Forespørgsel vedr. tomme boliger

Følgende forespørgsel er sendt til Aarhus Kommune på vegne af Enhedslisten Århus.

I fortsættelse af svar på forespørgsel om tomme boliger, september 2022 ønskes flg. oplyst:

Hvad gør Århus kommune for at gennemtvinge ejeres strafbelagte forpligtelse til at anmelde ledige boliger til kommunen?
Jf . § 5 og § 12 i Lov om boligforhold indsat nedenfor
Er det i den forbindelse korrekt forstået at kommunen er den eneste myndighed, der har ret og pligt til at administrere denne eller anden lovbestemmelse?
Hvilke andre afdelinger end MTM fører tilsyn med tomme boliger / administrerer lovbestemmelsen / tvangsudlejer ledige boliger?

I sept. 2022 oplyste MTM, at der var 8.716 ledige boliger i Århus? Hvor mange tomme boliger er der i dag?

I hvilket omfang står boliger opført indenfor de sidste 5 år ledige sammenlignet med ældre boliger?
Se artikel i JP 22.3.23 56 tomme lejligheder i nyt Aarhus-byggeri (jyllands-posten.dk)
Findes der en oversigt over hvilke byggerier, der står for flest tomme boliger? Hvis ikke: Vil MTM udarbejde en sådan i samarbejde med fællesrådene?

I sept. 2022 oplyste rådmanden, at 16 af de 86 frasolgte husvildeboliger på Poul Martin Møllers Vej stod tomme og havde iflg. naboerne gjort det i længere tid. Har MTM siden besigtiget boligerne? Hvad har MTM herefter foretaget sig?

LOV nr 342 af 22/03/2022, Indenrigs- og Boligministeriet
Ledige boliger
§ 5. Ejeren af en bolig, der i en lokalplan er fastlagt til helårsbolig, skal sørge for, at boligen tages i brug til helårsbeboelse. Bliver en bolig, der hidtil har været benyttet helt eller delvis til helårsbeboelse, ledig, skal ejeren sørge for, at den fortsat benyttes til beboelse. En bolig anses for ledig, når den ikke er udlejet til eller ikke benyttes til beboelse. 1.-3. pkt. gælder tilsvarende for enkeltværelser i boliger, der i en lokalplan er fastlagt til helårsboliger, og enkeltværelser, der hidtil har været benyttet til beboelse, når værelserne ikke er en del af udlejerens beboelseslejlighed eller en del af et en- eller tofamilieshus, som udlejeren bebor.
Stk. 2. Har en bolig været ledig i mere end 6 uger, skal ejeren foretage anmeldelse af den ledige bolig til kommunalbestyrelsen.
Stk. 3. Efter udløbet af fristen nævnt i stk. 2 kan kommunalbestyrelsen anvise en boligsøgende, til hvem ejeren straks er pligtig at udleje boligen, jf. dog stk. 6.
Stk. 4. Kommunalbestyrelsen er berettiget til ved fogeden at lade en boligsøgende, som kommunalbestyrelsen har anvist, indsætte i boligen, jf. dog stk. 6.
Stk. 5. Har ejeren i sin anmeldelse på en efter kommunalbestyrelsens skøn tilfredsstillende måde godtgjort, at ejeren har indgået aftale om senere overdragelse af brugsretten, eller at boligen midlertidigt er ubeboelig som følge af ombygning, kan kommunalbestyrelsen indrømme ejeren en yderligere frist, inden stk. 3 finder anvendelse.
Stk. 6. Stk. 3 og 4 gælder ikke for ejere og andelshavere, som er fraflyttet deres bolig, og som uanset forsøg derpå ikke har kunnet afhænde den, og for ejere og andelshavere, som har sat deres bolig, der i en lokalplan er fastlagt til helårsbolig, til salg.

§ 12. Med bøde straffes den, som uden kommunalbestyrelsens samtykke gør følgende:

Stk. 2. Med bøde straffes den, som undlader at indgive den i § 5, stk. 2, foreskrevne anmeldelse eller indgiver anmeldelse efter udløbet af den angivne frist.
Stk. 3. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

 

Enhedslisten, Aarhus byråd den 18.4.2023

Solveig Munk
Formand for Teknisk Udvalg