Et projekt, der belyser forskellige muligheder for forbedringer inden for hjemmepleje/plejehjem

Vi ønsker på baggrund af de store udfordringer der er på områderne inden for MSO, at der
nedsættes en gruppe bestående af de til området hørende fagorganisatione/ borgere/brugergrupper og klienter, der særligt kigger på mulighederne for at forbedre de eksisterende vagtplaner herunder om selvkørende teams vil forbedre ydelserne på området.
Det er også ønskeligt at denne gruppe ser på udvikling af fokusgruppe interview og spørgeskema til brug
for udvikling af arbejdet med borgere /klienterne.
1)Vi foreslår at det bruges til systematisk at inddrage den erfaringsbaserede viden , der kan fanges op i årlige samtaler mhp.
Hvordan arbejdet kan udvikles til gavn for dem vi skal tage vare på inden for området må være omdrejningspunktet.
2) Vi ønsker også at der ses på muligheden for at kommunen opretter eget vagtbureau.
3) Lederuddannelse. Vi foreslår at der udvikles praktikuddannelse for lederne på de steder,
hvor der dels er stor tilfredshed blandt brugerne / klienterne og personalet.