Pleje- og handicapområdet

Der har med rette været stor kritik specielt af vilkårene for borgerne på plejehjems -og
handicapområdet. Her har der en række steder været chokerende historier fra det virkelige liv. Det skal der sættes en stopper for.

Aarhus har brug for mere personale, veluddannet arbejdskraft og ledere, der har pligt og ret til at sige fra både opad og nedad i systemet, hvis vilkårene er sådan, at der ikke kan ydes anstændige vilkår for borgere/klienter, og der skabes forråelse og en dårlig kultur på arbejdspladsen.

Aarhus har brug for, at lederne kontinuerlig evaluerer om personalet bruger kræfterne på den rigtige måde i relation til borger/klienter: hvordan er arbejdet tilrettelagt, hvordan kan vi udvikle arbejdet og hvor ansvaret for borgerne fylder mere end overholdelse af budgettet.

Visitationen af borgere og klienter skal kobles tæt på dem, der har det daglige ansvar.

Visioner og målsætninger
Aarhus kommune har fine visioner og målsætninger om hvilken kommune vi skal være. Men hvordan vi kommer fra målsætning til handlingerne, er der meget lidt om.
I Aarhus kommunes nye forståelsesramme står der bl.a., at vi skal:

 1. Gentænke kommunens rolle og vores tilgang til ledelse, styring og velfærds-udvikling.
 2. Balancere det klassiske styringsmæssige fokus på sikker drift med en ledelsestilgang,
  der fremmer risikovillighed, innovation og samskabelse.
 3. Styrke vidensinformeret ledelse og praksis ud fra et bredere vidensbegreb, hvor også
  delbare kvalitativ og erfaringsbaseret viden, får plads.
 4. Tage både kvalitative og kvantitative data alvorligt, og skelne bevidst mellem data, der
  egner sig til at underbygge langsigtet strategisk udvikling, og da- ta til konkret, lokal
  kvalitetsforbedring.
 5. Styrke fokus på opsamling af viden, som kan bruges til reel læring og
  kvalitetsudvikling i det lokale arbejde med kerneopgaven

Forslag til forbedringer

Vagtplaner:
Ud fra den kategorisering, der anvendes for borgerne/ klienterne indenfor de forskellige
områder analyseres vagtplaner for hele døgnet. Her skal også være beskrivelse af hvilke
personalegrupper, der er nødvendige for at yde den kvalificerede hjælp/ støtte borgene/
klienterne, har brug for. Vagtplanerne skal sikre at arbejdsmiljøet er godt, udfordrende og at kulturen på arbejdspladsen forebygger forråelse.

Vagtplaner skal sikre kontinuitet i ydelserne til den enkelte borger.
Vi ønsker oplyst, hvor mange penge der er anvendt på vikarer i perioden fra 2010 til og med 2020 på det enkelte plejehjem, de enkelte hjemmeplejeområder og sundhedsafdelinger. Vi ønsker oplyst, hvordan sygdomsudviklingen har været iblandt personalet i perioden 2010- 2020 på det enkelte plejehjem/i de enkelte hjemmepleje-områder/sundhedsafdelinger.

Vi ønsker oplyst, hvor stort flowet har været af personale i perioden fra 2010-2020.
Fagforeninger (FOA, DSR, SL) og borgere/klienter/brugergrupper inddrages i et hurtigarbejdende projekt vedrørende vagtplaner og behov for kvalificeret personale sammen med forvaltningen. Herunder om selvkørende teams vil forbedre ydelserne.

Kommunens eget vagtbureau
Kommunen skal oprette sit eget vagtbureau. Normeringen bør være sådan at én sygemelding ikke kræver vikarer på det enkelte plejehjem eller i de enkelte hjemmeplejeområder/sundhedsafdelinger. Vikarer herudover skal dækkes af kommunens eget vagtbureau.

Lederuddannelse
Udover at lederne som basis har en lederuddannelse, skal lederuddannelsen udvikles med erfaringsbaseret viden. Der skal etableres praktikuddannelse for lederne på de arbejdspladser, hvor der er stor tilfredshed blandt brugerne/klienterne, personalet.
God ledelse kan man ikke kun læse sig til, det skal læres.

Behov for kvalificeret arbejdskraft
Der skal lægges en plan for, hvordan vi kan få kvalificeret personale til social- og
sundhedsområdet (sygeplejersker, social-og sundhedshjælpere/assistenter).
Der må der gøres noget drastisk for at skabe gode og udfordrende arbejdsområder, hvor vilkårene er eftertragtede. Fagforeninger (FOA, DSR, SL) og borgere, klienter og brugergrupper inddrages i dette arbejde.

Kontinuerligt udvikling af arbejdet med borgere og klienter
For systematisk at inddrage den erfaringsbaserede viden, skal der være årlige samtaler mhp. hvordan arbejdet kan udvikles til gavn for borgerne, klienter, pårørende og personalet. I disse samtaler er det nødvendigt at have fokus på, hvad der skal til for at udvikle de velfærdstilbud, der er nødvendige først og fremmest for dem, der skal tages vare på. Fagforeninger (FOA, DSR, SL) og borgere, klienter samt brugergrupper inddrages i et hurtigarbejdende projekt vedrørende udvikling af fokusgruppeinterview og spørgeskema.

