Teknik og miljø

1. CYKELSTI TIL AJSTRUP STRAND

Borgerne og samfundet skal sikres, at Aarhus kommune udmønter Cykelhandlingsplanen
2017 så hurtigt som muligt. Enhedslisten vil gerne løse den udfordring, at flere af Cykelhandlingsplanen 2017’s indsatser er underfinansierede eller ikke-finansierede, hvilket også bidrager til at blokere for en hurtig indsats for at nå klimastrategiens og klimahandlingsplanens ambitioner.

Enhedslisten har fremsendt andre forslag til udmøntning af Cykelhandlingsplanen 2017.
Med dette forslag vil Enhedslisten specifikt gerne have en videreførelse af den 2,3 km
manglende cykelsti fra rundkørslen på Ajstrup Strandvej til Ajstrup Strand prioriteret i budget 2022.

Foreningen Krydsfelt-Norsminde, har i samarbejde med Fællesrådet i Beder-Malling-Ajstrup,
udarbejdet forslaget, og motiverer det således: Denne cykelsti vil give borgere fra Tranbjerg, Mårslet, Solbjerg, Beder og Malling mulighed for at cykle helt ned til Ajstrup Strand.

Vi ønsker et sammenhængende cykelrutenet – så alle – især børn og ældre, kan bevæge sig ud til
skov og strand via cykelruter. Det er i dag næsten kun muligt ved at køre i bil.
Busforbindelserne er også blevet meget indskrænket de senere år. Der bor mange ældre
medborgere ved stranden, de er beskåret fra at gøre daglige gøremål som indkøb, lægebesøg,
bibliotek o. lign. på cykel. Vi forsøgte også at råbe politikerne op ved kommunevalget i 2017 hvor mange politikere var på cykelrundfart i området, og de blev meget opmærksomme på de trafikale udfordringer, som vi har i området. Der kom dog ingen tiltag til konkret færdiggørelse af den sidste del af cykelstien langs Ajstrup Strandvej. I kommunens Cykelhandleplan 2017 er der også målsætninger om at fremme cyklisme og især at få flere børn og ældre til at cykle. Det kræver trafiksikkerhed og sammenhængende cykelrutenet, som der også står i cykelhandleplanens indsatsområder. Så vi har en god historie her. Vi vil gerne være et indsatsområde i virkeligheden. Stop ikke cykelstien efter to tredjedele af vejen – giv i
stedet også børn og voksne muligheden for at komme til at cykle sikkert i området frem og tilbage – og samtidig muligheden for frisk luft, motion og at nyde og opdage den skønnenatur.
Fællesrådet i Beder-Malling-Ajstrup har også i deres lokalbeskrivelse til lokalplan 2017 pointeret den manglende infrastruktur i området – især med tryk på den manglende cykelsti til Ajstrup Strand. Et fokusområde Fællesrådet har gjort opmærksom på i alle årene siden før år 2000. I lokalplan 2017 bliver der også lagt vægt på, at infrastrukturen er ”Forbundet på tværs af bydele og landområder med adgang til de grønne områder”. Det ser vi gerne ske her i vores område.”

Forslaget vil bidrage til Aarhus mål: ”En by, hvor alle er sunde og trives”

Foreningen Krydsfelt-Norsminde har i samarbejde med Fællesrådet i Beder-Malling-Ajstrup udarbejdet forslaget, og vurderer at det vil koste ca. 7 mio. kr.
Enhedslisten vil gerne have beregnet hvad MTM vurderer er ressourcebehovet, fra evt.
projektering til gennemførelse, helst i budgetår 2022

2. GENÅBNING AF LETBANE-STOPPESTED VED DEN PERMANENTE

7 mill. kr. til genopretning af stoppestedet for letbanen ved Den permanente.

3. BLÅ CYKELSTRIBER

Der afsættes 500.000,- kr. til maling af alle kryds langs Ring 1 og ring 2.

Der er sket flere højresvingsulykker på disse veje. Og der har for 2 år siden
været han højresvingsulykke ved Randersvejs Ring 1 krydset.
Blå cykelstriber med cyklistsymboler vil gøre at bilister bliver mere opmærksomme på
cyklister. Efter maling af de blå cykelstriber følges op med en kampagne for trafikanters opmærksom på vejen når de færdes i trafikken.

4. FREDELIGGØRELSE AF GADER

Vi foreslår, at der afsættes midler til øgning af puljen til fredeliggørelse af lokalgader i henhold til Mobilitetetsplanen. Særlig pulje afsættes til udgift til øgede driftsudgifter ved flytning af busruter ud af Knudrisgade.