Klima

1. NATURHANDLINGSPLAN

Enhedslisten ønsker, at Aarhus Kommunes klimahandlingsplan suppleres med en
naturhandlingsplan for at styrke biodiversiteten både på land og i vand i Aarhus Kommune.

Klimaindsatsen i Aarhus kommune bør have større fokus på natur og biodiversitet end hidtil, og klimahandlingsplanen og klimastrategien bør suppleres med tiltag til fordel for biodiversitet og natur. Både for at bevare og styrke vild natur, værne om biodiversitet og af rekreative hensyn for borgerne.

Enhedslisten mener, at en vigtig del af at finde løsninger på klimakrisen også omfatter både at værne om og styrke biodiversiteten, der lige nu er truet.

Forslaget understøtter også kommuneplanens ambition: ”For at bevare og forbedre Aarhus’ mangfoldige natur – ofte betegnet som biodiversitet – er der brug for bedre vilkår”

Handlingsplanen kan inkorporere målsætningerne i Naturkvalitetsplanen 2013-2030. Planen skal indeholde blandt andet genopretning af biodiversitet i Aarhus Bugt, Bæredygtig skovrejsning, biodiversitet og byplanlægning, vandløb, vild natur på offentlige arealer.

Eventuelle input til hvem, hvad, hvordan og hvor mange ressourcer:
– Der foretages en kortlægning af, hvor kommunen har direkte og indirekte indflydelse på
biodiversiteten i Aarhus Kommunen på land og i vand.
– Ud fra de områder, kommunen har indflydelse på, udarbejdes en handlingsplan for bevaring, genopretning og styrkelse af biodiversiteten på de pågældende områder.
Ud-områderne foretages en vurdering af, hvilke bevægelser, organisationer og eksperter, der er relevante at inddrage i arbejdet

2. LOMMEVEJLEDER TIL AT FORETAGE BÆREDYGTIGE VALG I AARHUS

Her handler/oplever og færdes du bæredygtigt i vores by. Med lignende lommefolder, som inspiration udarbejdet af GOGreen Danmark ønsker vi en lignende udformet til vores
besøgende og indbyggere, som en lommeguide til at foretage de valg der gør en forskel for klimaet og som inspiration til at færdes rundt i byen og opleve de steder hvor der er særlig opmærksomhed på det bæredygtige.

Alles valg gør en forskel frem mod at blive en klimaneutral by.

3. KLIMAVENLIG ARBEJDSPLADS

Enhedslisten ønsker at Aarhus kommunes indsats for at reducere den direkte og indirekte udledning af CO2 fra kommunen som virksomhed styrkes optimalt. I tråd med formålet med delprogrammet ”Klimavenlig arbejdsplads” i Klimahandlingsplan 2021-2024 vil Enhedslisten med dette forslag pege på områder hvor Indsatskatalogets indsatsområder kan styrkes og tilføres den nødvendige finansiering for budgetåret 2022.

Klimahandlingsplan 2021-2024 (s. 42-43) formulerer flere formål med indsatsområde ”Klimavenlig arbejdsplads”: a) dels nedbringelse af kommunens egen udledning af CO2, hvor transport og forbrug af fossile drivmidler fylder, dels forbruget af energi i kommunens bygninger, så kommunen og dens ansatte bliver ”rollemodeller” for resten af samfundet, b) dels mulighederne for at påvirke omverdenen og understøtte den grønne omstilling, især gennem indkøb og udbuds politikken, der kan anvendes til at stille større klimakrav – og miljøkrav – til leverandørerne, og endelig c) kan kommunen gennem ”aktivt grønt ejerskab” i kommunalt ejede selskaber, påvirke den grønne omstilling og gøre selskaberne CO2-neutrale i egen drift i 2030.

Alligevel er der ikke afsat midler i byrådsbevillingen 2021 til at løfte opgaverne. Hele
delprogrammet Klimavenlig arbejdsplads (KA) er pt underfinansieret over årene 2021-2024, hvor behovet for ressourcer til at løfte opgaven vurderes til at være 69,5 mio. kr.
Restfinansieringsbehovet er beregnet til 58,224 mio. kr. kun Delprogram ledelse for
Indsatsområdet er fuldt finansieret over de 4 år.

Delprogrammet KA vurderes af Enhedslisten til at være vigtigt at rykke hurtigt på, både ift. nedbringelse af forurening fra den interne drift, men ikke mindst i indsatserne for at påvirke omverdenen gennem Indkøb og Udbud og Aktivt Grønt Ejerskab til AffaldVarme og Aarhus Vand.

Forslaget skal sikre en forsvarlig gennemførelse af Klimahandlingsplan 2021-2024 på
Indsatskatalogets 16 indsatser på området ”Klimavenlig arbejdsplads” gennem finansiering og fremrykning af nogle af disse indsatser. Klimafonden skal tilføres yderligere midler til dette.

Desuden ønskes en beregning af hvilke ressourcer det vil kræve, at etablere målsætning om CO2 neutralitet for de kommunalt ejede områder inden for skibsfart og luftfart.

Perspektivering til Aarhusmålene: Der kan perspektiveres til alle fem Aarhusmål, og især
”En bæredygtig by med gode by- og lokalmiljøer”, ”En by med fællesskab og medborgerskab”, samt ”En by, hvor alle er sunde og trives”
Eventuelle input til hvem, hvad, hvordan og hvor mange ressourcer Jf bilag 6.1 og 6.2 til Klimahandlingsplanen (Redegørelse og Økonomi oversigt Klimahandlingsplan 2021-2024), er indsatserne under Klimavenlig arbejdsplads kun planlagt delvist finansieret (som byrådsbevilling i 2021 og i budgetoverslagsår). Til budget 2022 foreslår Enhedslisten derfor følgende finansiering af indsatsområderne i Indsatskataloget.
I parentes er angivet hvad der er beregnet som budget for overslagsår 2022 i bilag 6.2.
Overskrifterne og tallene henviser til Indsatskatalog, klimahandlingsplan 2021-2024. Heraf fremgår også hvilke enheder der er ansvarlige.

