Sociale forhold og beskæftigelse

Budgetforslag: Sociale forhold

1. OPRETTELSE AF DØGNÅBENT HERBERG FOR KVINDER

Vi ønsker at oprette et døgnåbent herberg for kvinder. Vi vil sætte særligt fokus på de kvinder der er ekstra sårbare i vores by. Der er brug for et sted hvor hjemløse kvinder har mulighed for at føle sig trygge og få hjælp i Aarhus.

Ifølge den seneste opgørelse fra Vive (2019) udgør kvinder 23% af vores hjemløse på landsplan og en anden undersøgelse også fra Vive viser at særligt kvinderne har brug for skærmende tilbud.
De blandede herberger og væresteder er ofte mandsdominerede, og miljøet kan føles utrygt og presset for sårbare kvinder.
Mange af de hjemløse kvinder er ekstra sårbare, og de må finde sig i meget for at overleve. Mange af dem har været udsat for overgreb tidligt i livet og på gaderne fortsætter problemerne ofte.
Der er rigtig mange udfordringer ved at være hjemløs og vi vil med dette forslag sætte fokus på kvinderne.
Et forsøg i København har vist et stort behov for den slags tilbud. (Cafe Klare på Vesterbro) Det kunne tænkes ind som et offentligt /privat finansieret forslag (OPS.)

2. FORSØG MED AT INKLUDERE DE 18-21 ÅRIGE I DEN KOMMUNALE TANDPLEJE

Vi ønsker der startes et pilotprojekt op for at forbedre tandsundheden hos de unge, når de slipper den kommunale tandpleje.

Ordningen vil være forbyggende og mindske tilvæksten af tandsygdomme i de unge år.
Vi ønsker at vi med et pilotprojekt i de udsatte boligområder i Aarhus sætter ind med rådgivning og behandling.
Vi ved at netop i de helt unge år er der mange, der dropper tandlægebesøgene og at det kan få skadelige virkninger langt ind i voksenlivet.
Tandsundhed er en af mange afgørende parametere i eksp. Jobsøgning og alment helbred. Vi ønsker at forsøget startes op i de områder af byen hvor forældrene oftest vil have svært ved at understøtte økonomisk, når deres unge ønsker at fortsætte tand undersøgelserne og behandlingerne efter det fyldte 18 år.

3. HANDICAPOMRÅDET 10 ÅR FREM

Finansieringsunderskuddet på handicapområdet belyses 10 år frem.
Budgetanalysen fra 2016 ajourføres, ud fra en analyse af især det personalebehov, der vil være på bostedsområdet, hvis vagtplanerne bemandes med uddannet personale. Herved belyses finansieringsbehovet 10 år frem.

Det inddrages i analysen, at beboerne i bostederne skal have mulighed for aktiviteter ud af boligen – både i dagaktivering og i fritidsaktiviteter uden for normalarbejdstid.
I analysen indgår materialet fra Den Sociale Bæredygtighedsplan, som jo gør rede for den langvarige underfinansiering af området.

I analysen indgår de Ankestyrelselsesafgørelser, som har fastslået, at Aarhus Kommunes
bevillinger er retsstridigt små hhv. retsstridige afslag.

4. AFHJÆLPNING AF FATTIGDOM

Vi foreslår:

 • Kompenserende tillæg til alle forsørgelsesydelser for en evt. Skattestigning
 • større pulje til enkeltydelser til børnefamilier og udvidet adgang til dem.
  En familie på hjemsendelsesydelse er ganske ulige stillet i forhold til byens øvrige borgere. Målet ‘med flere enkeltydelser er at øge ligheden i muligheder i Århus kommune.
 • Pulje til betaling for alle gebyrbelagte ansøgninger i henhold til udlændingeloven. Det
  er pt:. Familiesammenføring/ forlængelse: 9460 kr./ 2960 kr. Permanent
  opholdstilladelse: 4365 kr. Klagesag 895 kr. Statsborgerskab 3800 kr.
  Det er en fundamental menneskerettighed at have et trygt sted at opholde sig og have en nationalitet. Med disse gebyrer fratages bl.a. børn denne ret og befolkningen i Århus stilles ulige.

Derfor skal der kompenserende ydelser til for at skabe lighed. ( børn har ofte ophold som familiesammenført og den tilladelse udløber når de fylder 18 år.
Mange børn kan ikke betale 2960 kr. for forlængelse).

