Nedrivning af seks boligblokke i Gellerup

Lokalplan 1173, Nedrivning af seks boligblokke i Gellerup – endelig”. 

Sådan lød dagsordenens pkt. 2 på Århus byråds dagsorden den 2.11.2022.

På tilhørerpladserne var Almen Modstand og i salen tog først Socialdemokratiets Steffen Wich ordet og “tiltrådte indstillingen”- Det betyder. at Socialdemokratiet siger ja til at rive 6 blokke ned i Gellerup. Steffen Wich beklagede dog at genhusningen ikke var helt tilfredsstillende og at man kom til at belaste klimaet.

Hver ordfører havde 2 minutter til at begrunde sin stillingtagen med. Dem, der ikke sagde noget, betød at de tiltrådte. Jeg talte som den eneste imod nedrivningerne. Dermed var den vedtaget.
Jeg arbejder på en klage til Planklagenævnet og til Ankestyrelsen over det politiske bestillingsarbejde og elendige lokalplansarbejde.

Her får I min ordførertale:

“Lad mig sige det med det samme : Kejseren har ikke noget tøj på.

Alt hvad der bør vides om hvad der hjælper på fattigdom, på løsning af sociale problemer, på social mobilitet, hvad der skal til for at mennesker trives i et fællesskab, hvordan man inddrager borgerne og hvordan byer kan planlægges, så flere forskellige mennesker bor og trives sammen, det vides og det har man erfaringer med virker Bla. I Gellerup

Borgmesteren vælger som “first mover”, at gøre det helt modsatte af det man ved der virker. Borgmesteren med sit lydige flertal bag sig, påstår endda at disse destruktive og overgribende handlinger på boliger, miljø, kultur og mennesker er “for børnenes skyld”.

Man fristes til at sige, at borgmesteren ikke har noget tøj på. Borgmesteren og byrådsflertallet lider af faktarisistens og af ansvarsforflygtelse.
Det er uacceptablet at Konsekvenser af nedrivningerne er ekstemt dårligt belyst i myndighedsbehandlingen og at der ikke drages en eneste konsekvens af de mange høringssvar.

Det er et politisk bestillingsarbejde. Uværdigt at byde vore fagligt dygtige medarbejdere i Teknik og Miljø at udføre.

Lad mig nævne nogle af manglerne :

Klimabelastningen. Skønt det fra 2023 bliver obligatorisk at lave en såkaldt LCA analyse for klima- og miljøbelastninger i alle byggesager, så er der ikke foretaget en sådan i denne sag.

Arkitektfirmaet Vandkunsten påviser at klimaaftrykket ved at rive ned er 300 % mere belastende end at renovere boligerne. Vandkunsten kalder nedrivningerne for “destruktivt og kulsort”.

Arkitektur- og kulturhistorier, kulturarv. Lokalplanen indeholder ingen vurdering fra hverken Stadsarkitekt eller kultur- og miljøråd af hvad det gør ved  arven og ved sammenhængskraften i området, når 12 af kvarterets oprindelige 23 blokke nedrives og hele arkitekturen vendes på hovedet.

Kun at man ikke anser bygninger eller miljøet for bevaringsværdigt.

Indsigelserne mod nedrivningerne. Ejerne af de 6 boligblokke vil ikke sælge bygningerne til nedrivning og har indstævnet kommunen for retten i bl.a. den anledning. Enhedslisten har mindretalsudtalelse derom. Alligevel lades juraen uomtalt i lokalplanforslaget og i indstillingen,
Det er da vist topmålet af ignorance af borgere i en høringsproces.

Enhedslisten tiltræder – surprise – ikke indstillingen