Urafstemning

Vejledende urafstemning om Enhedslistens spidskandidater til kommunevalget i Aarhus Kommune 2021.

I perioden den 1. til den 10. februar afholdtes urafstemning om Enhedslistens seks spidskandidat til kommunalvalget senere i år. Den endelige liste vedtages på et opstillingsmøde lørdag den 13. februar, hvor alle medlemmer af Enhedslisten i Aarhus kommune er inviterede. Nedenfor kan du se resultatet af urafstemningen og præsentationer af alle kandidaterne.

Kandidat Antal stemmer
Laura Bryhl 158
Katrine Vinter Nielsen 140
Claus Thure Hastrup 105
Solveig Munk 104
Viggo Jonasen 96
Peter Iversen 72
Rene Rafn 28
Doris-Clarisse Lukunku 22

Blanke stemmer: 22

Samlede afgivne stemmer: 337

Antal stemmeberettigede: 726

Stemmeprocent: 46,4%

 

Claus Thure Hastrup

Jeg stiller op som spidskandidat for Enhedslisten i Aarhus, fordi jeg brænder for Enhedslistens program og mærkesager. Mit navn er Claus Thure Hastrup, Aarhus Syd afdeling. Jeg er 66 år gammel og selvstændig udviklings-konsulent og pensionist.

De sidste mange år er det især kampen mod klimaforandringerne og for en socialt retfærdig grøn omstilling, der har haft min interesse. Ellers er det arbejdet for styrkelse og udvidelse af demokratiet, samt internationalt solidaritetsarbejde, der har fyldt min tid. 

Valget til november bliver et klima- og velfærdsvalg. Den overordnede ramme bliver klimapolitikken, da klimastrategi- og handlingsplan for Aarhus kommune vil berøre energiområdet, mobilitet og transport, industri og landbrug, byggeri og anlæg, kommunen som arbejdsplads, og det lokale engagement. På alle de områder skal vi fremlægge alternativer og inddrage aarhusianerne, og især de grønne bevægelser, i udformning af løsninger, strukturelt og individuelt. 

Hovedproblemet er, at klimastrategien og handlingsplanen i Aarhus er for uambitiøs og minder om ”hockeystaven” – de vigtige CO2 reduktioner kommer for sent. Videnskaben giver os kun få år at handle i for at undgå en klimakatastrofe. De hidtidige klimaaftaler i Folketinget viser også et svigt fra Socialdemokratiet og de borgerlige partier ift 70% reduktionsmålet. 

For mig er det vigtigt, at vi kobler lands-, regional- og og kommunalpolitik. Det gælder mange områder; grøn omstilling, kampen mod ghettoloven, sundheds- og ældre politik, samt finansiering af velfærden og andre kommunale ansvarsområder. Her må vi finde løsninger sammen med landsorganisationen (udvalg) og folketingsgruppen. Finansieringen af mange kommunale opgaver er ofte et kludetæppe af finanslovsbevillinger, fonde mm ud over den kommunale kasse.

Enhedslisten har en stærk rød-grøn profil, som skal videreføres. Jeg vil arbejde for vores KV21 program og bidrage til at udvikle vores politik med aktiv inddragelse af vores medlemmer og bestyrelser. Særligt kommunebestyrelsen bliver en vigtig samarbejdspartner for den kommende byrådsgruppe, men vi skal også finde ny måder at inddrage de aktive i kommunalgruppen og emnegrupper i politikudviklingen. Udfordringerne står i kø, og på mange områder er vi den reelle opposition til den herskende vækstpolitik, og til nedskæringspolitikken på kommunalt plan. Vi må styrke inddragelsen af flere af vores sympatisører og lokale bevægelser i tæt dialog om både de parlamentariske og aktivistiske initiativer.

Jeg har i flere år været medlem af kommunebestyrelsen og vores tidligere fællesbestyrelse, og jeg repræsenterer i dag EL i bestyrelsen for Dansk Institut for Parti- og Demokratistøtte (DIPD) og er aktiv i vores internationale arbejde. På det sidste er jeg også blevet bestyrelsesmedlem i en ny seniorforening om ældrepolitik og den 3 alder. Personligt er jeg resultatorienteret og diplomatisk anlagt. Jeg er hold spiller, men kan også lave solo-angreb. 

Mine interesser er mange, men hvis jeg bliver valgt som spidskandidat, vil jeg fokusere og bruge min tid på kommunalpolitik bredt med klimapolitik som en ”overligger”. 

