Protest-demonstration i Aarhus mod nedskæringer, 13.9. 2018.

Afskaf serviceloftet – så kommunen kan sættes fri

Med aftalen om kommunernes økonomi for 2022 er de danske kommuner sat i en skruestik. En skruestik hvor mange kommuner er tvunget til at skære dybt i den kommunale velfærd. En af løsningerne er at afskaffe serviceloftet og dermed sætte kommunerne fri. Enhedslisten foreslår, at Aarhus Byråd retter henvendelse til regering og folketing for at få afskaffet serviceloftet.

Pressemeddelelse, 26.9.2022, Thure Hastrup, Katrine Vinther Nielsen og Solveig Munk, byrådsmedlemmer for Enhedslisten i Aarhus.

Serviceloftet er indført i 2014 som en del af budgetloven fra 2012. Ifølge beskrivelse på Indenrigs- og Boligministeriets hjemmeside har loven til formål: ”at sikre balance eller overskud på de samlede offentlige finanser og en hensigtsmæssig udgiftsstyring i stat, kommuner og regioner.”

Aarhus Kommune er dermed, ligesom alle andre kommuner, begrænset af et loft for, hvor meget kommunen må bruge på velfærd, klimaindsats mv. Dette indgår som en betingelse i de årlige budgetforhandlinger med formuleringen: ”Det endeligt vedtagne budget må ikke overskride Aarhus Kommunes serviceramme.”

Denne begrænsning og den stramme aftale om kommunernes økonomi holder kommunerne i en skruestik, der aktuelt fører til besparelser. Enhedslisten vil meget gerne have sat kommunerne fri.

”I Enhedslisten håber vi på støtte fra de øvrige partier i byrådet til, at vi på denne måde kan styrke det kommunale selvstyre. Og vi tror optimistisk på, at vi kan få opbakning til vores forslag,” siger Thure Hastrup, Enhedslistens politiske ordfører i Aarhus Byråd.

Han henviser til, at Aarhus-borgmester Jacob Bundsgaard for nylig har erklæret sig villig til at udfordre Budgetloven på et andet punkt, nemlig vedrørende skatteudskrivningen. Det var i byrådsdebatten om at hæve skatten i Aarhus, på byrådsmødet d. 17.8.2022. (I referatet fra byrådsmødet, på Aarhus Kommunes hjemmeside, pkt. 75 – lydoptagelse tid 22:13 – 22:30).

Jacob Bundsgaard sagde: ”Skatteudskrivnings-retten er jo blevet enormt begrænset af budgetloven, og det vil jeg gerne være med til at udfordre. Jeg vil gerne have friheden, ikke at man skal sætte skatten op, men friheden og princippet i, at kommunerne har skatteudskrivnings-ret er jo mega- er jo voldsomt udfordret af budgetloven.”

Enhedsliste stiller følgende forslag i Aarhus Byråd:

Aarhus Kommune retter henvendelse til regering og relevante politiske udvalg på Christiansborg med henblik på at få afskaffet serviceloftet. En lignende henvendelse rettes til Kommunernes Landsforening (KL).

Forslaget er på dagsordenen på byrådsmødet i Aarhus d. 28.9.2022, sag nr. 25.