Tværgående indsats for landbrug, natur og skovrejsning

Aarhus er i kraftig vækst og strategien med fortætning i midtbyen udfordrer de grønne områder, der gradvis bliver færre og færre til en stadig voksende befolkning. Det er afgørende, at byrådet tager hånd om at Aarhus også i fremtiden kan byde sine borgere nem adgang til grønne, rekreative områder og natur.
Arbejdsgruppen Rent Drikkevand Beder Malling har i oktober 2018 i en mail til alle byrådets medlemmer og indlæg i aviser præsenteret en visionær plan i form af Den Grønne Ring rundt om Aarhus og en jordfond.
Den Grønne Ring med tilhørende jordfond kan hjælpe landmænd, der kommer i klemme med pesticidstoppet for at sikre fremtidens rene grundvand og rekreative muligheder til borgere i og omkring Aarhus. Det kan være skovrejsning, sikring og etablering af åbne naturområder og øget biodiversitet. Fonden kan eksempelvis hjælpe de landmænd, der oplever, at de er i klemme med jord ovenpå sårbart grundvand, og som ikke kan se sig ind i en proces, hvor de skal omlægge dele af eller hele produktionen. Samtidig vil fonden kunne hjælpe andre landmænd med jordfordeling udenfor de egentlige sårbare områder.
En gennemførelse af forslaget vil tilføre Aarhus Kommune nogle fantastiske værdier både for
den enkelte borger, for lokalsamfund rundt om i kommunen og for selve byen.

Den Grønne Ring er et væsentligt bidrag til, at vi som samfund kan leve op til relevante dele af
Kommuneplan 2017, kommunens vandforsyningsplan samt til FN`s mål for bæredygtighed
ligesom forslaget kan være en del af kommunens klimaplan.
En gennemførelse af forslaget sigter højt – alt nås ikke på kort tid; det vil med tiden værdimæssigt kunne sammenlignes med skovene syd for Aarhus, med vores grønne kiler og rene vand i sø, å og hav. Vi ser for os, at Aarhus om måske 40 år har en grøn ring rundt om sig.
En del af landbrugsjorden er omdannet til en mosaik af bynære jordbrugsaktiviteter og andre formål. Andre steder – hvor grundvandet er beskyttet af tykke lerlag – vil der fortsat være traditionel landbrugsproduktion.

Et af formålene med Den Grønne Ring er også at skabe en ny platform for samarbejde mellem land og by – både til gavn for produktion og rekreation. Der er synergi og samfundsmæssige fordele. Også fra landbrugserhvervet efterlyses mulighed for jordfordeling og magelæg.

Til at afklare etablering af en jordfond herunder koordinering med interessenter samt til at
komme i gang med realisering af Den Grønne Ring med tiltag som skovrejsning, mere natur,
forøget biodiversitet og rekreative muligheder, afsættes 2,0 mio. kr. årligt i 2020 og hvert af
de følgende 3 år.

På initiativ af ”Rent drikkevand i Beder-Malling” – en gruppe engagerede borgere bla.
fagfolk og lodsejere som er bekymret over de trusler, der er mod vores fælles grundvand og naturens mangfoldighed. Byrådet i Aarhus har vedtaget en indsatsplan for at beskytte det nuværende og fremtidige drikkevand mod bl.a. pesticider. Beder-Malling har stor betydning som drikkevandsområde i kommunen. Gruppen har gennem de sidste par år bidraget til den offentlige debat om vigtigheden af rent drikkevand.