Styrkelse af delprogram ”Byggeri og Byudvikling” i Klimahandlingsplan 2021-2024

Enhedslisten ønsker, at byudviklingen og byggeriet i Aarhus hurtigst muligt bidrager til den grønne omstilling. I tråd med formålet med delprogrammet ”Byggeri og Byudvikling” i Klimahandlingsplan 2021-2024 vil Enhedslisten med dette forslag pege på områder, hvor Indsatskatalogets indsatsområder kan styrkes og tilføres den nødvendige finansiering for budgetåret 2022.
Klimahandlingsplan 2021-2024 (s. 24-28) formulerer et af formålene med indsatsområde
”Byggeri og Byudvikling” således: ”Frem til 2024 vil vi sammen med byggeriets aktører
arbejde på en fælles grøn retning for klimavenligt byggeri og byudvikling. Vi vil gennem
partnerskaber, pilotprojekter og innovationslaboratorier arbejde for, at Aarhus kan blive en
førende test og demonstrationsby for klimavenligt byggeri, og arbejde for en cirkulær by, hvor målet om 70 % reduktion i udledning af drivhusgasser fra materialer og aktiviteter til byggeri og anlæg. ”
Der henvises også til øget anvendelse af cirkulær økonomi (som beskrevet af Ellen MacArthur Foundation, Regeringens Advisory Board og den nationale strategi for cirkulær økonomi).

Alligevel er der ikke afsat midler i byrådsbevillingen 2021 til at løfte opgaverne. Hele
delprogrammet Byggeri og Byudvikling (BB) er pt underfinansieret over årene 2021-2024,
hvor behovet for ressourcer til at løfte opgaven vurderes til at være 33 mio. kr. Samlet er der
pt afsat under to tredjedele af det nødvendige budget, selvom delprogrammet BB vurderes til
at være en af de vigtigste forudsætninger for den grønne omstilling. Der er pt en udestående
”restfinansiering” på 13.9 mio. kr. Kun Delprogramledelse for Indsatsområdet er fuldt
finansieret over de 4 år.

Enhedslisten vil fremrykke gennemførelsen af delprogrammet så hurtigt som muligt. Aarhus
Klimastrategi og klimahandlingsplan 2021-2024 opstiller ikke så mange konkrete mål for
delprogrammet Byggeri og anlæg, som sektorens betydning berettiger til. Hele 40 % af det
danske energiforbrug handler om bygninger ifølge branchens Klimapartnerskab. 30 % af de
danske CO2-udledninger knytter sig til bygninger. Enhedslisten mener, vi skal have mere
gang i energibesparelser i nybyggeri og i den eksisterende bygningsmasse. Danmark har i
mange år haft fokus på, at nybyggeri skal have et lavt energibehov i driftsfasen. I takt med, at
vores energi i højere og højere grad bliver vedvarende, bliver det vigtigere at fokusere på
selve anlægsfasen også – på at gøre byggeprocesserne og byggematerialer mere bæredygtige.
Forslaget skal sikre en forsvarlig gennemførelse af Klimahandlingsplan 2021-2024 på
Indsatskatalogets 9 indsatser på området ”Byggeri og Byudvikling” gennem finansiering og
fremrykning af nogle af disse indsatser. Klimafonden skal tilføres yderligere midler til dette.
Note ang. Indsatsområde BB-4 Klimaforum: Det er positivt, at Aarhus tænkes udviklet til en
test- og demonstrationsby. Det er en vigtig ambition, men kræver en større indsats og klare
pejlemærker for mål og ambitioner. Aarhus Kommune er med i diverse kommunale,
europæiske og globale netværk, der også tester og demonstrerer. Her må der kunne anvises
taktikker til at nå i mål. Derfor støtter Enhedslisten et lokalt klimapartnerskab for byggeri- og
anlæg. Byrådet kan starte med at skabe et klimapartnerskab med boligejerne, både ejerboliger
og udlejningsboliger, bygherrer, lejerorganisationerne og de almene boligforeninger for at
gennemføre en systematisk nedbringelse til mindst halvdelen af det nuværende totale
energiforbrug frem til 2030. Netværket om klimavenlighed i den almene boligsektor (BB-09),
bør kobles til Klimaforum for byggeri. Der bør også gennemføres borgersamlinger på
området Byggeri og Byudvikling, i stil med den mini-borgersamling den er gennemført på
Transport området. Der bør også kobles til Enhedslistens forslag om oprettelse af et
Klimaborgerting Aarhus. Der ønskes en vurdering af om ressourceestimatet for
indsatsområdet kan dække disse leverancer.

Perspektivering til Aarhusmålene: Der kan perspektiveres til alle fem Aarhusmål, og især
”En bæredygtig by med gode by- og lokalmiljøer”, ”En by med fællesskab og
medborgerskab”, samt ”En by, hvor alle er sunde og trives”.
Eventuelle input til hvem, hvad, hvordan og hvor mange ressourcer Jf bilag 6.1 og 6.2 til Klimahandlingsplanen (Redegørelse og Økonomi oversigt Klimahandlingsplan 2021-2024), er indsatserne under Byggeri og Byudvikling kun planlagt delvist finansieret (som byrådsbevilling i 2021 og i budgetoverslagsår). Til budget 2022 foreslår Enhedslisten derfor følgende finansiering af indsatsområderne i Indsatskataloget.
I parentes er angivet, hvad der er beregnet som budget for overslagsår 2022 i bilag 6.2.
Overskrifterne og tallene henviser til Indsatskatalog, klimahandlingsplan 2021-2024. Herafnfremgår også hvilke enheder der er ansvarlige.

Fælles grøn retning:
BB-1: Strategi for klimavenligt byggeri, anlæg og byudvikling. Der afsættes 2 millioner kr. i
budget 2022. (Sat op fra 850.000 kr.)
BB-2: Grøn arkitekturpolitik. Der afsættes 1 mio. kr. i budget 2022. (Sat op fra 0 kr.)
BB-3: Energi i byplanlægning. Der afsættes 1,3 mio. kr. i budget 2022. (Sat op fra 900.000
kr.)
Førende test- og demonstrationsby:
BB-4: Klimaforum. Der afsættes 1,6 mio. kr. i budget 2022. (Sat op fra 800.000 kr.). (Se
forklaring ovenfor under ”hvad vil vi gerne opnå”)
Den cirkulære by:
BB-5: Cirkulær økonomi i byggeri og anlæg. Der afsættes 2,5 millioner kr. i budget 2022.
(Sat op fra 675.000 kr.)
BB-6: Bæredygtig jordhåndtering. Der afsættes 2.75 mio. kr. i budget 2022. (Sat op fra
750.000 kr.)
BB-7: CO2 -neutrale byggepladser. Der afsættes 1 mio. kr. i budget 2022. (Samme beløb som
for overslagsåret 2022)
BB-8: Strategi for klimaneutralt anlægsarbejde. Der afsættes 1.75 mio. kr. i budget 2022. (Sat
op fra 625.000 kr.)
BB-9: Strategi for klimavenlig almen boligsektor. Der afsættes 2 mio. kr. i budget 2022. (Sat
op fra 250.000 kr.) Der vil være behov for yderligere tilføring af ressourcer til dette
indsatsområde.