Forsøg med gratis kollektiv trafik i 2022 og 2023

Borgerne og samfundet skal sikres, at Aarhus Kommune når i mål med Klimastrategien 2030
og Klimahandlingsplanen 2021-2024, på transport og mobilitet området. Dette vil skabe
renere luft, minimere miljøbelastningen, støj- og partikel forureningen og mindske CO2-udledning.

Enhedslisten foreslår to forsøgsordninger med gratis kollektiv transport:
1) et forsøg med gratis kollektiv transport, der er særligt rettet mod unge under 30 år, som
kan gennemføres i 2022.
2) forberedelse og planlægning af et forsøg i hele 2023 med gratis kollektiv transport for alle
i Aarhus Kommune.

Enhedslisten vil gerne med forslaget bidrage til at løse den udfordring, at Mål- og forandringsbilleder for omstillingen af Aarhus frem til 2030, stadig i sine beregninger fra 2020 regner med et scenarie hvor forureningen fra mobilitet og transport kun sænkes fra 2018: 650.000 tons/år til 2030: 481.000 tons/år.

Derfor fremsætter Enhedslisten dette budgetforslag, som opfølgning på bl.a. de 9 anbefalinger fra borgersamlingen om transport i Aarhus kommune, fremlagt på borgermøde den 19 juni 2021. Se rapport på https://www.sammenomaarhus.dk/mobilitet.
Rapporten konstaterer, at ”Aarhus Kommune har et ambitiøst mål om at være CO2-neutral i
2030. De sidste 10 år er det lykkedes at reducere CO2-udledningen markant på tværs af en
række sektorer. I transportsektoren er udledningen dog kun steget, og hvis ikke der bliver
gjort noget aktivt for at ændre dette, så er det ikke muligt at indfri klimamålsætningen.
Samtidig skal den grønne omstilling af transportsektoren spille sammen med mange andre
politiske agendaer for byens transportområde såsom trængsel, trafiksikkerhed og
tilgængelighed.”
En undersøgelse fra Dansk Industri baseret på DTU’s transportvaneundersøgelse, citeret af
bl.a. TV-2 og Politiken (se Link), peger på, at de unges fravalg af kollektiv transport især
skyldes, at den er blevet dyrere og har færre afgange.
Forslaget vil bidrage til Aarhus mål: ”En bæredygtig by med gode by- og lokalmiljøer”, samt
”En by, hvor alle er sunde og trives”
Eventuelle input til hvem, hvad, hvordan og hvor mange ressourcer: For at modvirke tendensen til, at unge vælger kollektiv transport fra, foreslår Enhedslisten at der i budget 2022 afsættes midler til en forsøgsordning i Aarhus kommune med gratis kollektiv trafik for unge under 30 år. Forsøgsordningen skulle gerne vare minimum et halvt år, for at kunne evaluere på effekten. I budget 2022 skal der afsættes midler til at forberede en forsøgsordning med gratis kollektiv transport for alle, der kan gennemføres i år 2023.
Ved beregning af ressourcebehovet kan der indhentes oplysning om erfaringerne med gratis
kollektiv transport i andre europæiske mellemstore og store byer, samt fra kommuner i
Danmark, der allerede har haft gratis busdrift i flere år.