Løft velfærden

Aarhus Kommune har igennem mange år ”effektiviseret” og udtyndet velfærdsarbejdet på
alle fronter.
Det har vist sig gennem et stadigt aftagende antal kommunalt ansatte pr 1000 indbyggere.
Det har vist sig gennem flere skandaler på ældreområdet og socialområdet – både i
institutioner og i form at Ankestyrelsens underkendelse af kommunale afgørelser.
Det har vist sig i ”hovsa-oplevelser” som når manglende vedligehold medfører, at
rutebilstationens underjordiske P-anlæg er ved at styrte sammen.
Enhedslistens medlemsmøde 22. juni 2021 har diskuteret Århus Kommunes
budgetudfordringer. Vi foreslår for budget 2022 og overslagsårene en markant genopretning
på velfærdsområderne og forbedring på miljøområdet.
Vi er helt bevidst om, at man ikke fra kvartal til kvartal kan rekruttere et større antal
kvalificerede medarbejdere. Men vi tror på, at en erklæring fra byrådets side om vilje til
genopretning – til løft af serviceniveau og løft af arbejdsmiljø – vil mindske kommunens
rekrutteringsproblemer.
Vi foreslår en genopretning til 2009 niveauet af plejesektoren, herunder også en afhjælpning af presset fra tilgangen af demens-borgere. Størrelsesorden 300 mio kr/år plus 50 mio kr/år grundet demens-udviklingen. Der bør i sektorens vagtplaner være overvægt af faguddannet personale.
Vi foreslår en genopretning af skolevæsenet til niveau som landsgennemsnittet kr. pr barn –
størrelsesorden 150 mio kr./år. Hertil bør antagelig lægges ca. 50 mio kr./år grundet væksten i
antal specialundervisningsbørn. Det er stærkt ønskeligt, at største del af undervisningen varetages af læreruddannet personale.
Vi foreslår en højnelse af niveauet på socialområdets handicap-del, særligt botilbudsområdet.
Størrelsesorden ca. 100 mio kr/år. Der bør i sektorens vagtplaner være en overvægt af
faguddannet personale.

Til velfærdsområdet hører også varetagelsen af miljøhensyn, ikke mindst beskyttelse af vort
grundvand. Indsatsen for miljøbeskyttelse bør opprioriteres. Herunder også indsatsen for
nedbringelse af benzin- og dieselkørsel i Aarhus i almindelighed og i centrum i særdeleshed.
Her har vi ikke sat beløb på.
Der henvises til vore øvrige budgetforslag under de enkelte magistratsafdelinger.