Klimavenlige Indkøb og udbud:

 • KA-1: Strategisk indsats for grøn omstilling i indkøb og udbud. Der afsættes 4,5 Mio. kr.
  millioner kr. i budget 2022. (Sat op fra 750.000 kr.) Dette beløb er højere end det af
  Indsatskatalogets vurderede ressourcebehov, da Enhedslisten lægger vægt på at få en hurtig grøn omstilling i indkøb og udbud.
 • KA-2: Bæredygtige cirkulære møbler. Der afsættes 2 mio kr. i budget 2022. (Der er afsat 0 kr. for hvert af de fire år, trods samlet ressource behovs vurdering 2021-2024 på 7 mio kr.)
  KA-3: Grøn bundlinje – opfølgning og målemetoder til grønne indkøb og udbud. Der
  afsættes 1 mio.kr i budget 2022. (Der er afsat 0 kr. for hvert af de fire år, trods samlet
  ressource behovs vurdering 2021-2024 på 3 mio kr.).

Opbygning af motivation og viden hos medarbejdere i Aarhus kommune

 • KA-4: Min klimavenlige arbejdsplads. Der afsættes 1 mio kr. i budget 2022. (Der er afsat 0 kr. for hvert af de fire år, trods samlet ressource behovs vurdering 2021-2024 på 3 mio kr.)
 • KA-5: Kapacitetsopbygning og uddannelse af medarbejdere i Aarhus kommune. Der afsættes 3 mio.kr kr. i budget 2022. (Sat op fra 1 mio. kr.)
 • KA-6: Ændrede arbejdsgange, digitalisering, data og undersøgelser på arbejdspladsen. Der afsættes 1 mio kr. i budget 2022. (Der er afsat 0 kr. for hvert af de fire år, trods samlet ressource behovs vurdering 2021-2024 på 3 mio kr.)
 • KA-7: Kommunikation og klima i øjenhøjde. Der afsættes 1 mio kr. i budget 2022. (Der er afsat 0 kr. for hvert af de fire år, trods samlet ressource behovs vurdering 2021-2024 på 3 mio kr.)

Fossilfri kommunal transport

 • KA-8: Implementering og drift af Grøn Transportplan. Der afsættes 3 mio kr. i budget 2022. (Der er afsat 0 kr. for hvert af de fire år, trods samlet ressource behovs vurdering 2021-2024 på 3 mio kr.) Dette beløb er højere end det af Indsatskatalogets vurderede ressourcebehov, da Enhedslisten lægger vægt på at få en hurtig grøn omstilling. Der foreslås afsat 3 mio. kr. i 2022 og det samme i hvert af de to overslagsår 2023 og 2024.
 • KA-9: Elektrificering af bybusser. Der afsættes 1 mio. kr. i budget 2022. (Der er afsat 0 kr. for hvert af de fire år, trods samlet ressource behovs vurdering 2021-2024 på 1 mio. kr.). (Der er fremsat et særskilt budgetforslag om samlet indkøb af elbusser og udbygning af lladeinfrastrukturen).
 • KA-10: Klimavenlig medarbejdertransport i arbejdstiden. Der afsættes 1 mio. kr. i budget 2022. (Sat op fra 320.000 kr.)
 • KA-11: Klimavenlig transport til og fra arbejde. Der afsættes 1 mio. kr. i budget 2022. (Sat op fra 160.000 kr.)

Kommunens ejendomme og selskaber:

 • KA-12: Nye økonomi – og budgetmodeller for byggerier. Dette indsatsområde er fuldt
  finansieret i alle fire budgetår.
 • KA-13: Klimavenlig og rentabel drift af bygninger. Der afsættes 2 mio. kr. i budget 2022. (Sat op fra 0 kr.) Hele indsatsområdet bør opprioriteres. Pt kun afsat 1 mio. kr. i ressource behov og intet i de fire overslags år.
 • KA-14: Krav, værktøjer og metoder til drifts- og klimabevidste løsninger i byggeriet. Der afsættes 6 mio.kr. i budget 2022. (Sat op fra 4.5 mio. kr.)
 • KA-15: Bygninger som ramme for medarbejderes klimaindsatser i hverdagen. Der afsættes 1,66 mio. kr i budget 2022. (Der er afsat 0 kr. for hvert af de fire år, trods samlet ressource behovs vurdering 2021-2024 på 5 mio. kr.)
 • KA-16: Grønt ejerskab. Der afsættes 500.000 kr. i budget 2022. (Der er afsat 0 kr. for hvert af de fire år, trods samlet ressource behovs vurdering 2021-2024 på 1.5 mio. kr.)

4. BYPARKER

Vi foreslår, at der afsættes midler til etablering af byparker på Pier 3, Musikhuset/Rådhuset (lukning af Frederiksgade), Østbanetorvet, P pladsen Kaløgade/Nørreport (inkl. sikring af underjordisk P-anlæg).

5. STYRKELSE AF ENERGI – KLIMAHANDLINGSPLAN 2022

Enhedslisten Aarhus arbejder politisk for, at Aarhus kommune senest i 2030 gennem en socialt afbalanceret klimapolitik har en energiforsyning og et energiforbrug uden CO2-udledning.

For at nå til en CO2-fri energiforsyning i Aarhus i 2030 skal vi først og fremmest nedbringe energiforbruget med bedre isolering. Desuden skal vi erstatte Studstrupværkets afbrænding af biomasse med mange andre forsyningskilder, hvoraf sol og vind – direkte og indirekte – vil stå for langt størstedelen af energien. Samtidig skal en fjernvarme med lavtemperatur afløse den nuværende højtemperatur.

På grund af det kolossale energiforbrug i Aarhus kommune vil vi – selv med nedsat
energiforbrug – skulle udnytte mange andre energikilder og teknikker end sol og vind,
eksempelvis geotermi – varmen i undergrunden – kollektive varmepumper, overskudsvarmen i industri og kontorer og den grønne brintteknologi for at skaffe energi nok.

