Kultur

Budgetforslag – Kultur og fritid

 

1. GRATIS KULTUROPLEVELSER

Vi foreslår at der afsættes midler til et kulturklippekort, der giver gratis kulturoplevelser til udsatte børn-unge og deres familier.

Vi har i Aarhus masser af kulturtilbud som mange slet ikke er klar over eller har midler til at benytte sig af. Kultur er det der binder os sammen, udvider vores horisont og giver
fællesskab. Det er en vigtig del af byens DNA, som vi tænker, det er vigtigt, at alle i byen har mulighed for at deltage i. Aarhus skal være en god by for alle også på kulturområdet.

Vi foreslår, at frontpersonale som fx lærere, pædagoger, konsulenter og rådgivere
fra kommunale inst. og civilsamfundsorganisationer kan stå for at uddele de kulturelle
klippekort. Det er dem, der er tættest på og kender borgerne bedst.

Det kan fungere som en pulje, der lægges ind som en forsøgsordning, der evalueres efter 2 år.

2. TILSKUD TIL FRONTLØBERNE, UNGDOMSKULTURHUSET, UKH OG INSTITUT FOR (X)

Vi foreslår et løft på 2 mio. kr. til Frontløberne, Ungdomskulturhuset og Institut for X.

Frontløberne er en gammel kulturinstitution i Århus og en rugekasse for mange unge kreative og kulturelle entreprenører. Med sin beliggenhed på Sydhavnen er Frontløberne med til at skabe liv i et ellers lidt skummelt område af Århus. Ungdomskulturhuset – UKH er en kunstnerisk og kulturel platform for det helt unge og sprøde vækstlag, hvor unge har mulighed for at prøve sig selv af i et inspirerende og trygt miljø.

Institut for (X) er et iværksættermiljø, som brander og giver kant til Århus Ø, og som også huser unge iværksættere, der har brug for højt til loftet og en hjælpende hånd. Frontløberne, Ungdomskulturhuset – UKH og Institut for (X) er alle 3 en vigtig ingrediens i den cocktail af tilbud til unge kreative, som Århus kan bryste sig af at have, og som i den grad er med til at sætte Århus på den nationale kulturelle dagsorden.

Hele 27% af vores indbyggere er unge mellem 18 og 29 år. Vi ved at de 3 ungemiljøer er med til at fastholde mange unge stærke kræfter. Med over 300 events, over 1200 medlemmer og brugere og 10.480 kreative kvadratmeter, er der basis for at vi går ind og giver et årligt tilskud, der kan udvikle og videreføre deres mange kreative tilbud.

Der er et stort pres fra unge til at finde plads og faciliteter til at skabe projekter og fællesskaber og det sidste års tid har gjort det endnu tydeligere, at vi skal værne om de positive kulturelle fællesskaber vi har i byen. Vi håber med dette forslag at vi nærmer os Aarhus kommunes kulturpolitik på unge området og giver et tiltrængt løft til det unge kulturelle vækstlag.

3. OPRETHOLDELSE AF PLADSER PÅ DAGHØJSKOLERNE

Enhedslisten forslår, at der afsættes penge i budgettet til at opretholde det antal pladser på daghøjskolerne, der forsvinder som følge af det seneste udbud på beskæftigelsesområdet om ungeindsatsen.

Forslaget skal være med til at understøtte, at der fortsat er den nødvendige bredde i de tilbud, der kan anvises til. Først og fremmest skal forslaget dermed sikre, at der stadig er et tilbud til de sårbare unge, der ikke har ressourcerne til at gå direkte ind i et praktikforløb.
Derudover skal forslaget være med til at sikre daghøjskolernes overlevelse, da de er et stort kulturelt aktiv samtidig med, at de løfter en samfundsopgave ved at forberede unge til nogle af de jobs, der er mangel på ansøgere til.
Eventuelle input til hvem, hvad, hvordan og hvor mange ressourcer:
Der undersøges, hvor mange pladser er forsvundet som følge af seneste udbud
Der undersøges, hvor mange ressourcer, der skal til for at opretholde de forsvundne pladser.

4. INDEN- OG UDENDØRSIDRÆTSANLÆG I MIDTBYEN

Der skal tilføres flere midler til flere inden- og udendørsidrætsanlæg i Midtbyen.

Bl.a. i den tidligere Seest Maskinfabrik i Helgenæsgade / Kaløgade og til udvidelse af Idrætscenteret på Nørre boulevard Skole.

5. BUDGETMODEL PÅ IDRÆT – OG FRITIDSOMRÅDET

Vi foreslår at der afsættes penge til en budgetmodel på idræt og Fritidsområdet.

