Der mangler millioner af kroner i Aarhus-budgettet: Det lyder flot, men det bliver kun værre

Borgmester Bundsgaards Budgetspin – om budget 2022

Af Viggo Jonasen

Dette læserbrev er også bragt i Aarhus Stiftstidende 5. oktober. 2021

Borgmester Jacob Bundsgård gør en del reklame for den netop indgåede budgetaftale. Den præsenteres som vældige forbedringer for århusianerne.

Hvis man kratter lidt i den budgetpropagandamæssige overflade, tegner der sig et lidt mindre lyserødt billede.

Ældreområdet beskrives som ”velpolstret”, med Stiftstidendes overskrift.

Tallene er store, egnede til at imponere. Men hvad er virkeligheden og mekanismerne bag tallene?

Når antallet af århusianere vokser, vokser også antallet af mennesker med behov for kommunale indsatser. Det være sig ældre, det være sig børn, det være sig mennesker med handicap.

”Budgetmodellerne” lægger flere kroner i budget 2022 end i budget 2021, svarende til væksten i indbyggertallet i den enkelte brugergruppe. Sådan principielt. Tankegangen er, at budgetmodellen skal sikre uændret serviceniveau for brugerne, også når der bliver flere af dem. Er serviceniveauet højt og flot eller lavt og småt? Det tager modellerne ikke stilling til. Men – sammenlignet med andre kommuner er det lavt.

Virker modellerne? Eksempel ældreområdet: udgangspunktet er, at budget 2022 skal øges i forhold til budget 2021 med gennemsnitsudgiften pr over-65-årig ganget med væksten i antal borgere.

Ældresektorens budget 2022 er på 3,233 mia.kr. Væksten fra det stigende antal ældre er på ca 95 mill.kr. Rådmanden siger: der bliver flere ældre med handicap, så de 95 mill.kr. er for lidt. Men, siger borgmesteren, de ældre bliver sundere – så: vi ”korrigerer budgetmodellen” ca 50 mill.kr. ned.

Så: det bliver kun 45 mill.kr. Og så korrigerer vi ned med ”fællesbidraget”, ca. 12 mill.kr. Så: den konkrete budgetmodel med supplement giver 33 mill.kr. mere i 2022 end i 2021.

Det opretholder IKKE serviceniveu for den enkelt bruger – det sænker niveauet.

Men så kan politikerne lave lidt spin ud af at bevilge ekstra beløb, så brugerne ikke oplever så store forringelser i serviceniveau. Det gør borgmesteren:Med forliget får ældreområdet et kvalitetsløft, så der over de næste fire år tilføres 228 mio. kr. Det vil give flere hænder i dagligdagen og også fremme ældres sundhed og forebyggelse.

Jo, ”vi giver” 57 mill. ekstra – og når der så er hvert år, bliver det hele 228 mill.kr. (Man kunne jo også regne 10 år frem – så bliver det et løft på 570 mill.kr.) Så: med 33 mill.kr. fra den beskårne budgetmodel plus de 57 mill.kr i ”kvalitetsløft” når vi op på 90 mill.kr. – eller næsten på det beløb, der kunne opretholde serviceniveau.

Sundhed og Omsorg har beskrevet fire udfordringer vedr budget 2022:

1* Budgetmodellen på ældreområdet er ikke tilstrækkelig ift. den demografiske udvikling.

2* Fortsat udfordring med budgetmodellen til de ældre borgere med handicap.

3* Åbning af demensplejehjemmet Skovvang bør imødeses i budgettet.

4* Sundhed og Omsorg bør tilføres den manglende finansiering fra finansloven, som lå til grund for budgetforliget 2021.

Af de 4 udfordringer er nr. 3 håndteret i budget 2022 – de andre er ikke eller kun meget delvist håndteret

Er det lidt langhåret? Jo. Og fordelen for borgmester og hans budgetforligspartnere er, at uigennemskueligheden – den tilsigtede uigennemskuelighed – giver god plads for propaganda om ALLE de forbedringer, forliget går ud på.

Socialområdet: der bliver flere mennesker med handicap og/eller komplicerede problemer – derfor vokser udgifterne. I 2022 forventes de at blive 110-120 mill.kr højere end hidtil budgetteret. Så borgmesteren har foreslået og fået vedtaget, at bevillingen hæves med hele 30 mill.kr. Så mangler der kun 80-90 mill.kr. Nu skal socialrådmanden jo helst overholde budgettet – så ”I lyset af de økonomiske udfordringer ønsker forligspartierne, at der udfærdiges en beskrivelse af det serviceniveau, der kan tilbydes på socialområdet indenfor de givne økonomiske rammer. Dette vil skabe en større tydelighed om den service som man kan forvente som borger og pårørende.” (min understregning, …). Sagt på jævnt dansk: ydelserne skal sænkes for de enkelte brugere, så budgettet kan overholdes.

Budgetforligspartiernes nedskæringskatalog, ”beskrivelsen”, kommer først efter kommunevalget. Det kan man godt forstå.

Ret afslørende er Budgetredegørelsernes tabeller over kommunalt ansatte.
I de seneste tre år har man årligt nedjusteret væksten i plejepersonale, pædagoger/lærere, socialforvaltningsansatte. Kun borgmesterafdelingen får procentvis stor vækst!

Der er forbedringer i budget 2022, på klima- og miljøområdet og på skoleområdet. Økonomisk tungest er fremrykningen af en meget længe tiltrængt udskiftning af nogle skimmelsvamp-plagede bygninger (tak til pressen!). Det frembringer en behersket begejstring. Men meget mangler.

Aarhus Kommune har lav skatteprocent, nedslidte kommunale institutioner og rekrutteringsvanskeligheder, ikke mindst grundet et hastværkspræget arbejdsmiljø.

Budget 2022 forliget lader problemerne uløste.

Serviceniveauet målt på antal ansatte pr. 1000 indbyggere er lavt og faldende.

Men der spinnes!