I tråd med formålet med delprogrammet ”Energi” i Klimahandlingsplan 2021-2024 vil
Enhedslisten med dette forslag pege på områder hvor Indsatskatalogets indsatsområder kan styrkes og tilføres den nødvendige finansiering for budgetåret 2022.
Klimahandlingsplan 2021-2024 (s. 12-16) formulerer flere vigtige formål med indsatsområde ”Energi”, a) have en fossilfri energi produktion i 2030, b) skabe et sammenhængende intelligent energisystem bl.a. ved hjælp af digitalisering, og c) sikre en omkostningseffektiv og rettidig omstilling af energisystemet, gennem bl.a. strategisk energiplanlægning.

Enhedslisten vil samtidig påpege at behovet for indsatsområde E-5, Energiparker og CO2
fangst, må være faldet bort efter Folketinget vedtog lov om CO2 lagring med finansiering af området. Principaftale om CO2-lagring (kefm.dk).
På trods af Indsatsområdet Energi’s vigtighed for reduktion af CO2 udledningen er der ikke afsat midler i byrådsbevillingen 2021 til at løfte opgaverne.
Hele delprogrammet Energi (E) er pt underfinansieret over årene 2021-2024, hvor behovet for ressourcer til at løfte opgaven vurderes til at være 34.5 mio. kr. Restfinansieringsbehovet er beregnet til 28,7 mio. kr.

Delprogrammet E vurderes af Enhedslisten til at være vigtigt at rykke hurtigt på, og
budgetforslaget /-ene skal sikre en forsvarlig gennemførelse af Klimahandlingsplan 2021-
2024 på Indsatskatalogets 5 (6) indsatser på området ”Energi” gennem finansiering og fremrykning af nogle af disse indsatser. Klimafonden skal tilføres yderligere midler til dette.

Perspektivering til Aarhusmålene: Der kan perspektiveres til alle fem Aarhusmål, og især
”En bæredygtig by med gode by- og lokalmiljøer”, ”En by med fællesskab og
medborgerskab”, samt ”En by, hvor alle er sunde og trives”
Eventuelle input til hvem, hvad, hvordan og hvor mange ressourcer Jf bilag 6.1 og 6.2 til Klimahandlingsplanen (Redegørelse og Økonomi oversigt Klimahandlingsplan 2021-2024), er indsatserne under delprogram Energi kun planlagt delvist finansieret (som byrådsbevilling i 2021 og i budgetoverslagsår).
Til budget 2022 foreslår Enhedslisten derfor følgende finansiering af indsatsområderne i Indsatskataloget. I parentes er angivet hvad der er beregnet som budget for overslagsår 2022 i bilag 6.2.

Overskrifterne og tallene henviser til Indsatskatalog, klimahandlingsplan 2021-2024. Heraf fremgår også hvilke enheder der er ansvarlige.

Fælles rammer for omstilling:

 • E-1: Implementering af Energistrategi Aarhus. Der afsættes 2,517 Mio. kr. millioner kr. i budget 2022. (Sat op fra 450.000 kr.)

Øget produktion af vedvarende energi:

 • E-2: Udfasning af fossil energiproduktion. Der afsættes 2 mio. kr. i budget 2022. (Der er afsat 0 kr. for hvert af de fire år, trods samlet ressource behovs vurdering 2021-2024 på 5 mio kr.)
 • E-3: Vedvarende energiproduktion i stor skala. Der afsættes 3 mio.kr i budget 2022. (Sat op fra 750.000 kr.) Det samlede ressource behovs vurdering 2021-2024 er på 3 mio. kr.

Enhedslisten vurderer, at det er et for lavt beløb til at løfte de mange opgaver under
indsatsområdet, og foreslår at ambitionerne i leverancerne øges, og det samlede
ressourceestimat sættes op til 6 mio. kr.

Det effektive og fleksible energisystem

 • E-4: Overskudsvarme og fjernkøling. Der afsættes 2 mio kr. i budget 2022. (Der er afsat 0 kr. for hvert af de fire år, trods samlet ressource behovs vurdering 2021-2024 på 5 mio kr.)
 • E-5: Energiparker og CO2 -fangst. Spares væk, da Folketinget har vedtaget lov om CO2 lagring med finansiering. Der afsættes 0 mio.kr kr. i budget 2022.

Samlet spares 9.5 mio. kr., som kan anvendes til andre indsatsområder, hvor Enhedslisten har foreslået forhøjelser af beløbene.

 • E-6: Energispring. Der afsættes 1 mio. kr. i budget 2022. (Der er afsat 0 kr. for hvert af de fire år, trods samlet ressource behovs vurdering 2021-2024 på 2,5 mio. kr.)

6. TVÆRGÅENDE INDSATS FOR LANDBRUG, NATUR OG SKOVREJSNING

Aarhus er i kraftig vækst og strategien med fortætning i midtbyen udfordrer de grønne områder, der gradvis bliver færre og færre til en stadig voksende befolkning. Det er afgørende, at byrådet tager hånd om at Aarhus også i fremtiden kan byde sine borgere nem adgang til grønne, rekreative områder og natur.
Arbejdsgruppen Rent Drikkevand Beder Malling har i oktober 2018 i en mail til alle byrådets medlemmer og indlæg i aviser præsenteret en visionær plan i form af Den Grønne Ring rundt om Aarhus og en jordfond.
Den Grønne Ring med tilhørende jordfond kan hjælpe landmænd, der kommer i klemme med pesticidstoppet for at sikre fremtidens rene grundvand og rekreative muligheder til borgere i og omkring Aarhus. Det kan være skovrejsning, sikring og etablering af åbne naturområder og øget biodiversitet. Fonden kan eksempelvis hjælpe de landmænd, der oplever, at de er i klemme med jord ovenpå sårbart grundvand, og som ikke kan se sig ind i en proces, hvor de skal omlægge dele af eller hele produktionen. Samtidig vil fonden kunne hjælpe andre landmænd med jordfordeling udenfor de egentlige sårbare områder.
En gennemførelse af forslaget vil tilføre Aarhus Kommune nogle fantastiske værdier både for den enkelte borger, for lokalsamfund rundt om i kommunen og for selve byen.

