Solveig Munk i Byrådet

Budgettet er uansvarligt – den sociale velfærd forringes

Enhedslisten stemmer ikke for det fremlagte budget. Vi anser budgettet for uansvarligt da det ikke er justeret for den galopperende inflation og fordi velfærden på det sociale område, for handicappede og for børn og unge forringes kraftigt over de kommende 4 år.

Budgettale i Aarhus Byråd, 12.10.2022, Solveig Munk, byrådsmedlem i Aarhus for Enhedslisten.

På socialområdet skal i 2023 spares 180 mill. kr. og på børn og unge skal der i 2023 spares minimum 90,6 mill. kr. Hertil skal lægges prisstigninger og en regning for underfinansiering i budget 2022.
Så store beløb vil betyde fyringer, forringet service i kerneydelser og nedsat arbejdsmiljø. Uanset det i forligsteksten er indsat at de forringelser ikke må ske.

Der er gennem de sidste mange år sket en forringelse af den velfærd, som Århus Kommune tilbyder sine mest udsatte og sårbare borgere.

Der har ikke i kommunen været politisk vilje til at sikre og opretholde en høj standard for børn og voksne med handicap, udviklingshæmmede, psykisk syge og mange andre udsatte og sårbare borgere, som kommunen har en pligt til at tage sig af. Der har end ikke været vilje til at lade budgetterne følge det stigende behov for hjælp som stiger mere end befolkningsudviklingen.

Resultatet har vi set med skandaler på både social- og ældreområdet. Handicaporganisationer taler om inhumane tilstande på bosteder. Der uddeles kritik fra tilsyn og ankestyrelse.

Vi ser også, at det stadig sænkede niveau for velfærden giver arbejdsmiljøproblemer og rekrutteringsvanskeligheder. Det uddannede personale flygter fra jobbene, kvaliteten af det udførte arbejde falder og borgernes problemer, handicaps og sygdom forværres.

Socialområdet burde løftes og mere uddannet personale tilføres fremfor at forringe indsatsen og fyre personale. Hvilket vil være realiteten hvis vi vedtager dette budget og dets spareplan kaldet ”udviklings- og omstillingsplan”.

Alene i 2023 skal der findes 180 mill kr. i besparelser. 13,8 mio. kr. som følge af fællesbidraget, populært kaldet grønthøstermetoden, 53,3 mio. kr. som følge af budgetforligets spareplan, der skyldes en underfinansiering på 212 mio. kr. man slæber med sig bl.a. fra sidste års budgetlægning,

At der tilføres 115 mio. kr. hjælper jo så ikke meget. Nettoresultatet bliver, at det hårdt prøvede socialområde skal finde ca. 180 mio. kr. i besparelser i 2023.

På Børn og Ungeområdet skal der i 2023 spares 18,5 mio. kr. som følge af fællesbidraget og 72,1 mio. kr. som del af den nedbarberede spareplan i budgettet på 214 mio. kr.
I alt 90,6 mio. kr. skal spares

Hertil kommer underfinansiering på specialundervisningsområdet, hvor det ligesom på socialområdet gælder, at antallet af borgere med behov for et tilbud stiger mere end den generelle befolkningsudvikling. Et præcist tal for det har jeg ikke kunnet finde-

Mistrivsel blandt børn og unge er et stigende problem, som vi skal tage alvorligt. Tidlige indsatser og forebyggelse kan afhjælpe meget, men vi skal også være opmærksom på, at det ikke kan afhjælpe alle problemer. Der er børn og unge, der har brug for specialpædagogiske løsninger, og dem skal der være et tilbud til af en ordentlig faglig kvalitet og med en normering der sikrer den kvalitet i arbejdet.

Til de opgjorte besparelser kommer at der, når regnskabet skal gøres op sidst på året, vil rådmanden i MSB komme med en regning, der skal betales for 2022 på et flercifret mill. beløb begrundet i, at det sociale område blev underfinansieret i budget 2022.