5. OPGRADERING AF FYSISKE RAMMER PÅ KRISECENTER

Vi ønsker med udgangspunkt i eksisterende behov for at opgradere Krisecenterets fysiske rammer, at der sættes midler af til at optimere den allerede påbegyndte renovering.

Det er med udgangspunkt i ønsket om at styrke stedets indeklima, og fysiske fremtoning, at det haster for at de kvinder og mange børn, der benytter stedet, at få bedre ophold. Det er fysiske rammer der lader meget tilbage, og det fremstår nedslidt og der er konstateret skimmel. Vi skal kunne tilbyde gode og sunde rammer når krisen i ens liv betinger at man tager ophold alene eller som oftest sammen med sine børn.

Vi står med en udfordring i et øget tilbud af private pladser fra nyetablerede private
krisecentre. Det er en dyrere løsning for kommunen, og vi bør kunne matche de privates
tilbud om et godt ophold for kvinder der er i livskrise.

6. UDVIDELSE AF GRATIS PSYKOLOGTILBUD TIL UNGE TIL AT OMFATTE ALLE ÅRETS DAGE

Vi ønsker, at der afsættes midler til en udvidelse af vores tilbud om gratis psykologhjælp så der også kan opnås kontakt også i eks. skolernes ferier.

Problemer holder ikke fri og tit er det netop der hvor tanker, og reflektioner presser sig på. Vi ved, at netop et break fra hverdagen kan være det der får ting frem i lyset der har presset sig på, eller været gemt lidt væk.
Det er ikke optimalt at skulle vente på at komme i kontakt og få bestilt en tid til samtale.
Der henvises til psykiatrisk skadestue ved akut behov, men vi skal gøre alt for, at unges problemer ikke først er så svære at det er udvejen. Vi håber, at der kan findes midler til at udbygge vores ordning til stor gavn for mange unge i byen.

7. SIKRING AF ØKONOMIEN TIL AT DRIVE SKOVVANG SOM SPECIAL PLEJEHJEM FOR DEMENTE BORGERE

Vi har investeret i at bygge et rigtig godt sted, der tilgodeser de helt særlige behov mennesker, der er ramt af demens har for at kunne trives, under beskyttende og gode rammer. Vi står med en udfordring der skal løses af et fast beløb der sikre at det nybyggede plejehjem kan fungere som tiltænkt fra 2022 og frem.

Vi oplever et stigende behov for at sikre gode pleje muligheder til svært demens ramte og deres pårørende. Det er vigtigt, at vi ved at afsætte midlerne sikre en fuld udnyttelse af Special plejehjemmet Skovvang.
Der er brug for en tilførsel på i alt 20.mio og dette beløb foreslår vi realiseret ved budget 2022.

8. FAIR FORHOLD/STYRKELSE AF INDSATSEN MOD SOCIALDUMPING

I Aarhus Kommune stiller vi krav om, at alle, der løser opgaver for os, skal arbejde under fair
forhold. Det handler grundlæggende om at sikre fair konkurrence for de virksomheder, der
har ordentlige arbejdsforhold og dermed har fair forhold. De skal ikke udkonkurres af
virksomheder, der ikke tilbyder fair forhold. Derfor ønsker vi i Enhedslisten, at der afsættes
midler til en forstærket indsats fx med inspiration fra indsatsen i København.
“Københavns Kommune har derudover et indsatsteam mod social dumping. Indsatsteamet
følger op på, at klausulerne reelt bliver overholdt. Det sker med en målrettet kontrolindsats i form af både fysiske besøg på blandt andet byggepladser, samt dokumentkontroller, når der vurderes at være risiko for social dumping.”
Eventuelle input til hvem, hvad, hvordan og hvor mange ressourcer i Aarhus Kommune er indsatsen organiseret således, at medarbejdere i kommunen selv gennemfører løbende interne kontroller. Desuden benytter kommunen et eksternt konsulenthus til at gennemføre årlige stikprøvekontroller om overholdelse af de sociale klausuler. Desuden benyttes konsulenthuset ligeledes, hvis der opstår mistanke om brud på klausulerne.