Forslag om ekstra penge til området vedr. pleje-og omsorg samt handicapområdet:
Der skal afsættes mange penge til en genoprustning plan. Men der skal også ses på lederne, arbejdstilrettelæggelse og kulturen på mange arbejdspladser.

Nogle af forslagene kan ikke gennemføres på et år fx at skaffe den nødvendige arbejdskraft. Om der skal afsættes 200 millioner, 300 millioner, eller 500 millioner afhænger helt af hvilket resultatet de faglige organisationer/ brugergrupper og forvaltningen kommer frem til.

Budgetforslag:

 1. REKRUTTERING AF PERSONALE PÅ ÆLDREOMRÅDET

Vi ønsker en styrkelse af mulighederne for at rekruttere personale til vores ældreområde.

Det er en kæmpe udfordring som vi må satse på vi at sætte penge af til et systematisk og omfattende kompetenceløft af alle faggrupperne i ældresektoren.

Der skal være fortløbende kompetenceudvikling og faglig supervision. Den daglige
bemanding må ikke være en hindring for at supervision sker og det skal være en del af det daglige arbejde på linje med andre opgaver som personalet helt naturligt skal udføre og ikke kan fravælge.

Der kunne derudover indtænkes en form for mentorordning, hvortil der blev afsat både økonomi og timer. Ældreområdet bliver i stigende grad specialiseret og komplekst, derfor kræves der både faglighed og gode rollemodeller for ny ansatte.

2. ET PROJEKT, DER BELYSER FORSKELLIGE MULIGHEDER FOR FORBEDRINGER INDEN FOR HJEMMEPLEJE/PLEJEHJEM

Vi ønsker på baggrund af de store udfordringer der er på områderne inden for MSO, at der nedsættes en gruppe bestående af de til området hørende fagorganisationer,  borgere, brugergrupper og klienter, der særligt kigger på mulighederne for at forbedre de eksisterende vagtplaner herunder om selvkørende teams vil forbedre ydelserne på området.

Det er også ønskeligt at denne gruppe ser på udvikling af fokusgruppe interview og spørgeskema til brug for udvikling af arbejdet med borgere/klienterne.

– Vi foreslår at det bruges til systematisk at inddrage den erfaringsbaserede viden, der kan fanges op i årlige samtaler mhp. hvordan arbejdet kan udvikles til gavn for dem vi skal tage vare på inden for området må være omdrejningspunktet.
– Vi ønsker også at der ses på muligheden for at kommunen opretter eget vagtbureau.
– Lederuddannelse. Vi foreslår at der udvikles praktikuddannelse for lederne på de steder,
hvor der dels er stor tilfredshed blandt brugerne / klienterne og personalet.

3. SIKRING AF TILSTRÆKKELIGE ØKONOMISKE MIDLER TIL ÆLDRE MED ET HANDICAP

Enhedslisten ønsker en genopretning af ældreområdet så der tilføres de økonomiske midler, der skal til for at varetage plejen af vores ældre med et handicap.

Der skal være en økonomi der sikre at de midler der er til hele ældreområdet balancere på alle områder. Vi skal sikre en værdig og sikker pleje der tager udgangspunkt i den enkeltes behov og begrænsninger. Vi foreslår at der afsættes midler som kan rette op på og fremtidssikre plejen af det stigende antal ældre med Handicap, Også i vores kommune.

4. STYRKELSE AF VOKSENHANDICAPOMRÅDET MED UDDANNELSE OG FULDTID

Enhedslisten ønsker og arbejder for, at kommunerne løfter området med flere ressourcer, så budgetterne matcher det reelle behov, der er på området. Her skitseres to løsninger, som kan forbedre kvaliteten for borgerne på voksenhandicapområdet.

 1. Løft uddannelsesniveauet via meritpædagoguddannelsen
  Socialpædagogiske arbejdspladser bør have en klar overvægt af socialpædagoger, der kan sikre kvalitet, faglighed og stabilitet for borgerne. Voksenhandicapområdet er præget af en blandet medarbejdergruppe. Nogle er uddannet andre er uden relevant uddannelse eller ingen uddannelse.
 2. Tilbyd fuldtid til medarbejderne
  Tilfredse medarbejdere giver en stabil arbejdsplads. Et af de store problemer på
  voksenhandicapområdet, er, at der er stor udskiftning blandt personalet. Det giver altid rumlen på en arbejdsplads, når der er udskiftning. Vi ved, at der er medarbejdere, der ønsker at gå op i tid, idet de har en deltidsstilling. Vi foreslår derfor, at alle deltidsansatte får tilbud om at gå op i tid. På den måde kan man sikre sig, at ellers tilfredse medarbejdere ikke søger væk, fordi de kan få en fuldtidsstilling på en anden arbejdsplads.

Voksenhandicapområdet er generelt under pres: Antallet af borgere, der tilknyttes området, er stigende og i mange kommuner betyder det færre midler pr. borger. Det giver sig udtryk i svingende kvalitet på området, som blandt andet resulterer i, at borgernes livsvilkår forringes, og at arbejdspladserne er under pres, idet der er stor udskiftning blandt medarbejderne.