Bilfri søndag

Enhedslisten foreslår, at der indføres bilfrie søndage.

Forslaget har til formål at hæve ambitionsniveauet i klimaplanen. Med det nuværende ambitionsniveau i klimaplanen vil forureningen fra transportområdet kun blive reduceret med en tredjedel frem til 2030.

Som en del af forslaget forslår Enhedslisten, at der i forbindelse med bilfri søndag
igangsættes en borgerinddragende proces der har til formål at klarlægge, hvilke behov der skal opfyldes for at den kollektive trafik kan fungere som alternativ til biltrafikken.
Forslaget giver mulighed for at vise, hvordan byrummet kan anvendes til kulturliv og oplevelser, når pladsen fra bilerne er fri og klar til rum for kreativ udfoldelse.

Muligheden for at sikre lovhjemmel til at indføre bilfrie søndage var en del af regeringens oprindelige udspil til infrastrukturplanen, og regeringen har stadig til hensigt at gøre forslaget til virkelighed.

Eventuelle input til hvem, hvad, hvordan og hvor mange ressourcer.

Der undersøges, hvilket behov der er for ekstra busser om søndagen, når byen er bilfri og
dermed også, hvor mange ressourcer det vil kræve at indsætte ekstra busser. Der igangsættes
en undersøgelse i fællesskab med borgerne, der har til formål at klarlægge, hvilke permanente
behov der er for at styrke den kollektive trafik – på alle ugens 7 dage. Der foretages en
vurdering af, hvilke yderligere midler, der skal til for at forslaget kan blive til virkelighed