Den Grønne Ring er et væsentligt bidrag til, at vi som samfund kan leve op til relevante dele af Kommuneplan 2017, kommunens vandforsyningsplan samt til FN`s mål for bæredygtighed ligesom forslaget kan være en del af kommunens klimaplan.
En gennemførelse af forslaget sigter højt – alt nås ikke på kort tid; det vil med tiden værdimæssigt kunne sammenlignes med skovene syd for Aarhus, med vores grønne kiler og rene vand i sø, å og hav. Vi ser for os, at Aarhus om måske 40 år har en grøn ring rundt om sig.
En del af landbrugsjorden er omdannet til en mosaik af bynære jordbrugsaktiviteter og andre formål. Andre steder – hvor grundvandet er beskyttet af tykke lerlag – vil der fortsat være traditionel landbrugsproduktion.

Et af formålene med Den Grønne Ring er også at skabe en ny platform for samarbejde mellem land og by – både til gavn for produktion og rekreation. Der er synergi og samfundsmæssige fordele. Også fra landbrugserhvervet efterlyses mulighed for jordfordeling og magelæg.

Til at afklare etablering af en jordfond herunder koordinering med interessenter samt til at komme i gang med realisering af Den Grønne Ring med tiltag som skovrejsning, mere natur, forøget biodiversitet og rekreative muligheder, afsættes 2,0 mio. kr. årligt i 2020 og hvert af de følgende 3 år.

På initiativ af ”Rent drikkevand i Beder-Malling” – en gruppe engagerede borgere bla.
fagfolk og lodsejere som er bekymret over de trusler, der er mod vores fælles grundvand og naturens mangfoldighed. Byrådet i Aarhus har vedtaget en indsatsplan for at beskytte det nuværende og fremtidige drikkevand mod bl.a. pesticider. Beder-Malling har stor betydning som drikkevandsområde i kommunen. Gruppen har gennem de sidste par år bidraget til den offentlige debat om vigtigheden af rent drikkevand.

7. FORCERET OMSTILLING AF TRANSPORT OG MOBILITET I 2022

Borgerne og samfundet skal sikres, at Aarhus kommune når i mål med Klimahandlingsplanen 2021-2024, på transport- og mobilitetsområdet.

Dette vil skabe renere luft, minimere miljøbelastningen, støj- og partikel forureningen og mindske CO2-udledning.
Enhedslisten vil gerne løse den udfordring, at klimastrategien- og klimahandlingsplanens
ambitioner om reduktion af CO2-forureningen fra transport og mobilitet er for lave til at nå i mål med målet om CO2 neutralitet i 2030.
Dette blev påpeget af bl.a. Enhedslisten ved vedtagelsen af Klimastrategien og Klimahandlingsplanen den 24 marts 2021.
Enhedslisten vil derfor have udarbejdet et forslag til hvordan Klimastrategien 2030 og
Klimahandlingsplan 2021-2024 kan gennemføre en forceret indsats på området ”Transport og Mobilitet”.

Forslaget kan indeholde flere elementer. Der er i forskellige høringssvar til
Teknisk udvalg blevet peget på mulighed for en trængselsring eller ”betalingsring”, ”park and ride-stationer”, mm.
Enhedslisten vil gerne have udarbejdet en egentlig handlingsplan med ressourcebehovsestimat for reduktion af CO2 forureningen gennem en forceret omstilling af transport og mobilitet.
Byrådet har tidligere givet MTM i opdrag at komme med forslag til en forceret omstilling af transportsektoren, men Enhedslisten mener stadig vi har til gode at se et forslag med handlinger og ressourceestimat.

Forslaget vil bidrage til Aarhus mål: ”En bæredygtig by med gode by- og lokalmiljøer”, samt ”En by, hvor alle er sunde og trives”.
Eventuelle input til hvem, hvad, hvordan og hvor mange ressourcer ved beregning af ressourcebehov og ansvarlige kan der henvises til tidligere svar til Teknisk udvalg (12.04 og 26.04 2021) i forbindelse med behandlingen af Klimastrategi og klimahandlingsplan. Der er også i beskrivelsen af opdraget fra byrådet om at komme med forslag til forceret omstilling af transport og mobilitet blevet angivet tal på mulig reduktion af forureningen til ca. 400.000 tons/år i 2030 (ned fra 481.000 tons/år).
Selvom svarene på mulighederne for en forceret omstilling af transport sektoren peger på behov for ændringer i national lovgivning og ændrede markedsmæssige rammebetingelser, vil Enhedslisten gerne
have et forslag til af hvad en forceret omstilling vil indebære, på baggrund af mulighederne i 2021.

8. BILFRI SØNDAG

Enhedslisten foreslår, at der indføres bilfrie søndage.

Forslaget har til formål at hæve ambitionsniveauet i klimaplanen. Med det nuværende ambitionsniveau i klimaplanen vil forureningen fra transportområdet kun blive reduceret med en tredjedel frem til 2030.

Som en del af forslaget forslår Enhedslisten, at der i forbindelse med bilfri søndag
igangsættes en borgerinddragende proces der har til formål at klarlægge, hvilke behov der skal opfyldes for at den kollektive trafik kan fungere som alternativ til biltrafikken.
Forslaget giver mulighed for at vise, hvordan byrummet kan anvendes til kulturliv og oplevelser, når pladsen fra bilerne er fri og klar til rum for kreativ udfoldelse.

Muligheden for at sikre lovhjemmel til at indføre bilfrie søndage var en del af regeringens oprindelige udspil til infrastrukturplanen, og regeringen har stadig til hensigt at gøre forslaget til virkelighed.

Der undersøges, hvilket behov der er for ekstra busser om søndagen, når byen er bilfri og dermed også, hvor mange ressourcer det vil kræve at indsætte ekstra busser. Der igangsættes en undersøgelse i fællesskab med borgerne, der har til formål at klarlægge, hvilke permanente behov der er for at styrke den kollektive trafik – på alle ugens 7 dage. Der foretages en vurdering af, hvilke yderligere midler, der skal til for at forslaget kan blive til virkelighed.

9. FORSØG MED GRATIS KOLLEKTIV TRAFIK I 2022 OG 2023

Enhedslisten foreslår to forsøgsordninger med gratis kollektiv transport:
1) et forsøg med gratis kollektiv transport, der er særligt rettet mod unge under 30 år, som kan gennemføres i 2022.
2) forberedelse og planlægning af et forsøg i hele 2023 med gratis kollektiv transport for alle i Aarhus Kommune.

