Styrkelse af borgernes ejerskab til den grønne omstilling

Enhedslisten ønsker at borgerne i Aarhus får det stærkest mulige ejerskab til den grønne omstilling. I tråd med formålet med delprogrammet ”Aarhus Omstiller” i Klimahandlingsplan 2021-2024 vil Enhedslisten med dette forslag pege på områder hvor Indsatskatalogets indsatsområder kan styrkes og tilføres den nødvendige finansiering for budgetåret 2022.

Klimahandlingsplan 2021-2024 (s. 37) formulerer et af formålene med indsatsområde ”Aarhus omstiller” således: ”
For at øge handlekraften styrkes muligheder for og adgang til at deltage aktivt i beslutninger om den grønne omstilling i Aarhus gennem bl.a. høringsportalen, borgerråd og borgerbudgetter.”
Alligevel er der ikke afsat midler i byrådsbevillingen 2021 til at løfte opgaverne. Hele delprogrammet Aarhus Omstiller (AO) er pt underfinansieret over årene 2021-2024, hvor behovet for ressourcer til at løfte opgaven vurderes til at være 60 mio. kr. Samlet er der pt kun afsat lidt over en tredjedel af det nødvendige budget, selvom delprogrammet AO vurderes til at være en af de vigtigste forudsætninger for den grønne omstilling – kategori HØJ. Kun Delprogram ledelse for Indsatsområdet er fuldt finansieret over de 4 år.

Forslaget skal sikre en forsvarlig gennemførelse af Klimahandlingsplan 2021-2024 på
Indsatskatalogets 7 indsatser på området ”Aarhus Omstiller” gennem finansiering og
fremrykning af nogle af disse indsatser. Klimafonden skal tilføres yderligere midler til dette.
Perspektivering til Aarhusmålene: Der kan perspektiveres til alle fem Aarhusmål, og især
”En bæredygtig by med gode by- og lokalmiljøer”, ”En by med fællesskab og
medborgerskab”, samt ”En by, hvor alle er sunde og trives”
Eventuelle input til hvem, hvad, hvordan og hvor mange ressourcer Jf bilag 6.1 og 6.2 til Klimahandlingsplanen (Redegørelse og Økonomi oversigt Klimahandlingsplan 2021-2024), er indsatserne under Aarhus Omstiller kun planlagt delvist finansieret (som byrådsbevilling i 2021 og i budgetoverslagsår). Til budget 2022 foreslår Enhedslisten derfor følgende finansiering af indsatsområderne i Indsatskataloget. I parentes er angivet hvad der er beregnet som budget for overslagsår 2022 i bilag 6.2. Overskrifterne og tallene henviser til Indsatskatalog, klimahandlingsplan 2021-2024. Heraf fremgår også hvilke enheder der er ansvarlige.

Innovation og eksportfremme:
AO-1: Fremme af innovation indenfor klima og grøn omstilling. Der afsættes 3 millioner kr. i
budget 2022. (Sat op fra 600.000 kr.)

AO-2: Styrket eksport af klimaløsninger og branding af Aarhus AO som en klimavenlig by.
Der afsættes 600.000 kr. i budget 2022. (Samme beløb som overslag i bilag 6.2)

Viden og formåen:
AO-3: Dannelse – viden og læring om klima. Der afsættes 2,863 mio kr. i budget 2022. (Sat
op fra 863.000 kr.)

AO-4: Demokrati – borgerinddragelse og samskabelse. Der afsættes 5 mio kr. i budget 2022.
(Sat op fra 675.000 kr.).

Mobilisering og adfærd:
AO-5: Fællesskab – sammen om den grønne omstilling. Der afsættes 5 millioner kr. i budget
2022. (Sat op fra 1.363.000 kr.)

AO-6: Partnerskaber – videndeling og stærke samarbejder. Der afsættes 2.750 mio kr i budget
2022. (Sat op fra 750.000 kr.)

AO-7: Måling og Kommunikation – sikre og synliggøre resultater. Der afsættes 1.375 mio kr.
i budget 2022. (Sat op fra 375.000 kr.)