De besparelser kan ikke gennemføres og den regning ikke betales uden at fyre SOSU’er, pædagoger, lærere, socialrådgivere og djøf’ere med service- og arbejdsmiljøforringelser til følge. De inhumane tilstande på bostederne vil fortsætte og tilsynet skærpe sine rapporter og kritik.

Vi kan ikke være det bekendt.

Århus Kommune står til dumpekarakter for sin behandling af socialt udsatte og sårbare mennesker.

Men sådan behøver det ikke at være. Århus Kommune har en af landets laveste skatteprocenter, og der er derfor ikke noget mærkeligt i, at indsatsen bliver derefter.

Et stort flertal i byrådet har sagt nej til at sætte skatten op, og det var uden for skiven at nævne det i forhandlingerne.

Mange partier i byrådet taler pænt om socialområdet og stiller budgetforslag til løft af området, men hvis partierne ikke vil være med til at finansiere det løft ved f.eks. at sætte skatten op, er partiernes pæne ord ikke meget værd.

Enhedslisten fortsætter med at presse på for en skatteforhøjelse til finansiering af løft af klima- og miljøindsats og ikke mindst for en ordentlig standard på velfærdsområder.

Vi fortsætter med at presse på for at ikke kun indkomstskatten skal forhøjes.

Erhvervsskatten, det såkaldte dækningsbidrag skal fastholdes og ikke helt udfases som flertallet S, V og K har bestemt sig for.  De opsparede dækningsbidrag på 300 mill. kr. som var afsat til at betale Marselistunnelen, som staten nu betaler, skal anvendes til løft af indsatsen for klima, miljø og velfærd. Det vil vi fortsætte med at kæmpe for.

Vi har også brug for en ny budgetmodel på det sociale område og på specialområdet for børn og unge, som sikrer, at standarden på områderne kan opretholdes eller forbedres. Modellen skal sikre, at budgettet fremover reguleres i takt med befolkningsudviklingen i den befolkningsgruppe, der har behov for sociale ydelser og specialpædagogik under hensyntagen til hvilke tilbud, de har brug for. Samtidig skal budgetmodellen give 100% kompensation, og ikke kun delvis kompensation.

Vi er bevidste om at meget så anderledes ud, hvis Folketinget ikke låste kommunerne fast med en budgetlov og hvis de ikke valgte at bruge penge på krudt og kugler fremfor på bloktilskud til kommunerne. Byrådet har afvist vores forslag om at banke på regeringens dør og få ændret budgetloven. Det synes vi fortsat, vi skal, men også at vi skal handle med de muligheder der er for handling i skruestikken, så længe vi sidder der. Kommunen har fortsat sin frihed til at hæve skatten og gå ud over serviceloftet. Det er bare skidedyrt i strafbetalinger.

Vi synes, vi må betale straffen så vi kan få løftet velfærden i Århus Kommune. For som borgmesteren ved sidste års budgettale sagde, så kendes et samfund på hvordan det behandler sine svageste og sine sårbare grupper.

Enhedslisten fik ved at deltage i forhandlingerne mildnet luften for de klippede får en anelse, så besparelserne blev nedskrevet fra 229 mill. kr. til 214 mill. kr. og så afdelingen for sociale forhold og beskæftigelse skal betale lidt mindre til besparelserne end de andre afdelinger, og vi fik flyttet rundt på nogle poster, så der blev penge til at løfte klima og miljøindsatsen en smule.

Jeg håber på en budgetproces næste år med en ramme at forhandle under, med løft til de svageste borgere og prioritering af klima- og miljøindsatsen.

Jeg håber på en proces hvor partiernes forslag bliver taget med i rammesætningen. 174 forslag havde partierne gjort sig umage med. Alle blev de hældt af brættet i fastsættelse af rammen.

Jeg er stolt af det ansvar vi tog på os ved at deltage i forhandlingerne og sammen med flere partier kæmpe for og få gennemført mildninger for miljøet og for velfærden. Tak til borgmesteren for at imødekomme mange af de forslag – trods alt.

Lige så stolt er jeg af det ansvar, vi påtager os ved ikke at støtte et uansvarligt budget.