Borgerne og samfundet skal sikres, at Aarhus Kommune når i mål med Klimastrategien 2030 og Klimahandlingsplanen 2021-2024, på transport og mobilitet området. Dette vil skabe renere luft, minimere miljøbelastningen, støj- og partikel forureningen og mindske CO2-udledning.

Enhedslisten vil gerne med forslaget bidrage til at løse den udfordring, at Mål- og forandringsbilleder for omstillingen af Aarhus frem til 2030, stadig i sine beregninger fra 2020 regner med et scenarie hvor forureningen fra mobilitet og transport kun sænkes fra 2018: 650.000 tons/år til 2030: 481.000 tons/år.

Derfor fremsætter Enhedslisten dette budgetforslag, som opfølgning på bl.a. de 9 anbefalinger fra borgersamlingen om transport i Aarhus kommune, fremlagt på borgermøde den 19 juni 2021. Se rapport på https://www.sammenomaarhus.dk/mobilitet.
Rapporten konstaterer, at ”Aarhus Kommune har et ambitiøst mål om at være CO2-neutral i 2030. De sidste 10 år er det lykkedes at reducere CO2-udledningen markant på tværs af en række sektorer. I transportsektoren er udledningen dog kun steget, og hvis ikke der bliver gjort noget aktivt for at ændre dette, så er det ikke muligt at indfri klimamålsætningen.
Samtidig skal den grønne omstilling af transportsektoren spille sammen med mange andre politiske agendaer for byens transportområde såsom trængsel, trafiksikkerhed og
tilgængelighed.”
En undersøgelse fra Dansk Industri baseret på DTU’s transportvaneundersøgelse, citeret af bl.a. TV-2 og Politiken (se Link), peger på, at de unges fravalg af kollektiv transport især skyldes, at den er blevet dyrere og har færre afgange.
Forslaget vil bidrage til Aarhus mål: ”En bæredygtig by med gode by- og lokalmiljøer”, samt ”En by, hvor alle er sunde og trives”.

For at modvirke tendensen til, at unge vælger kollektiv transport fra, foreslår Enhedslisten at der i budget 2022 afsættes midler til en forsøgsordning i Aarhus kommune med gratis kollektiv trafik for unge under 30 år. Forsøgsordningen skulle gerne vare minimum et halvt år, for at kunne evaluere på effekten. I budget 2022 skal der afsættes midler til at forberede en forsøgsordning med gratis kollektiv transport for alle, der kan gennemføres i år 2023.
Ved beregning af ressourcebehovet kan der indhentes oplysning om erfaringerne med gratis kollektiv transport i andre europæiske mellemstore og store byer, samt fra kommuner i Danmark, der allerede har haft gratis busdrift i flere år.

10. OPRETTELSE AF ET KLIMABORGERTING I AARHUS

Enhedslisten vil gerne sikre at borgerne i Aarhus har det stærkest mulige ejerskab til den
grønne omstilling mod et CO2-neutralt Aarhus. Derfor foreslår Enhedslisten, at der som et supplement til Klimahandlingsplanens indsats under overskriften ”Aarhus Omstiller” (s.36- 41) oprettes et Klimaborgerting Aarhus.

Klimaborgerting Aarhus skal følge konceptet fra det nationale klimaborgerting, ”Danmarks Borgerting på Klimaområdet”. Der findes en omfattende dokumentation af konceptet, anbefalingerne og evaluering af den første fase af det nationale Klimaborgerting. Alle relevante dokumenter kan hentes på Klima- Energi- og Forsyningsministeriets hjemmeside: https://kefm.dk/klima-og-vejr/borgertinget

Udfordringen Enhedslisten gerne vil løse, er, at sikre det størst mulige engagement fra borgerne i den grønne omstilling, at øge ejerskabet til den grønne udfordring ved at inddrage borgerne i at finde og prioritere løsninger på klimakrisen. En anden udfordring er at sikre gennemsigtighed og offentlig debat om implementeringen af klimahandlingsplanen.

Klimaborgerting Aarhus skal have til opgave at vurdere om Klimastrategien og
Klimahandlingsplanen 2021-2024 er i stand til at opnå målsætningerne for disse – CO2
neutralitet i 2030.
Enhedslisten forestiller sig at Klimaborgertinget etableres og holder sit første møde i 2022, og fungerer frem til afslutningen på Klimahandlingsplanen 2021-2024.

Klimaborgertinget skal have til opgave at give kvalificerede input og anbefalinger fra en tilnærmelsesvis repræsentativ del af den aarhusianske befolkning med henblik på at inddrage borgerne i klimapolitikken. De skal debattere borgernære dilemmaer og løsninger, der er forbundet med klimaudfordringerne i Aarhus. Klimaborgertinget skal være sparrings partner for Aarhus kommune og byrådet ift implementering af klimastrategi og klimahandlingsplan.

Enhedslisten vil foreslå, at Borgertinget kan serviceres af Klimacenter Aarhus
(Klimahandlingsplan: Aarhus Omstiller (A0-5), Indsatsområde: Mobilisering og adfærd).
Klimaborgertinget Aarhus bør have samme sammensætning som det nationale borgerting, dvs. 99 borgere udvalgt ud fra enkle kriterier. Se Klima- Energi- og Forsyningsministeriets hjemmeside: https://kefm.dk/klima-og-vejr/borgertinget-V

11. STYRKELSE AF DELPROGRAM ”BYGGERI OG BYUDVIKLING” I KLIMAHANDLINGSPLAN 2021-2024

Enhedslisten ønsker, at byudviklingen og byggeriet i Aarhus hurtigst muligt bidrager til den grønne omstilling. I tråd med formålet med delprogrammet ”Byggeri og Byudvikling” i Klimahandlingsplan 2021-2024 vil Enhedslisten med dette forslag pege på områder, hvor Indsatskatalogets indsatsområder kan styrkes og tilføres den nødvendige finansiering for budgetåret 2022.