Der er brug for en økonomisk sikkerhed på dette område, der kan følge med den tilgang af borgere til byen og også den øgede interesse for at dyrke idræt af alle slags.

Der er områder i byen hvor der er en stor mangel på faciliteter på nuværende tidspunkt , dette skal der rettes op på og derudover vil vi gerne sikre at der er økonomi til at fremtidssikre nye områder når vi udbygger og ved nyetablering af boligområder i kommunen. Vi ønsker at handicapidrætten får en særlig opmærksomhed i en budgetmodel.

6. ET LØFT TIL UNGIAARHUS OG SFO

Budgetforslag fra Enhedslisten og SF

SFO’erne og klubberne i Aarhus sætter en pædagogisk ramme om fritidslivet som opleves frit, trygt, selvvalgt og nærværende. Der arbejdes målrettet med at skabe rammer for fællesskaber, så alle børn har mulighed for at opleve deltagelsesmuligheder og at høre til. I de gode fællesskaber får børnene erfaringer med at bidrage til deres egen og andres trivsel. På samme måde er SFO’erne og Ung i Aarhus en god ramme hvor det handler om fællesskabet, om at børn skal kende deres egne og andres grænser og om at mærke omsorg og tryghed i gode rammer. Her har børn og unge mulighed for, sammen med andre, at lave spændende aktiviteter, fordybe sig i interesser og fag, knytte venskaber, opleve verden, ogi i det hele taget have det sjovt sammen med andre.
Både klub og SFO i Aarhus er populære tilbud med mange medlemmer og det betyder at der er rigtig mange børn per medarbejder. Der skal være nok voksne til at skabe de rette pædagogiske rammer så alle børn oplever tryghed, nærvær og høj kvalitet i SFO og klub. Tilstedeværende voksne med tid til at være sammen med børnene skaber de rette omgivelser, der understøtter børnene i at udvikle sig. Bakker vi op om vores børn i de kritiske og vigtige år, vil vi få stærke unge, der har det godt, som kan indgå i samfundet og bidrage til fællesskabet.
Muligheden for at lave god SFO og klub hænger sammen med normeringerne og i dag kan der være for langt mellem pædagogerne. Fritidspædagogikken kan noget særligt i forhold til at understøtte gode fællesskaber og demokratisk dannelse.
Derfor foreslår vi at der tilføres flere penge til SFO’erne og klubberne i Aarhus.
Som der skrives i den nye vision for fritidspædagogikken i Aarhus er rejsen fra at være barn til at være ung, der er på vej til at blive voksen, en der kan give masser af udfordringer, men også et hav af muligheder. En del af livet foregår hjemme, i daginstitutionen eller i skolen, men en stor og lige så væsentlig del af det gode børne- og ungeliv udspiller sig i fritiden – som byens SFO’er, fritids- og ungdomsklubber, pædagogisk ledede legepladser samt ungdomsskoler er en central del af. I en tid hvor flere børn og unge slår sig på livet og oplever psykisk sårbarhed er fritidspædagogikken en væsentlig del af løsningen. Derfor er det en ambition i den nye vision for fritidspædagogen at være relevant for flere børn og unge i Aarhus.

Praksis er i dag, at unge fra 7. klasse kan være medlem af ungdomsklub og skal betale kontingent for at deltage, mens det er gratis at benytte fritidsundervisning og aktiviteter i ungdomsskolen. Et håndtag til at understøtte unges deltagelse i ungdomsklub er at sidestille deltagelse i ungdomsklub med deltagelse i ungdomsskolen, så det bliver gratis for unge at være medlem af ungdomsklubben. Dette harmonerer bedst med den fleksible måde, at unge ønsker at bruge ungdomsklubberne på og giver i høj grad ungdomsklubberne mulighed for at lave tilbud for de børn der har mest brug for det. Desuden taler mange af de adspurgte unge i visionsprocessen for Ung i Aarhus for, at klubmedlemskab bør være kontingentfrit.

  • Derfor foreslår vi bortfald af kontingent til ungdomsklub.

Som en del af den nye fritidspædagogiske vision indgår også et handlingsforslag om at revitalisere de 16 pædagogisk ledede legepladser i Aarhus. En del af denne revitalisering vil også være at opgradere de fysiske rammer på legepladserne. Målet er, at de fysiske rammer bedre understøtter de fritids- og ungdomspædagogiske aktiviteter med brugerne. Udviklingen af legepladserne skal derfor ske i tæt dialog med og af børnene og de unge, samt andre brugere af legepladserne og samtidig spejle sig i den fælles vision for tilbuddene i UngiAarhus. Legepladserne er i dag yderst slidte og mange af dem er utidssvarende.

  • Derfor foreslår vi et økonomisk løft til forbedring af de fysiske rammer på de pædagogisk ledet legepladser.