Styrkelse af Energi – Klimahandlingsplan 2022

Enhedslisten Aarhus arbejder politisk for, at Aarhus kommune senest i 2030 gennem en socialt afbalanceret klimapolitik har en energiforsyning og et energiforbrug uden CO2-udledning.

For at nå til en CO2-fri energiforsyning i Aarhus i 2030 skal vi først og fremmest nedbringe
energiforbruget med bedre isolering. Desuden skal vi erstatte Studstrupværkets afbrænding af
biomasse med mange andre forsyningskilder, hvoraf sol og vind – direkte og indirekte – vil stå
for langt størstedelen af energien. Samtidig skal en fjernvarme med lavtemperatur afløse den nuværende højtemperatur.

På grund af det kolossale energiforbrug i Aarhus kommune vil vi – selv med nedsat
energiforbrug – skulle udnytte mange andre energikilder og teknikker end sol og vind,
eksempelvis geotermi – varmen i undergrunden – kollektive varmepumper, overskudsvarmen
i industri og kontorer og den grønne brintteknologi for at skaffe energi nok.

I tråd med formålet med delprogrammet ”Energi” i Klimahandlingsplan 2021-2024 vil
Enhedslisten med dette forslag pege på områder hvor Indsatskatalogets indsatsområder kan
styrkes og tilføres den nødvendige finansiering for budgetåret 2022.
Klimahandlingsplan 2021-2024 (s. 12-16) formulerer flere vigtige formål med indsatsområde
”Energi”, a) have en fossilfri energi produktion i 2030, b) skabe et sammenhængende
intelligent energisystem bl.a. ved hjælp af digitalisering, og c) sikre en omkostningseffektiv
og rettidig omstilling af energisystemet, gennem bl.a. strategisk energiplanlægning.
Enhedslisten vil samtidig påpege at behovet for indsatsområde E-5, Energiparker og CO2
fangst, må være faldet bort efter Folketinget vedtog lov om CO2 lagring med finansiering af
området. Principaftale om CO2-lagring (kefm.dk).
På trods af Indsatsområdet Energi’s vigtighed for reduktion af CO2 udledningen er der ikke
afsat midler i byrådsbevillingen 2021 til at løfte opgaverne.
Hele delprogrammet Energi (E) er pt underfinansieret over årene 2021-2024, hvor behovet for ressourcer til at løfte opgaven vurderes til at være 34.5 mio. kr. Restfinansieringsbehovet er beregnet til 28,7 mio. kr.
KunDelprogramledelse for Indsatsområdet er fuldt finansieret over de 4 år.

Delprogrammet E vurderes af Enhedslisten til at være vigtigt at rykke hurtigt på, og
budgetforslaget /-ene skal sikre en forsvarlig gennemførelse af Klimahandlingsplan 2021-
2024 på Indsatskatalogets 5 (6) indsatser på området ”Energi” gennem finansiering og fremrykning af nogle af disse indsatser. Klimafonden skal tilføres yderligere midler til dette.

Perspektivering til Aarhusmålene: Der kan perspektiveres til alle fem Aarhusmål, og især
”En bæredygtig by med gode by- og lokalmiljøer”, ”En by med fællesskab og
medborgerskab”, samt ”En by, hvor alle er sunde og trives”
Eventuelle input til hvem, hvad, hvordan og hvor mange ressourcer Jf bilag 6.1 og 6.2 til Klimahandlingsplanen (Redegørelse og Økonomi oversigt Klimahandlingsplan 2021-2024), er indsatserne under delprogram Energi kun planlagt delvist finansieret (som byrådsbevilling i 2021 og i budgetoverslagsår).
Til budget 2022 foreslår Enhedslisten derfor følgende finansiering af indsatsområderne i Indsatskataloget. I parentes er angivet hvad der er beregnet som budget for overslagsår 2022 i bilag 6.2.

Overskrifterne og tallene henviser til Indsatskatalog, klimahandlingsplan 2021-2024. Heraf fremgår også
hvilke enheder der er ansvarlige.

Fælles rammer for omstilling:
E-1: Implementering af Energistrategi Aarhus. Der afsættes 2,517 Mio. kr. millioner kr. i
budget 2022. (Sat op fra 450.000 kr.)
Øget produktion af vedvarende energi:
E-2: Udfasning af fossil energiproduktion. Der afsættes 2 mio. kr. i budget 2022. (Der er afsat
0 kr. for hvert af de fire år, trods samlet ressource behovs vurdering 2021-2024 på 5 mio kr.)

E-3: Vedvarende energiproduktion i stor skala. Der afsættes 3 mio.kr i budget 2022. (Sat op
fra 750.000 kr.) Det samlede ressource behovs vurdering 2021-2024 er på 3 mio. kr.

Enhedslisten vurderer, at det er et for lavt beløb til at løfte de mange opgaver under
indsatsområdet, og foreslår at ambitionerne i leverancerne øges, og det samlede
ressourceestimat sættes op til 6 mio. kr.

Det effektive og fleksible energisystem:
E-4: Overskudsvarme og fjernkøling. Der afsættes 2 mio kr. i budget 2022. (Der er afsat 0 kr.
for hvert af de fire år, trods samlet ressource behovs vurdering 2021-2024 på 5 mio kr.)

E-5: Energiparker og CO2 -fangst. Spares væk, da Folketinget har vedtaget lov om CO2
lagring med finansiering. Der afsættes 0 mio.kr kr. i budget 2022.
Samlet spares 9.5 mio. kr., som kan anvendes til andre indsatsområder, hvor Enhedslisten har
foreslået forhøjelser af beløbene.

E-6: Energispring. Der afsættes 1 mio. kr. i budget 2022. (Der er afsat 0 kr. for hvert af de fire
år, trods samlet ressource behovs vurdering 2021-2024 på 2,5 mio. kr.)