Klimahandlingsplan 2021-2024 (s. 24-28) formulerer et af formålene med indsatsområde
”Byggeri og Byudvikling” således: ”Frem til 2024 vil vi sammen med byggeriets aktører
arbejde på en fælles grøn retning for klimavenligt byggeri og byudvikling. Vi vil gennem
partnerskaber, pilotprojekter og innovationslaboratorier arbejde for, at Aarhus kan blive en førende test og demonstrationsby for klimavenligt byggeri, og arbejde for en cirkulær by, hvor målet om 70 % reduktion i udledning af drivhusgasser fra materialer og aktiviteter til byggeri og anlæg.” Der henvises også til øget anvendelse af cirkulær økonomi (som beskrevet af Ellen MacArthur Foundation, Regeringens Advisory Board og den nationale strategi for cirkulær økonomi).

Alligevel er der ikke afsat midler i byrådsbevillingen 2021 til at løfte opgaverne. Hele
delprogrammet Byggeri og Byudvikling (BB) er pt underfinansieret over årene 2021-2024, hvor behovet for ressourcer til at løfte opgaven vurderes til at være 33 mio. kr. Samlet er der pt. afsat under to tredjedele af det nødvendige budget, selvom delprogrammet BB vurderes til at være en af de vigtigste forudsætninger for den grønne omstilling. Der er pt en udestående ”restfinansiering” på 13.9 mio. kr.

Enhedslisten vil fremrykke gennemførelsen af delprogrammet så hurtigt som muligt. Aarhus Klimastrategi og klimahandlingsplan 2021-2024 opstiller ikke så mange konkrete mål for delprogrammet Byggeri og anlæg, som sektorens betydning berettiger til. Hele 40% af det danske energiforbrug handler om bygninger ifølge branchens Klimapartnerskab. 30% af de danske CO2-udledninger knytter sig til bygninger. Enhedslisten mener, vi skal have mere gang i energibesparelser i nybyggeri og i den eksisterende bygningsmasse. Danmark har i mange år haft fokus på, at nybyggeri skal have et lavt energibehov i driftsfasen. I takt med, at vores energi i højere og højere grad bliver vedvarende, bliver det vigtigere at fokusere på selve anlægsfasen også – på at gøre byggeprocesserne og byggematerialer mere bæredygtige.

Forslaget skal sikre en forsvarlig gennemførelse af Klimahandlingsplan 2021-2024 på
Indsatskatalogets 9 indsatser på området ”Byggeri og Byudvikling” gennem finansiering og fremrykning af nogle af disse indsatser. Klimafonden skal tilføres yderligere midler til dette.
Aarhus Kommune er med i diverse kommunale, europæiske og globale netværk, der også tester og demonstrerer. Her må der kunne anvises taktikker til at nå i mål. Derfor støtter Enhedslisten et lokalt klimapartnerskab for byggeri- og anlæg. Byrådet kan starte med at skabe et klimapartnerskab med boligejerne, både ejerboliger og udlejningsboliger, bygherrer, lejerorganisationerne og de almene boligforeninger for at
gennemføre en systematisk nedbringelse til mindst halvdelen af det nuværende totale
energiforbrug frem til 2030. Netværket om klimavenlighed i den almene boligsektor (BB-09), bør kobles til Klimaforum for byggeri. Der bør også gennemføres borgersamlinger på
området Byggeri og Byudvikling, i stil med den mini-borgersamling den er gennemført på
Transport området. Der bør også kobles til Enhedslistens forslag om oprettelse af et
Klimaborgerting Aarhus. Der ønskes en vurdering af om ressourceestimatet for
indsatsområdet kan dække disse leverancer.

Perspektivering til Aarhusmålene: Der kan perspektiveres til alle fem Aarhusmål, og især ”En bæredygtig by med gode by- og lokalmiljøer”, ”En by med fællesskab og
medborgerskab”, samt ”En by, hvor alle er sunde og trives”.
Jævnfør bilag 6.1 og 6.2 til Klimahandlingsplanen (Redegørelse og Økonomi oversigt Klimahandlingsplan 2021-2024), er indsatserne under Byggeri og Byudvikling kun planlagt delvist finansieret (som byrådsbevilling i 2021 og i budgetoverslagsår). Til budget 2022 foreslår Enhedslisten derfor følgende finansiering af indsatsområderne i Indsatskataloget.
I parentes er angivet, hvad der er beregnet som budget for overslagsår 2022 i bilag 6.2.
Overskrifterne og tallene henviser til Indsatskatalog, klimahandlingsplan 2021-2024. Herafnfremgår også hvilke enheder der er ansvarlige.

Fælles grøn retning:

 • BB-1: Strategi for klimavenligt byggeri, anlæg og byudvikling. Der afsættes 2 millioner kr. i budget 2022. (Sat op fra 850.000 kr.)
 • BB-2: Grøn arkitekturpolitik. Der afsættes 1 mio. kr. i budget 2022. (Sat op fra 0 kr.)
 • BB-3: Energi i byplanlægning. Der afsættes 1,3 mio. kr. i budget 2022. (Sat op fra 900.000 kr.)

Førende test- og demonstrationsby:

 • BB-4: Klimaforum. Der afsættes 1,6 mio. kr. i budget 2022. (Sat op fra 800.000 kr.). (Se forklaring ovenfor under ”hvad vil vi gerne opnå”)

Den cirkulære by:

 • BB-5: Cirkulær økonomi i byggeri og anlæg. Der afsættes 2,5 millioner kr. i budget 2022. (Sat op fra 675.000 kr.)
 • BB-6: Bæredygtig jordhåndtering. Der afsættes 2.75 mio. kr. i budget 2022. (Sat op fra 750.000 kr.)
 • BB-7: CO2 -neutrale byggepladser. Der afsættes 1 mio. kr. i budget 2022. (Samme beløb som for overslagsåret 2022)
 • BB-8: Strategi for klimaneutralt anlægsarbejde. Der afsættes 1.75 mio. kr. i budget 2022. (Sat op fra 625.000 kr.)
 • BB-9: Strategi for klimavenlig almen boligsektor. Der afsættes 2 mio. kr. i budget 2022. (Sat op fra 250.000 kr.) Der vil være behov for yderligere tilføring af ressourcer til dette indsatsområde.

