Et løft til UngiAarhus og SFO

Budgetforslag fra Enhedslisten og SF

SFO’erne og klubberne i Aarhus sætter en pædagogisk ramme om fritidslivet som opleves frit, trygt,
selvvalgt og nærværende. Der arbejdes målrettet med at skabe rammer for fællesskaber, så alle børn har mulighed for at opleve deltagelsesmuligheder og at høre til. I de gode fællesskaber får børnene erfaringer med at bidrage til deres egen og andres trivsel. På samme måde er SFO’erne og Ung i Aarhus en god ramme hvor det handler om fællesskabet, om at børn skal kende deres egne og andres grænser og om at mærke omsorg og tryghed i gode rammer. Her har børn og unge mulighed for, sammen med andre, at lave spændende aktiviteter, fordybe sig i interesser og fag, knytte venskaber, opleve verden, ogi i det hele taget have det sjovt sammen med andre.
Både klub og SFO i Aarhus er populære tilbud med mange medlemmer og det betyder at der er rigtig mange børn per medarbejder. Der skal være nok voksne til at skabe de rette pædagogiske rammer så alle børn oplever tryghed, nærvær og høj kvalitet i SFO og klub. Tilstedeværende voksne med tid til at være sammen med børnene skaber de rette omgivelser, der understøtter børnene i at udvikle sig. Bakker vi op om vores børn i de kritiske og vigtige år, vil vi få stærke unge, der har det godt, som kan indgå i samfundet og bidrage til fællesskabet.
Muligheden for at lave god SFO og klub hænger sammen med normeringerne og i dag kan der være for langt mellem pædagogerne. Fritidspædagogikken kan noget særligt i forhold til at understøtte gode fællesskaber og demokratisk dannelse.
Derfor foreslår vi at der tilføres flere penge til SFO’erne og klubberne i Aarhus.
Som der skrives i den nye vision for fritidspædagogikken i Aarhus er rejsen fra at være barn til at være ung, der er på vej til at blive voksen, en der kan give masser af udfordringer, men også et hav af muligheder. En del af livet foregår hjemme, i daginstitutionen eller i skolen, men en stor og lige så væsentlig del af det gode børne- og ungeliv udspiller sig i fritiden – som byens SFO’er, fritids- og ungdomsklubber, pædagogisk ledede legepladser samt ungdomsskoler er en central del af. I en tid hvor flere børn og unge slår sig på livet og oplever psykisk sårbarhed er fritidspædagogikken en væsentlig del af løsningen. Derfor er det en ambition i den nye vision for fritidspædagogen at være relevant for flere børn og unge i Aarhus.

Praksis er i dag, at unge fra 7. klasse kan være medlem af ungdomsklub og skal betale kontingent for at
deltage, mens det er gratis at benytte fritidsundervisning og aktiviteter i ungdomsskolen. Et håndtag til at
understøtte unges deltagelse i ungdomsklub er at sidestille deltagelse i ungdomsklub med deltagelse i
ungdomsskolen, så det bliver gratis for unge at være medlem af ungdomsklubben. Dette harmonerer bedst med den fleksible måde, at unge ønsker at bruge ungdomsklubberne på og giver i høj grad
ungdomsklubberne mulighed for at lave tilbud for de børn der har mest brug for det. Desuden taler mange af de adspurgte unge i visionsprocessen for Ung i Aarhus for, at klubmedlemskab bør være kontingentfrit.
Derfor foreslår vi bortfald af kontingent til ungdomsklub.
Som en del af den nye fritidspædagogiske vision indgår også et handlingsforslag om at revitalisere de 16
pædagogisk ledede legepladser i Aarhus. En del af denne revitalisering vil også være at opgradere de fysiske rammer på legepladserne. Målet er, at de fysiske rammer bedre understøtter de fritids- og
ungdomspædagogiske aktiviteter med brugerne. Udviklingen af legepladserne skal derfor ske i tæt dialog med og af børnene og de unge, samt andre brugere af legepladserne og samtidig spejle sig i den fælles vision for tilbuddene i UngiAarhus. Legepladserne er i dag yderst slidte og mange af dem er utidssvarende.
Derfor foreslår vi et økonomisk løft til forbedring af de fysiske rammer på de pædagogisk ledet legepladser.