Doris-Clarisse Lukunku

Kære alle medlemmer i EL
Jeg vil gerne melde min kandidatur til KV-21. Jeg stiller op som tidligere kandidat, og har opnået
en bred erfaring og indsigt fra det sidste valg. På nuværende tidspunkt er jeg studerende på VUC
Aarhus, hvor jeg læser HF som enkeltfag. Tidligere har jeg beskæftiget mig indenfor
sundhedssektoren; i hjemmeplejen og på plejehjem. Ydermere er jeg en del af KL-gruppen – i det
omfang det lader sig gøre. Sluttelig kan jeg nævne, at jeg er frivilligkoordinater hos
Alzheimerforeningen og Dansk-flygtningehjælp her i Aarhus.
Social
Jeg brænder for det sociale område! De ældre, handicappede, børn og unge samt borgere helt ude på
kanten. I sundhedssektoren mangler der pt. ca. 39.000 kvalificerede på SOSU-området. Samtidigt er
det et område med mange parter og følelser; her tænker jeg på bl.a. de berørte pårørende, men også
ansatte samt lederne. Uanset fra hvilken vinkel, er der plads til at udføre væsentlige forbedringer fx
for de pårørende samt plads til at være kritisk over for arbejdsmiljøet for de ansatte på en
konstruktiv måde.
På uddannelsesområdet: Hvis vi skal holde på mange af de dygtige medarbejdere, der passer på
vores borgere, og samtidig gøre det interessant at uddanne sig indenfor SOSU; er det vigtigt, at vi
tager omsorgsaspektet tilbage i arbejdet; det vil sige, der skal være tid til mere nærvær, tid til en
længere ture i haven, måske endda, give borgerne muligheden for at komme tilbage til et sted de
kender, og har besøgt så talrige af gange tidligere. Det vil bidrage til velvære i hverdagen og have
en betydelig ændring, også for de ansatte – at der er tid.
Som parti, skal vi skabe stolthed og anerkendelse, anerkende de dygtige medarbejder, både blandt
de uddannede og ikke uddannede – vi har brug for alle hænder. Via uddannelse, via mere tid og via
anerkendelse skaber vi en bedre arbejdsmiljø og tiltrække flere til faget.
Miljø
Miljøet er også en af de mærkesager, jeg brænder for. I 2013 brugte jeg valgkampen på at gå på de
Københavnske gader og stræder for at råbe de unge mennesker op. Jeg talte med så mange unge
mennesker, jeg kunne nå at komme i kontakt med. Det gjorde jeg netop, fordi jeg er sikker på, at
klimaet og miljøet har betydning, også for de unge – og de er allerede en del af den skabende
bevægelse. Hvis vi skal nå vores egen klimamål på 70 % inden 2030, og dertil Paris-aftalen på de 2
% (hvor procenten stadig er stigende) må vi alle være aktive. Vi, i partiet, har været en del af den
skabene og handlende bevægelse, når det gælder grøn-omstilling; i Aarhus-byråd har vi blandt
andet været fortaler for mange grønne tiltag. Det er lykkedes os at få den grønne dagsorden i fokus,
bl.a. når det gælder kosten fx på institutionerne. Det er lykkes os at få de grønne el-busser ud at køre
som et forsøg, det skal i fremtiden være det første valg for alle vores bybusser i kommunen, lige
såvel som vi skal stille krav om at alle regionalbusser også bliver det. Og endnu flere tiltag skal
iværksætte, og det har vi i den grad gjort hos EL, for et bæredygtig samfund er til gavn for os alle,
og skal på alles læber. Sammen er vi stærkest.

Katrine Vinther Nielsen

Kernevelfærd og klima

Jeg kæmper for kernevelfærden og klimaet, for begge dele kan ikke vente. De børn og unge jeg møder hver dag skal have en bæredygtig og tryggere fremtid: 

I Aarhus skal vi skabe gode liv for daginstitutionsbarnet, skolebarnet, unge, voksne, ældre, og udsatte. Der skal værnes om kernevelfærden, så medarbejderne har et godt arbejdsmiljø og gode arbejdsbetingelser for at skabe gode liv for vores unge mennesker, så de får mod og håb for fremtiden. Så vore børn, ældre, handicappede og udsatte får et værdigt og trygt liv med tid til omsorg

Mangfoldighed er en styrke, så vi skal skabe mangfoldige beboersammensætning og skoledistrikter i hele Aarhus, børn skal ikke busses rundt i Aarhus. Istedet for at stigmatisere, skal alle borgere have lige muligheder og rettigheder, uanset hvor man bor. Bekæmp den sociale ulighed, udbyg velfærden.