12. KLIMAINDSATS PÅ DELPROGRAMMET TRANSPORT OG MOBILITET I 2022

Borgerne og samfundet skal sikres, at Aarhus kommune når i mål med Klimahandlingsplanen 2021-2024, på transport og mobilitet området. Dette vil skabe renere luft, minimere miljøbelastningen, støj- og partikel forureningen og mindske CO2 udledning.

Enhedslisten vil gerne løse den udfordring, at de mange klima indsatser på transport og mobilitet som er underfinansierede eller ikke-finansierede, blokerer for en hurtig indsats for at nå klimastrategiens og klimahandlingsplanens ambitioner. Udfordringen er også at nogle af de indsatser, såsom udarbejdelse af politikker og planer, der skal skabe grundlag for andreindsatser ikke er finansierede. Enhedslisten vil gerne fremme en logisk udrulning og fremskyndelse af implementeringen af klimahandlingsplanen.

På Transport og Mobilitet indsatsområderne vil forslaget reducere transportbehovet, og sikre, at byens fysiske udvikling understøtter en mere klimavenlig adfærd. Andre udfordringer der skal løses er en ændring af transportsammensætningen. Det skal, i overensstemmelse med anbefalingerne fra Borgersamlingen om grønnere trafik, gøres mere praktisk og mere attraktivt at bevæge sig til fods, på cykel og med kollektiv transport.

Baggrunden for forslaget er, at Klimahandlingsplanen 2021-2024 Indsatskatalog på området ”Transport og Mobilitet” er underfinansieret i budget 2021, og der heller ikke i beregningen af ”overslagsår” 2022 er sikret finansiering af de 11 indsatser. Kun Delprogramledelsen er planlagt fuldt finansieret i klimahandlingsplanens fire års levetid.

Forslaget skal sikre en forsvarlig gennemførelse af Klimahandlingsplan 2021-2024 på
Indsatskatalogets 11 indsatser på området ”Transport og Mobilitet” gennem finansiering og fremrykning af nogle af disse indsatser. Klimafonden skal tilføres yderligere midler til dette.
Forslaget vil bidrage til Aarhus mål: ”En bæredygtig by med gode by- og lokalmiljøer”, samt ”En by, hvor alle er sunde og trives” Jf bilag 6.1 og 6.2 til Klimahandlingsplanen (Redegørelse og Økonomi oversigt.

Klimahandlingsplan 2021-2024), er indsatserne under Transport og Mobilitet kun planlagt
delvist finansieret (som byrådsbevilling i budgetoverslagsår). Til budget 2022 foreslår Enhedslisten derfor følgende finansiering af indsatsområderne i Indsatskataloget. I parentes er angivet hvad der er beregnet som budget for overslagsår 2022 i bilag 6.2. Overskrifterne og tallene henviser til Indsatskatalog, klimahandlingsplan 2021-2024. Heraf fremgår også hvilke enheder der er ansvarlige.

Reducere transportbehovet:

 • TM-1: Sikre alternativer til bilismen i byplanlægningen. Der afsættes 3 millioner kr. i budget
  2022. (Sat op fra 750.000 kr.)
 • TM-2: Færre fossile personkilometer i dagligdagen. Der afsættes 3 millioner kr. i budget 2022. (Sat op fra 2.708.000 kr.)
 • TM-3: Implementering af Citylogistik. Der afsættes 750.000 kr. i budget 2022. (Sat op fra 250.000 kr.)

Ændre transportsammensætningen:

 • TM-4: Flere vælger kollektiv trafik. Der afsættes 1.750.000 kr. i budget 2022. (Sat op fra
  750.000 kr.)
 • TM-5: Flere cyklende. Der afsættes 5 millioner kr. i budget 2022. (Sat op fra 1.250.000 kr.)

Skifte af teknologi og drivmidler:

 • TM-6: Fremme af elbiler. Der afsættes 1.750.000 kr i budget 2022. (Sat op fra 917.000 kr.)
 • TM-7: Elektrificering af taxaer. Der stilles krav til taxabranchen om, at der fra 2023 kun må anvendes emissionsfri køretøjer. Der afsættes 500.000 kr. i budget 2022 til at gennemføre hele indsatsområdet. (Sat op fra 0 kr.)
 • TM-8: Udfasning af fossile drivmidler i transportsektoren. Der afsættes 2 millioner kr. i budget 2022. (Sat op fra 750.000 kr.)

Værktøjer og infrastruktur:

 • TM-9: Regulering og incitamenter for klimavenlig persontransport. (NB: Der stilles separat
  budgetforslag om beregning af udgifterne ved gratis kollektiv transport i Aarhus kommune).
  Der afsættes 4.125.000 kr. i budget 2022. (Sat op fra 2.125.000 kr.)
 • TM-10: Sikre tilstrækkelig lade-og tankinfrastruktur. Der afsættes 1.666.000 kr.i budget 2022. (Sat op fra 833.000 kr.)
 • TM-11: Udskiftning af vejbelysning til LED. MTM bedes beregne hvordan udskiftningen af vejbelysning kan ske hurtigst muligt. Der er et samlet ressourceestimat på 4 millioner kr. fo indsats TM-11, men der er afsat 0 kr. i ”byrådsbevilling” alle fire år.

13. STYRKELSE AF BORGERNES EJERSKAB TIL DEN GRØNNE OMSTILLING

Enhedslisten ønsker at borgerne i Aarhus får det stærkest mulige ejerskab til den grønne omstilling. I tråd med formålet med delprogrammet ”Aarhus Omstiller” i Klimahandlingsplan 2021-2024 vil Enhedslisten med dette forslag pege på områder hvor Indsatskatalogets indsatsområder kan styrkes og tilføres den nødvendige finansiering for budgetåret 2022.

Klimahandlingsplan 2021-2024 (s. 37) formulerer et af formålene med indsatsområde ”Aarhus omstiller” således: ”For at øge handlekraften styrkes muligheder for og adgang til at deltage aktivt i beslutninger om den grønne omstilling i Aarhus gennem bl.a. høringsportalen, borgerråd og borgerbudgetter.”
Alligevel er der ikke afsat midler i byrådsbevillingen 2021 til at løfte opgaverne. Hele delprogrammet Aarhus Omstiller (AO) er pt underfinansieret over årene 2021-2024, hvor behovet for ressourcer til at løfte opgaven vurderes til at være 60 mio. kr. Samlet er der pt kun afsat lidt over en tredjedel af det nødvendige budget, selvom delprogrammet AO vurderes til at være en af de vigtigste forudsætninger for den grønne omstilling – kategori HØJ. Kun Delprogram ledelse for Indsatsområdet er fuldt finansieret over de 4 år.

