlæggelse af to biblioteker  (Hasle og Egå) og reduktion af åbningstid på alle biblioteker og på Borgerservice.
 • Besparelser på den kollektive trafik. Lukning af busrute 22.
 • Lukning af FO klubberne
 • Mindsket tilskud til Ellengården
 • Tilskud til teater Katapult stoppes.
 • Tilskud til Dyreinternatet ophører
 • Tilskud til handicap-, mv. foreninger, integrationsområdet og event- o.-a- puljer ophører
 • Tilskud til og aftaler med en lang række oplysningsforbund og eksterne aktører ophører

Opgjort på områder og med tal ser det således ud:

B&U området – i alt 91 mio kr. – heraf nogle millioner på handicapundervisningsområderne (flere børn i de enkelte specialklasser,:”lidt mindre af det sjove”: lukning af Sahl lejrskole, væk med tilskud til events og samarbejde med kulturinstitutioner, beskæring af skoletandplejeordning, Lukning af 5 pædagogisk ledede legepladser.

Beskæftigelse- og Social: i alt 181 mio. ca. 80 mio på beskæftigelsesområdet, det meste uspecificeret – men der bliver voldsomt opbrud i medarbejdergrupperne, så brugerne ”træffer nye mennesker”, færre af dem og medarbejderne får flere ”sager”

Handicapområdet: Der skæres i ”tillægsydelser”, altså hjælpe til særligt belastede i bostederne, hvor normeringen er utilstrækkelig.  Der skæres i bostøtte og i samarbejde med frivillige organisationer, i BPA ordninger (Handicaphjælperordningen)

Ældre-området: der skæres på plejehjemmene (”klippekortordning”), i alt 14 medarbejdere (2023) stigende til 28 i årene efter, der skæres/”effektiviseres” på hjemmepleje og sundhedsområderne 19 medarbejdere (2023) og 35 senere.

I alle afdelinger dels specificerede, dels uspecificerede er der ”administrative effektiviseringer”, som plejer at betyde, at det administrative arbejde skubbes nedad til frontpersonalet.

Dette er kun et udsnit af de mange nedskæringer og forringelser.
Enhedslisten vil gøre sit for at modarbejde forringelserne, og vi opfordrer den århusianske befolkning, organisationer og pårørende til at gøre indsigelse mod sparekataloget i den høringsproces, som starter nu og løber frem til d. 24. november

Skriv, ring, besøg også dit enkelte byrådsmedlem. Spørg: vil DU stemme for denne forringelse af MIN livskvalitet?

Gør det politiske ansvar konkret!

Bekæmp ansvarsforflygtigelsen, som består i de uspecificerede nedskæringsvedtagelser og i den manglende vilje til at finansiere en ordentlig velfærd, kulturliv og service af borgerne.

Sparekataloget på Aarhus Kommunes hjemmeside