Velfærden skal mindske uligheden: Som folkeskolelærer har jeg erfaret, hvordan få ressourcer forringer mulighederne for at hjælpe de unge. Dagens samfund skaber et voldsomt præstationspres og mange unge lider af ensomhed og angst for at slå til. Når der ikke er tid til at være klasselærer, og når der ikke er ressourcer nok til at give det rette skoletilbud til vore børn og unge, så svigter vi. Økonomitænkningen må ikke styre vores indsatser hverken i skolen, socialpsykiatrien eller ældreplejen. Ingen børn skal vokse op i fattigdom og ingen skal mødes af et fattigt tilbud. Forråelse og omsorgstræthed må ikke være normen, der skal være god normering i hele den offentlige sektor. Koncepter må ikke stjæle vores tid og skabe alt for megen pseudoarbejde og bureaukrati. De fagprofessionelles ytringsfrihed skal styrkes.

Vi skal ville noget med vores skole og dag- og fritidstilbud og værne om dannelsen og det fritidspædagogiske og være ambitiøse: Vi skal turde frisætte folkeskolen og udvise langt større tillid, så skoledagene kan blive kortere.

Vi skal værne om den danske model, så de valg, der træffes i kommunen sikrer, at der ikke er en udlicitering og privatisering, som sætter fagbevægelsen udenfor døren.

Når der træffes politiske valg fx om trafik, byudvikling, byggeri, energi og indkøb, skal det være klimavenlige og bæredygtige valg: Den kollektive trafik skal styrkes, der skal være flere cykelstier, og Aarhus skal være Co2-neutralt og fossiltfrit med grønne områder og stor biodiversitet.

Vi skal skabe klare visioner for alle velfærdsområder ved reel inddragelse af brugerorganisationer, civilsamfundet og medarbejderne i vores lokalpolitiske arbejde.

Enhedslisten får med mig en skarp og bred profil med politisk tæft:

  • Lærer på både Tovshøj, Kroghsgade og Beder skole, altid med fokus på dannelsen, normkritisk og interkulturel undervisning.
  • TR og fagpolitisk aktiv kæmpende for ligestilling, arbejdsvilkår og medlemsdemokrati.
  • Mine børn har gået i den lokale folkeskole, hvor mangfoldighed skabte hele mennesker.
  • Kulturnyder: har bl.a. været frivillig ved Moesgaard Vikingetræf og deltaget i Priden.

 

Laura Bryhl

Jeg hedder Laura, er 25 år og studerer idéhistorie. Jeg stiller op som spidskandidat, fordi jeg mener, at de globale udfordringer som klimakrisen i høj grad kræver lokale løsninger, og fordi det er vigtigt, at Enhedslisten i en af landets største byer også har en ung kandidat. 

Vi skal gå forrest med de bedste løsninger på den grønne omstilling, der lige nu går ALT for langsomt. Klimapolitik bliver afgørende for, hvor folk sætter krydset ved kommunalvalget i år, og vi skal vise, at det oplagte valg er Enhedslisten, hvis man ønsker en ambitiøs og progressiv rød-grøn politik. Klima betyder meget blandt alle aldersgrupper – især de unge. Derfor er jeg overbevist om, at det er vigtigt med en ung kandidat på listen. Jeg er engageret i klimaaktivistisk arbejde, og den baggrund vil jeg bruge til at markere Enhedslisten både i og uden for byrådet

En socialistisk klimapolitik indebærer blandt andet at bygge almene boliger, der samtidig er bæredygtige – her skal vi selvfølgelig sætte en stopper for nedrivninger af de velfungerende almene boliger, vi allerede har i byen. Vi skal sikre vores grønne områder og værne om biodiversiteten. Vi skal udfase brugen af fossile brændstoffer og biomasse og i stedet satse på sol og vind. At stille krav til bæredygtig energiforsyning er med til at skabe de rammer, der skal til for at sikre den grønne omstilling hurtigst muligt.

