Århus Bugten har åndenød

Jeg var en tur på havet i Århus Bugten i båden Anton i fredags med bl.a. Danmarks
Naturfredningsforening.

Stor tak til dem. Jeg fik virkelig megen viden, erfaring, oplevelser og engagement med mig derfra.
Jeg vidste f.eks. ikke, at havbunden var blevet til en ørken, at rødspætten og torsken er
forsvundet herfra, fordi de fisk lever på havbunden og det kan de ikke, når havbunden er død.
Noget må gøres.

Fortæller, Mogens Gissel, viste os tegnene på død havbund. Slam med kvælstofholdigt
rådnende materialeaflejringer, m.v. og ler. Der kunne ikke findes en eneste lille strandskalle
mellem leret, og det er et klart tegn på, at havbunden er et kvælende miljø for levende væsner
at være i. Ilt og vækstmiljø, skal der til. Noget må gøres.
Den bund, der er ødelagt, skal genoprettes, hvor det er muligt. Vi hørte, hvordan en hel flok af ulønnede, frivillige kræfter tager ud på bugten for at plante søgræs på ny for at få gang i livet igen. Søgræs er enormt vigtigt for livet i bugten. Det skaffer levesteder og føde for de bundgående fisk. Hvordan kan vi understøtte den slags initiativer i Århus kommune.

Århus kommune og Århus Havn bygger stenrev ved kysten – til at skaffe leve- og ynglesteder
for fiskene. Jeg blev usikker på om det var det rigtige sted at placere dem eller de skal
længere ud i havet. Ellers må der rettes op på det.

Forureningen af havbunden med kvælstof, giftstoffer og tungmetaller skal standses..
De store syndere i udledningen er landbruget, som tegner sig for 78 % af udledningerne. Men
spildevandsudledninger udgør hele 20%. De udledninger skal nedbringes.

Enhedslisten stiller forslag både i Folketing og byråd. Enhedslisten foreslår at al landbrug
omlægges til økologi og at der udstedes forbud mod brug af pesticider. Vi har en spildevandsplan i Århus. Kan den forbedres? F.eks. er separeringen af kloakker til spildevand og regnvand først afsluttet i 2060. Kan den fremrykkes? Hvor meget spildevand kommer fra husholdning og hvor meget fra virksomheder? Kan der
gøres noget for at sortere kvælstof, gift, tungmetaller fra ved kilden? Er der forbud der skal strammes, stoffer der skal forbydes, rensningsanlæg, der skal forbedres?

I det mindste skal vi lade være med at gøre ondt værre.

  • STOP UDVIDELSEN AF ÅRHUS HAVN

Lyt til Danmarks Naturfredningsforening, når de siger, at det mudder, man graver op, under
anlæggelsen, og spreder ud over havbunden andet steds, vil forværre de i forvejen miserable
forhold i vandet i Århus Bugten

Læs historien fra TV2 Østjylland her

/Solveig Munk