Handicapområdet 10 år frem

Finansieringsunderskuddet på handicapområdet belyses 10 år frem.
Budgetanalysen fra 2016 ajourføres, ud fra en analyse af især det personalebehov, der vil
være på bostedsområdet, hvis vagtplanerne bemandes med uddannet personale. Herved
belyses finansieringsbehovet 10 år frem.

Det inddrages i analysen, at beboerne i bostederne skal have mulighed for aktiviteter ud af
boligen – både i dagaktivering og i fritidsaktiviteter uden for normalarbejdstid.
I analysen indgår materialet fra Den Sociale Bæredygtighedsplan, som jo gør rede for den langvarige underfinansiering af området.

I analysen indgår de Ankestyrelselsesafgørelser, som har fastslået, at Aarhus Kommunes
bevillinger er retsstridigt små hhv. Retsstridige afslag.