Det er afgørende, at vi bliver ved med at organisere os med de bevægelser, vi deler sager og værdier med. På klimaområdet skal vi samarbejde med organisationer som Bedsteforældrenes klimaaktion og Den Grønne Studenterbevægelse. Organisering er vigtigt, når vi skal lægge pres på de andre partier både i byrådssalen og udenfor den. På alle områder skal vi gøre brug af vores aktivistiske tradition og skabe sammenhæng mellem aktivisme og parlamentarisme. Kombinationen giver os mulighed for at opnå de bedste resultater, så vi kan trække Aarhus i en mere socialistisk retning. Derfor er det også vigtigt, at vi bruger den viden, vi har i vores emnegrupper, når vi skal stille forslag i byrådet. 

Vi skal også have fokus på socialpolitik og velfærd. Vi skal kæmpe for forbedringer for mennesker med handicap, for ældreområdet, for bedre muligheder for boligløse og for almene boliger, folk har råd til at bo i. En ambitiøs klimapolitik er også retfærdig, og derfor går den hånd i hånd med velfærd og socialpolitik. Det er ikke velfærden, men kapitalismen, der forurener. En opprioritering af både klima og socialområdet i valgkampen er med til at forbinde vores røde og vores grønne linje. 

Jeg stiller op som spidskandidat fordi jeg har engagementet og viljen til at fremme den socialistiske dagsorden i byrådet. Siden jeg gik i folkeskole, har jeg engageret mig politisk gennem elevråd, Aarhus børn- og ungebyråd og i politiske bevægelser. Senere har mit fokus været på studenterpolitik og klimaaktivisme. Jeg glæder mig til at vi skal samle os om at føre valgkamp for vores rød-grønne politik. 

 

 

 

Peter Iversen

Jeg er 65 år, typografisk trykker af uddannelse, men nu på efterløn. Har tidligere været meget fagpolitisk aktiv, men er i dag aktiv i det boligpolitiske.

Jeg havde gennem 30 år forskellige faglige tillidsposter, samtidigt med at jeg arbejdede på gulvet, ofte som skifteholdsarbejder. I 15 år var jeg landsbrancheformand for alle danske trykkere og har derfor deltaget ved mange overenskomstforhandlinger.

Igennem de sidste 10 år har boligforeningsarbejde fyldt meget for mig, og sidder i dag i foreningsbestyrelsen for Brabrand Boligforening, samtidigt med at jeg også er aktiv i græsrodsbevægelsen Almen Modstand, der bekæmper skiftende regeringers såkaldte ghettopolitik.

Jeg bor i en dejlig aktiv boligafdeling Holmstrup, der ligger i Århus V.

Jeg har snart i 10 år været med i kommunalgruppen, der er baggrundsgruppen for Enhedslisten kommunale byrødder. I den foregående valgperiode var jeg inde og vikariere for Peter Bonfils i byrådet i 2 måneder.

Det, jeg kan bidrage med, er først og fremmest min viden om boligpolitikken. Jeg ser med stor bekymring på den nuværende byudvikling, som efter min mening præges mere af hensyn til økonomi end med hensyn til byens sjæl. Højhuse og fortætning skal ikke ødelægge det centrale Århus.

Jeg interesserer mig også for trafikpolitik, som også hænger uløseligt sammen med kampen for den grønne omstilling. Alt for mange veje i Århus sander til i trafikkøer, hvor selv de kollektive busser har svært ved at komme frem. Løsningen for mig er enkelt: Vi skal have flest muligt af bilisterne over i den kollektive trafik samtidigt med, at vi skal have udbygget nettet af cykelstier. Personligt er jeg tilhænger af en gratis kollektiv trafik.

Ældrepolitikken, plejehjem og hjemmehjælp ligger mig også på sinde. Jeg har selv en gammel mor på plejehjem, godt nok ikke i Århus, men jeg ser hvor svært det er for personalet at få enderne til at nå sammen. Det er et område, der i den gang trænger til et løft. Og personale, velfærdets sande helte trænger i den grad også til et statusløft.

Handikap-området kan ikke klare flere besparelser. Det må stå fast ved alle kommende budgetforhandlinger.

Århus tænker sort på mange måder. Århus burde have en grøn førertrøje, men økonomi og vanetænkning er den dominerende i det nuværende byråd. Det er ikke på den måde, Århus skal komme med sit bidrag til at redde denne klode for de kommende generationer.

Så jeg vil gøre mit til at repræsentere Enhedslistens politik og trække byen i en mere RØD og GRØN retning. For det er der i den grad behov for.

 

Rene Rafn

Min politiske baggrund starter i arbejdsnetværket, hvor jeg har gennemført flere politiske kurser på LO-skolen. I dag sidder jeg i bestyrelsen for enhedslistens region- Århus Øst og i LIF. Udover det deltager jeg i enhedslisten omkring kollektiv trafik både på landsplan og lokalt i klimagruppen i Århus!

