Klimavenlig arbejdsplads

Enhedslisten ønsker at Aarhus kommunes indsats for at reducere den direkte og indirekte udledning af CO2 fra kommunen som virksomhed styrkes optimalt.
I tråd med formålet med delprogrammet ”Klimavenlig arbejdsplads” i Klimahandlingsplan 2021-2024 vil Enhedslisten med dette forslag pege på områder hvor Indsatskatalogets indsatsområder kan styrkes og tilføres den nødvendige finansiering for budgetåret 2022.

Klimahandlingsplan 2021-2024 (s. 42-43) formulerer flere formål med indsatsområde ”Klimavenlig arbejdsplads”: a) dels nedbringelse af kommunens egen udledning af CO2, hvor transport og forbrug af fossile drivmidler fylder, dels forbruget af energi i kommunens bygninger, så kommunen og dens ansatte bliver ”rollemodeller” for resten af samfundet, b) dels mulighederne for at påvirke omverdenen og understøtte den grønne omstilling, især gennem indkøb og udbuds politikken, der kan anvendes til at stille større klimakrav – og miljøkrav – til leverandørerne, og endelig c) kan kommunen gennem ”aktivt grønt ejerskab” i kommunalt ejede selskaber, påvirke den grønne omstilling og gøre selskaberne CO2-neutrale i egen drift i 2030.

Alligevel er der ikke afsat midler i byrådsbevillingen 2021 til at løfte opgaverne. Hele
delprogrammet Klimavenlig arbejdsplads (KA) er pt underfinansieret over årene 2021-2024, hvor behovet for ressourcer til at løfte opgaven vurderes til at være 69,5 mio. kr.
Restfinansieringsbehovet er beregnet til 58,224 mio. kr. kun Delprogram ledelse for
Indsatsområdet er fuldt finansieret over de 4 år.

Delprogrammet KA vurderes af Enhedslisten til at være vigtigt at rykke hurtigt på, både ift
nedbringelse af forurening fra den interne drift, men ikke mindst i indsatserne for at påvirke omverdenen gennem Indkøb og Udbud og Aktivt Grønt Ejerskab til AffaldVarme og Aarhus Vand.

Forslaget skal sikre en forsvarlig gennemførelse af Klimahandlingsplan 2021-2024 på
Indsatskatalogets 16 indsatser på området ”Klimavenlig arbejdsplads” gennem finansiering
og fremrykning af nogle af disse indsatser. Klimafonden skal tilføres yderligere midler til
dette.

Desuden ønskes en beregning af hvilke ressourcer det vil kræve, at etablere målsætning om
CO2 neutralitet for de kommunalt ejede områder inden for skibsfart og luftfart.

Perspektivering til Aarhusmålene: Der kan perspektiveres til alle fem Aarhusmål, og især
”En bæredygtig by med gode by- og lokalmiljøer”, ”En by med fællesskab og medborgerskab”, samt ”En by, hvor alle er sunde og trives”
Eventuelle input til hvem, hvad, hvordan og hvor mange ressourcer Jf bilag 6.1 og 6.2 til Klimahandlingsplanen (Redegørelse og Økonomi oversigt Klimahandlingsplan 2021-2024), er indsatserne under Klimavenlig arbejdsplads kun planlagt delvist finansieret (som byrådsbevilling i 2021 og i budgetoverslagsår). Til budget 2022 foreslår Enhedslisten derfor følgende finansiering af indsatsområderne i Indsatskataloget.
I parentes er angivet hvad der er beregnet som budget for overslagsår 2022 i bilag 6.2.
Overskrifterne og tallene henviser til Indsatskatalog, klimahandlingsplan 2021-2024. Heraf
fremgår også hvilke enheder der er ansvarlige.

Klimavenlige Indkøb og udbud:
KA-1: Strategisk indsats for grøn omstilling i indkøb og udbud. Der afsættes 4,5 Mio. kr.
millioner kr. i budget 2022. (Sat op fra 750.000 kr.) Dette beløb er højere end det af
Indsatskatalogets vurderede ressourcebehov, da Enhedslisten lægger vægt på at få en hurtig
grøn omstilling i indkøb og udbud.