9. STØTTE TIL BOLIGSOCIALT ARBEJDE

Den grønne boligaftale fra maj 2020 https://www.regeringen.dk/aktuelt/publikationer-og aftaletekster/groen-boligaftale-2020/  efterlader flere af de århusianske boligområder med et
problem, efterhånden som støtten fra Landsbyggefonden udløber. I den nye boligaftale, der
dækker 2021-26, er der sket en voldsom reduktion af tilskudsmidler fra fonden til boligsociale helhedsplaner. Der er i derfor i Århus en række boligsociale helhedsplaner, der udløber med forskellige udløbsdatoer. Det kan efterlade store boligområder med voksende sociale problemer, der vil være for dyrt på bare den mellemlange bane at ignorere.

Hellere forebygge end helbrede.
Landsbyggefondens ophør med støtte til videreførelse af de nuværende boligsociale
helhedsplaner i Århus skal derfor konsekvent analyseres og fremadrettet bør Århus
Kommune i budgettet afsætte de ekstra midler, som reduktionen af støtten fra Landsbyggefonden beløber sig til.

10. STØTTE TIL LIVAREHAB

Fælles budgetforslag af EL, S, og SF. 

Vold kommer til udtryk i mange former, herunder fysisk, psykisk, seksuel og økonomisk vold.
Hertil kommer social kontrol. Vold kan ofte være en del af andre problemstillinger – det kan
være seksuelle overgreb i barndommen eller voksenlivet, skadevirkninger af salg eller bytte
af sex og et liv i udsathed. Mennesker, der har været eller er udsatte for traumer, herunder
særligt kvinder med børn, er en særligt sårbar gruppe, som forslagsstillerne ønsker at hjælpe
og støtte bedst muligt. Hjælp og rehabilitering kan være ganske afgørende i forhold til at
sikre, at man som borger kommer på fode, har mulighed for at tage ansvar for eget liv og
realisere egne evner og drømme.
Forslagsstillerne mener, at vi har et særligt ansvar for at sikre, at de tilbud, der aktivt
tilvælges af denne gruppe sårbare, også har finansiering til at levere kvalitet og kontinuitet.

Derfor ønsker vi at støtte LivaRehab, der siden 2018 har været VISO-leverandør for
Socialstyrelsen på delområdet vold i nære relationer. LivaRehab er landets eneste
godkendte leverandør på området. I Aarhus er der et stort behov for fast finansiering af det
vigtige arbejde, som LivaRehab udfører. Et fast kommunalt tilskud til LivaRehab vil være
med til at sikre, at man kan fastholde vigtige medarbejdere og en tryg, tillidsfuld og velkendt
ramme for borgere, der i særlig grad har behov for dette.

Konkrete input
– Partierne foreslår, at der i dialog med LivaRehab afsættes et passende, fast tilskud,
der kan skabe ro omkring det vigtige arbejde, der udføres til gavn for nogle af de
borgere, der har allerstørst behov.

11. FUNDAMENTET HAR BRUG FOR ET FAST FUNDAMENT

Budgetforslag af EL, S, V, RV og SF

Driftstilskuddet til Fundamentet permanentgøres eller forlænges og øges til 900.000 kr. om året.

Motivation:
Fundamentet er en aarhusiansk frivillig forening, der hjælper mere end 200 sårbare og udsatte
mennesker med at komme tættere på et stabilt, selvstændigt liv med job, uddannelse, positive
relationer, mindre psykisk sårbarhed og bedre selvværd.

De har igennem de seneste år bevist, hvordan de med nytænkning, stærkere samarbejder og et
enormt stort engagement i de unge gør en afgørende og positiv forskel for mange mennesker. De er kort sagt med til at skabe mere livskvalitet, forebygge hjemløshed og skabe fornyet selvtillid og tro på tilværelsen.
Fundamentets nytænkning kommer eksempelvis til udtryk ved at der er etableret et lokalt
samarbejde med Aarhus Kommune, Aarhus HF & VUC, A. P. Møller Fonden og VIA om en ny
form for HF Uddannelse for psykisk sårbare unge.

Fundamentet supplerer kommunens indsatser rigtig godt, fordi de ikke har en myndighedsrolle og
rummer mere end 80 frivillige, hvoraf flere af disse er fagprofessionelle, der yder den hjælp, de er uddannet til. Via psykologer, psykoterapeuter, socialrådgivere, pædagoger, mentorer,
fysioterapeuter, massører, psykomotoriske behandlere, akupunktører og flere andre fagligheder
bliver de unge mødt som hele mennesker og der bygges relationer, imens Fundamentet skræddersyer et forløb, så man får den hjælp, man har brug for.