Hvis jeg bliver stemt ind i Aarhus byråd, vil jeg kæmpe for:

En bæredygtig og gratis offentlig transport

Bekæmpelse af social dumping

Lærepladser til erhvervsuddannelserne

Mindre ulighed

En ordentlig ældrepleje 

Sikre skoleveje

Grønne områder

I de mange år, hvor jeg har været politisk aktiv, har jeg deltaget i flere politiske debatter og aldrig været bleg for at ytre min mening. Specielt har jeg haft meget fokus på offentlig transport. Her mener jeg at vi skal stræbe efter at få en gratis offentlig transport i Aarhus, det vil give et kæmpe skub til at gøre Aarhus endnu mere klimabevidst. Derfor mener jeg at det er vigtigt at få vendt den egoistiske transportform til et fælles transportsystem og sikre den grønne omstilling.

Jeg mener at vi i Aarhus er for dårlige til at bekæmpe social dumping. Flere store kommuner har en enhed til at kontrollere arbejdsmarkedet. Aarhus bør have en enhed til at bekæmpe social dumping. Vi skal have et sikkert arbejdsmarked, hvor alle betaler deres skat og hvor arbejdet går til arbejdere med overenskomst. Det vil sikre de danske arbejdere med ordentlig løn og ikke mindst kommunen med større skatteindtægt.

I det fleste år af mit arbejdsliv har jeg været maler. Her har jeg kunne se hvor svært det er for unge at finde lærepladser, for dem der ønsker en erhvervsfaglig uddannelse. Det mener jeg at Aarhus børe lave om på, og at vi som en del byrådet skal sikre erhvervsfaglige praktikpladser til unge. Vi skal sikre at unge i Aarhus har muligheden for at uddanne sig inden for alle områder, og ikke kun inden for den akademiske verden. Aarhus skal være en by for alle!

Vi skal have det røde flertal i Århus til at bakke op om Enhedslistens politik!

Jeg er klar til kamp!

 

Solveig Munk

Jeg har nej-hatten på.

Som aktiv i kommunalpolitik gennem mange år, har jeg erfaret, at der er brug for at sige – begrundet og højlydt – nej til meget i byråd og i forligskredse. For Enhedslistens (ELs) løfter til vælgerne, partiprogrammer og vedtagelser skal overholdes. Byrådet skal fastholdes på egne beslutninger, planer og på at lytte til borgere.
Med nej-hatten vil jeg konsekvent gå efter at overholde, fastholde, inddrage og afsløre.


Nogen kalder det at være et protestparti, at stå og råbe i et hjørne. Jeg kalder det skarphed og opposition, og jeg har tænkt mig, at argumentere – midt i salen.

For mange beslutninger træffes gennem forhandlinger bag om byrådet. Jeg forhandler  gerne, men står hellere udenfor for at give modstand og kritik end lade min kraft svække af forlig, hvor EL får minimal indflydelse på indholdet.

Uddelegering til magistratsafdelinger, er en udemokratisk skik. Eks. Byrådets (minus EL) diskriminerende sortering af lejerne til almene boliger. Byrådet har overladt til rådmanden at styre og evaluere. Dermed er det ikke muligt for partierne at kontrollere eller kritisere sorteringen. Når diskrimination foregår i det skjulte, kan løgnen om Århus som ”En god by for alle, hvor der er plads til forskellighed og mangfoldighed”  (Værdigrundlag, Århus kommune) leve uafsløret. Konsekvenser for mennesker skal frem i byrådet, og partierne stilles til ansvar.

At være kritisk, at afsløre hvor kommunen svigter, men også at dokumentere, hvordan der kan træffes andre og bedre valg, er en væsentlig opgave for Enhedslisten i byrådet. Nogle kalder det at være vagthund. 

Vi skal bekæmpe New Public Management ledelse i kommunen. Forråelse skal erstattes af tillid og empati. 

Indsigt, solidaritet og troværdighed er vort våben.

Jeg vil være afhængig af, at medlemmerne kritiserer, hjælper og bidrager med forslag, så EL også kan sætte dagsordenen. Her tænker jeg på kommunalgruppen og emnegrupperne. Særligt økonomigruppen (også kaldet budgetbisserne) i forbindelse med bl.a. budgetlægning.

