Klimaindsats på delprogrammet Transport og Mobilitet i 2022

Borgerne og samfundet skal sikres, at Aarhus kommune når i mål med Klimahandlingsplanen
2021-2024, på transport og mobilitet området. Dette vil skabe renere luft, minimere miljøbelastningen, støj- og partikel forureningen og mindske CO2 udledning.

Enhedslisten vil gerne løse den udfordring, at de mange klima indsatser på transport og mobilitet som er underfinansierede eller ikke-finansierede, blokerer for en hurtig indsats for at nå klimastrategiens og klimahandlingsplanens ambitioner. Udfordringen er også at nogle af de indsatser, såsom udarbejdelse af politikker og planer, der skal skabe grundlag for andreindsatser ikke er finansierede. Enhedslisten vil gerne fremme en logisk udrulning og fremskyndelse af implementeringen af klimahandlingsplanen.

På Transport og Mobilitet indsatsområderne vil forslaget reducere transportbehovet, og sikre, at byens fysiske udvikling understøtter en mere klimavenlig adfærd. Andre udfordringer der skal løses er en ændring af transportsammensætningen. Det skal, i overensstemmelse med anbefalingerne fra Borgersamlingen om grønnere trafik, gøres mere praktisk og mere attraktivt at bevæge sig til fods, på cykel og med kollektiv transport.

Baggrunden for forslaget er, at Klimahandlingsplanen 2021-2024 Indsatskatalog på området
”Transport og Mobilitet” er underfinansieret i budget 2021, og der heller ikke i beregningen
af ”overslagsår” 2022 er sikret finansiering af de 11 indsatser. Kun Delprogramledelsen er
planlagt fuldt finansieret i klimahandlingsplanens fire års levetid.

Forslaget skal sikre en forsvarlig gennemførelse af Klimahandlingsplan 2021-2024 på
Indsatskatalogets 11 indsatser på området ”Transport og Mobilitet” gennem finansiering og
fremrykning af nogle af disse indsatser. Klimafonden skal tilføres yderligere midler til dette.
Forslaget vil bidrage til Aarhus mål: ”En bæredygtig by med gode by- og lokalmiljøer”, samt
”En by, hvor alle er sunde og trives” Jf bilag 6.1 og 6.2 til Klimahandlingsplanen (Redegørelse og Økonomi oversigt.

Klimahandlingsplan 2021-2024), er indsatserne under Transport og Mobilitet kun planlagt
delvist finansieret (som byrådsbevilling i budgetoverslagsår). Til budget 2022 foreslår Enhedslisten derfor følgende finansiering af indsatsområderne i Indsatskataloget. I parentes
er angivet hvad der er beregnet som budget for overslagsår 2022 i bilag 6.2. Overskrifterne
og tallene henviser til Indsatskatalog, klimahandlingsplan 2021-2024. Heraf fremgår også
hvilke enheder der er ansvarlige.
Reducere transportbehovet:
TM-1: Sikre alternativer til bilismen i byplanlægningen. Der afsættes 3 millioner kr. i budget
2022. (Sat op fra 750.000 kr.)

TM-2: Færre fossile personkilometer i dagligdagen. Der afsættes 3 millioner kr. i budget
2022. (Sat op fra 2.708.000 kr.)

TM-3: Implementering af Citylogistik. Der afsættes 750.000 kr. i budget 2022. (Sat op fra
250.000 kr.)

Ændre transportsammensætningen:
TM-4: Flere vælger kollektiv trafik. Der afsættes 1.750.000 kr. i budget 2022. (Sat op fra
750.000 kr.)

TM-5: Flere cyklende. Der afsættes 5 millioner kr. i budget 2022. (Sat op fra 1.250.000 kr.)
Skifte af teknologi og drivmidler:
TM-6: Fremme af elbiler. Der afsættes 1.750.000 kr i budget 2022. (Sat op fra 917.000 kr.)*

TM-7: Elektrificering af taxaer. Der stilles krav til taxabranchen om, at der fra 2023 kun må
anvendes emissionsfri køretøjer. Der afsættes 500.000 kr. i budget 2022 til at gennemføre
hele indsatsområdet. (Sat op fra 0 kr.)

TM-8: Udfasning af fossile drivmidler i transportsektoren. Der afsættes 2 millioner kr. i
budget 2022. (Sat op fra 750.000 kr.)

Værktøjer og infrastruktur:
TM-9: Regulering og incitamenter for klimavenlig persontransport. (NB: Der stilles separat
budgetforslag om beregning af udgifterne ved gratis kollektiv transport i Aarhus kommune).
Der afsættes 4.125.000 kr. i budget 2022. (Sat op fra 2.125.000 kr.)

TM-10: Sikre tilstrækkelig lade-og tankinfrastruktur. Der afsættes 1.666.000 kr.i budget
2022. (Sat op fra 833.000 kr.)

TM-11: Udskiftning af vejbelysning til LED. MTM bedes beregne hvordan udskiftningen af
vejbelysning kan ske hurtigst muligt. Der er et samlet ressourceestimat på 4 millioner kr. for
indsats TM-11, men der er afsat 0 kr. i ”byrådsbevilling” alle fire år.