Evalueringerne og erfaringerne er ligeledes positive. Langt de fleste af de unge der bliver en del af Fundamentet oplever at forløbet har hjulpet dem og været med til at skabe positive forandringer så flere eksempelvis er kommet i arbejde eller praktik, eller de er begyndt på en uddannelse. Lind Invest har gennemført en analysen er at estimere den værdi, Fundamentets aktiviteter skaber. Analysen giver derudover et indblik i, hvordan Fundamentet fungerer, hvilke interessenter der er involveret og hvor der konkret skabes værdi i organisationen. Et af analysens resultater er at for hver 1 krone, der investeres i Fundamentet, skabes der 4,35 kroners værdi for Fundamentets interessenter og samfundet generelt. Rapporten kan læses her.

I budgetforlig for 2018 afsatte forligspartierne 700.000 kr. om året frem til 2021. Siden har
Fundamentet etableret sig som en medlemsforening, indgået mange eksterne samarbejder samt
opnået ekstern finansiering og økonomisk støtte fra mange almindelige aarhusianere. Men
organisationen er også i en situation, hvor et kommunalt tilskud er helt afgørende for fortsat at
kunne hjælpe et stort antal sårbare og udsatte mennesker med at opnå og skabe positive
forandringer i deres liv.
Det er tid til at give Fundamentet et økonomisk fundament og permanentgøre eller forlænge deres driftstilskud, så de fortsat kan bidrage til at nytænke socialpolitikken i Aarhus og være et sted, hvor mennesker i sårbare og udsatte livssituationer kan føle sig hjemme og trygge og få skræddersyet hjælp der passer til den enkelte.

12. LØFT VELFÆRDEN

Aarhus Kommune har igennem mange år ”effektiviseret” og udtyndet velfærdsarbejdet på
alle fronter.
Det har vist sig gennem et stadigt aftagende antal kommunalt ansatte pr 1000 indbyggere.
Det har vist sig gennem flere skandaler på ældreområdet og socialområdet – både i
institutioner og i form at Ankestyrelsens underkendelse af kommunale afgørelser.
Det har vist sig i ”hovsa-oplevelser” som når manglende vedligehold medfører, at
rutebilstationens underjordiske P-anlæg er ved at styrte sammen.
Enhedslistens medlemsmøde 22. juni 2021 har diskuteret Århus Kommunes
budgetudfordringer. Vi foreslår for budget 2022 og overslagsårene en markant genopretning
på velfærdsområderne og forbedring på miljøområdet.
Vi er helt bevidst om, at man ikke fra kvartal til kvartal kan rekruttere et større antal
kvalificerede medarbejdere. Men vi tror på, at en erklæring fra byrådets side om vilje til
genopretning – til løft af serviceniveau og løft af arbejdsmiljø – vil mindske kommunens
rekrutteringsproblemer.


Vi foreslår en genopretning til 2009 niveauet af plejesektoren, herunder også en afhjælpning af presset fra tilgangen af demens-borgere. Størrelsesorden 300 mio kr/år plus 50 mio kr/år grundet demens-udviklingen. Der bør i sektorens vagtplaner være overvægt af faguddannet personale.
Vi foreslår en genopretning af skolevæsenet til niveau som landsgennemsnittet kr. pr barn –
størrelsesorden 150 mio kr./år. Hertil bør antagelig lægges ca. 50 mio kr./år grundet væksten i
antal specialundervisningsbørn. Det er stærkt ønskeligt, at største del af undervisningen varetages af læreruddannet personale.
Vi foreslår en højnelse af niveauet på socialområdets handicap-del, særligt botilbudsområdet.
Størrelsesorden ca. 100 mio kr/år. Der bør i sektorens vagtplaner være en overvægt af
faguddannet personale.

Til velfærdsområdet hører også varetagelsen af miljøhensyn, ikke mindst beskyttelse af vort
grundvand. Indsatsen for miljøbeskyttelse bør opprioriteres. Herunder også indsatsen for
nedbringelse af benzin- og dieselkørsel i Aarhus i almindelighed og i centrum i særdeleshed.
Her har vi ikke sat beløb på.
Der henvises til vore øvrige budgetforslag under de enkelte magistratsafdelinger.