Jeg har ambition om at inddrage bevægelser og organisationer udenfor byrådet. Jeg ønsker, at være deres talerør, der hvor vi politisk arbejder i samme retning. Faktisk mener jeg, at socialistisk parlamentarisme ikke kan være foruden den dialektik.
Jeg vil arbejde for at borgerne tilbydes foretræde for byrådet og bannere m.v. tillades på tilhørerpladserne.

Selv har jeg min motivation for og erfaringer fra politisk arbejde fra bl.a. fagforenings-arbejde siden 1981, byudviklingsarbejde i flere beboersammenslutninger i Århus Midtby siden 1976, handicaporganisation i en årrække, socialrådgiver i en afdeling i en almen boligorganisation i 27 år, aktivist i Almen Modstand siden starten, medlem af Enhedslistens kommunalgruppe, antiracistisk- social- og boligpolitisk emnegrupper og suppleant til Folketinget i 4 år. .

 

Jeg er særligt optaget af grøn, spekulationsfri byudvikling, antidiskrimination, bolig- og socialpolitik.

 

Viggo Jonasen

Århus og venstrefløjen har brug for, at Enhedslisten genopstår som visionær, kritisk socialistisk opposition i byrådet.

Århus Kommune styres af en højresocialdemokratisk borgmester, hvis New Public Management politik er: lav skat og lavt velfærdsserviceniveau, årlige ”grønthøsterbekæringer” og ”råderums-uddelinger”. Fra 2009-19 er antal kommunalt ansatte skåret ned fra 24.130 til 22.053, mens indbyggertallet er vokset fra 310.618 til 345.218. Til gengæld er vækstnarkomanien iøjnefaldende: højere og tættere byggeri, flere og flere indbyggere.

Århus kommuneskat er tredielavest i Jylland og er betydeligt under landsgennemsnittet. Samtidig er vort velfærdsserviceniveau katastrofalt lavt: Kongsgården og de andre skandaler i ældreplejen viser det, forholdene for de handicappede i bostederne er uanstændigt ringe, ydelserne til handicappede er i ofte retsstridigt lave, og folkeskolens udgiftsniveau pr. elev er 1600 kr. lavere end landsgennemsnit. Fattigdomsbekæmpelsen satser på hjælp til at komme i job – de som ikke kan det, får lov at forblive fattige.

Vort valgprogram er stærkt kritisk over for den højresocialdemokratiske politik: modstand mod grøthøsterbeskæringer, krav om øget velfærdsservice, bedre forhold for fattige og handicappede. Kamp mod ghetto-planer, diskrimination, tvangs-busning af skolebørn, undergravning af almenboligernes selvstyre. Kamp mod højhusbyggerier i det centrale Århus. Kamp for bedre kollektiv trafik og bedre forhold for cyklister. Kamp mod biltyranni og forurening i trafikken. Kamp for offentlighed om de kommunale beslutninger: de skal ikke gemmes væk i ”forligskreds-forhandlinger” uden for århusianernes indsigt. Det er faktisk et GODT valgprogram.

Vort generalforsamlingsmandat til budget 2021 havde kravet om velfærdsløft, skattefinansieret, som hovedkrav. Mandatet er GODT!

De seneste byrådsperioders budgetforlig med borgmesteren om ”lav skat og lav service” politik har udvisket Enhedslistens profil. Vi er blevet et ”ansvarligt” parti, som senest praler af lav-service 2021-budget med ordret ekko af borgmesterens reklame ”historisk løft”, og egne ord ”pengeregn over rød-grøn by”. Borte er kritikken af grønthøsterierne og ældresektorens og bostedernes for lave budget. Halvhjertet er kritikken af højhusnarkomanien.

Jeg anerkender, at Lone har markeret os på ældre- og ghetto området – blot ikke med krav om massiv budgetforøgelse. Og at Keld har markeret godt på ghetto- og handicapområderne.

Vi skal genindsætte program og mandat som ledetråd i byrådsarbejdet. Vi skal efterleve vedtægterne: ”Byrådsgruppen har ansvar og kompetence til at træffe beslutning, efter forudgående diskussion i kommunalgruppen, og inden for det politiske råderum som program, medlemsmøde og GF har givet. Førstesuppleanten til byrådet forventes at indgå som sparringspartner for byrådsgruppen og som følge heraf deltage i Kommunalgruppens arbejde”

Igennem 12 år i byrådet har jeg vist, at man både kan fastholde den kritiske politiske profil OG lave væsentlige forlig.