KA-2: Bæredygtige cirkulære møbler. Der afsættes 2 mio kr. i budget 2022. (Der er afsat 0 kr.
for hvert af de fire år, trods samlet ressource behovs vurdering 2021-2024 på 7 mio kr.)
KA-3: Grøn bundlinje – opfølgning og målemetoder til grønne indkøb og udbud. Der
afsættes 1 mio.kr i budget 2022. (Der er afsat 0 kr. for hvert af de fire år, trods samlet
ressource behovs vurdering 2021-2024 på 3 mio kr.).

Opbygning af motivation og viden hos medarbejdere i Aarhus kommune:
KA-4: Min klimavenlige arbejdsplads. Der afsættes 1 mio kr. i budget 2022. (Der er afsat 0
kr. for hvert af de fire år, trods samlet ressource behovs vurdering 2021-2024 på 3 mio kr.)
KA-5: Kapacitetsopbygning og uddannelse af medarbejdere i Aarhus kommune. Der afsættes
3 mio.kr kr. i budget 2022. (Sat op fra 1 mio. kr.)

KA-6: Ændrede arbejdsgange, digitalisering, data og undersøgelser på arbejdspladsen. Der
afsættes 1 mio kr. i budget 2022. (Der er afsat 0 kr. for hvert af de fire år, trods samlet
ressource behovs vurdering 2021-2024 på 3 mio kr.)

KA-7: Kommunikation og klima i øjenhøjde. Der afsættes 1 mio kr. i budget 2022. (Der er
afsat 0 kr. for hvert af de fire år, trods samlet ressource behovs vurdering 2021-2024 på 3 mio kr.)

Fossilfri kommunal transport:
KA-8: Implementering og drift af Grøn Transportplan. Der afsættes 3 mio kr. i budget 2022.
(Der er afsat 0 kr. for hvert af de fire år, trods samlet ressource behovs vurdering 2021-2024
på 3 mio kr.) Dette beløb er højere end det af Indsatskatalogets vurderede ressourcebehov, da Enhedslisten lægger vægt på at få en hurtig grøn omstilling. Der foreslås afsat 3 mio. kr. i 2022 og det samme i hvert af de to overslagsår 2023 og 2024.

KA-9: Elektrificering af bybusser. Der afsættes 1 mio. kr. i budget 2022. (Der er afsat 0 kr.
for hvert af de fire år, trods samlet ressource behovs vurdering 2021-2024 på 1 mio. kr.). (Der
er fremsat et særskilt budgetforslag om samlet indkøb af elbusser og udbygning af lladeinfrastrukturen).

KA-10: Klimavenlig medarbejdertransport i arbejdstiden. Der afsættes 1 mio. kr. i budget
2022. (Sat op fra 320.000 kr.)

KA-11: Klimavenlig transport til og fra arbejde. Der afsættes 1 mio. kr. i budget 2022. (Sat
op fra 160.000 kr.)

Kommunens ejendomme og selskaber:
KA-12: Nye økonomi – og budgetmodeller for byggerier. Dette indsatsområde er fuldt
finansieret i alle fire budgetår.

KA-13: Klimavenlig og rentabel drift af bygninger. Der afsættes 2 mio. kr. i budget 2022.
(Sat op fra 0 kr.) Hele indsatsområdet bør opprioriteres. Pt kun afsat 1 mio. kr. i ressource
behov og intet i de fire overslags år.

KA-14: Krav, værktøjer og metoder til drifts- og klimabevidste løsninger i byggeriet. Der
afsættes 6 mio.kr. i budget 2022. (Sat op fra 4.5 mio. kr.)

KA-15: Bygninger som ramme for medarbejderes klimaindsatser i hverdagen. Der afsættes
1,66 mio. kr i budget 2022. (Der er afsat 0 kr. for hvert af de fire år, trods samlet ressource
behovs vurdering 2021-2024 på 5 mio. kr.)

KA-16: Grønt ejerskab. Der afsættes 500.000 kr. i budget 2022. (Der er afsat 0 kr. for hvert af
de fire år, trods samlet ressource behovs vurdering 2021-2024 på 1.5 mio. kr.)