Forslaget skal sikre en forsvarlig gennemførelse af Klimahandlingsplan 2021-2024 på
Indsatskatalogets 7 indsatser på området ”Aarhus Omstiller” gennem finansiering og
fremrykning af nogle af disse indsatser. Klimafonden skal tilføres yderligere midler til dette.
Perspektivering til Aarhusmålene: Der kan perspektiveres til alle fem Aarhusmål, og især
”En bæredygtig by med gode by- og lokalmiljøer”, ”En by med fællesskab og
medborgerskab”, samt ”En by, hvor alle er sunde og trives”
Eventuelle input til hvem, hvad, hvordan og hvor mange ressourcer Jf bilag 6.1 og 6.2 til Klimahandlingsplanen (Redegørelse og Økonomi oversigt Klimahandlingsplan 2021-2024), er indsatserne under Aarhus Omstiller kun planlagt delvist finansieret (som byrådsbevilling i 2021 og i budgetoverslagsår). Til budget 2022 foreslår Enhedslisten derfor følgende finansiering af indsatsområderne i Indsatskataloget. I parentes er angivet hvad der er beregnet som budget for overslagsår 2022 i bilag 6.2. Overskrifterne og tallene henviser til Indsatskatalog, klimahandlingsplan 2021-2024. Heraf fremgår også hvilke enheder der er ansvarlige.

Innovation og eksportfremme:

 • AO-1: Fremme af innovation indenfor klima og grøn omstilling. Der afsættes 3 millioner kr. i
  budget 2022. (Sat op fra 600.000 kr.)
 • AO-2: Styrket eksport af klimaløsninger og branding af Aarhus AO som en klimavenlig by. Der afsættes 600.000 kr. i budget 2022. (Samme beløb som overslag i bilag 6.2)

Viden og formåen:

 • AO-3: Dannelse – viden og læring om klima. Der afsættes 2,863 mio kr. i budget 2022. (Sat
  op fra 863.000 kr.)
 • AO-4: Demokrati – borgerinddragelse og samskabelse. Der afsættes 5 mio kr. i budget 2022. (Sat op fra 675.000 kr.).

Mobilisering og adfærd:

 • AO-5: Fællesskab – sammen om den grønne omstilling. Der afsættes 5 millioner kr. i budget
  2022. (Sat op fra 1.363.000 kr.)
 • AO-6: Partnerskaber – videndeling og stærke samarbejder. Der afsættes 2.750 mio kr i budget 2022. (Sat op fra 750.000 kr.)
 • AO-7: Måling og Kommunikation – sikre og synliggøre resultater. Der afsættes 1.375 mio kr. i budget 2022. (Sat op fra 375.000 kr.)

14. STYRKELSE AF INDSATSEN FOSSILFRI KOMMUNAL TRANSPORT

Enhedslisten ønsker at den grønne omstilling i Aarhus sker hurtigst muligt, og at
Klimahandlingsplanens indsatsområder finansieres fuldt ud og implementeres, så hurtigt som
teknisk muligt.
Derfor har Enhedslisten stillet en række budgetforslag til at fremrykke eller finansieringen for budgetår 2022. Nogle af indsatsområderne skiller sig dog ud, da der indgår andre aktører i finansieringen eller implementeringen af de vigtigste leverancer.

I tråd med formålet med delprogrammet ”Klimavenlig Arbejdsplads” i Klimahandlingsplan
2021-2024 vil Enhedslisten med dette forslag pege på indsatsområdet Fossilfri kommunal
transport, KA-9 Elektrificering af bybusser, som et indsatsområde der bør styrkes og tilføres den nødvendige finansiering for budgetåret 2022.
Som en af indsatserne i Klimahandlingsplanen – delprogram ”Klimavenlig arbejdsplads” er der et indsatsområde kaldet KA-9: Elektrificering af bybusser. Der er afsat 0 kr. for hvert af de fire år til dette indsatsområde KA9, trods samlet ressource behovs vurdering 2021-2024 på 1 mio. kr.
Enhedslisten har i et andet budgetforslag allerede foreslået at der afsættes 1 mio. kr. i budget 2022 til KA-9.
Enhedslisten ønsker et samlet indkøb og hurtigst mulige udskiftning af busparken på 185 bybusser til elbusser.
Vi ønsker en hurtigere gennemførelse af elektrificeringen end der tilsyneladende er lagt op til i den etapeplan der findes for både indkøb af el-bybusser (30 om året) og udbygning af laderinfrastrukturen. Vi vil sikre os, at finansieringen af de næste etaperi udbygningen af laderinfrastrukturen kan understøtte et samlet indkøb af ny el-busser.

(Leverancerne i KA-9 er beskrevet som: I 2021 vil 33 ud af den samlede buspark på i alt 185 bybusser være udskiftet med elbusser. AarBus forventes herefter af udskifte i gennemsnit 30 busser årligt.
I 2020 bevilgede Byrådet de første 44 mio. kr. af i alt skønnet 98 mio. kr. til etablering af den samlede laderinfrastruktur. Første etape gennemføres herefter i 2021. I løbet af 2021 vil indstilling om finansiering af de næste etaper blive fremsendt til byrådet.)
Der kan perspektiveres til Aarhus målene: ”En bæredygtig by med gode by- og lokalmiljøer”,
samt ”En by, hvor alle er sunde og trives”.

Eventuelle input til hvem, hvad, hvordan og hvor mange ressourcer Aalborg kommune har foretaget et samlet indkøb af miljøvenlige el-busser. Det kan muligvis tjene som inspiration, og peger på at der ikke nødvendigvis vil være større udgifter ved at foretage et samlet indkøb, i stedet for den gradvise udskiftning, der lægges op til i Aarhus med indsats KA-9 i Indsatskataloget