Et godt liv – også for mennesker med handicap, sindslidende og socialt udsatte

Imod de kommende nedskæringer på handicapområdet

Samfundet er rigt – men det kan man desværre ikke se på de vilkår som Århus Kommune byder sine mest udsatte borgere. Tværtimod oplever vi en dalende standard på bl.a. botilbud til mennesker med handicap, der nu er så grelle, at det sociale tilsyn har truet med lukning af nogle af tilbuddene.

Århus har en af landets laveste skatteprocenter, og dermed også et alt for ringe niveau på det sociale område. De sociale budgetter er blevet udhulet gennem en lang årrække. Der gennemføres årligt besparelser, og budgetterne opreguleres ikke i takt med befolkningsudviklingen. Og det vil fortsætte i 2022.

Forligspartierne bag kommunens budget for 2022 har forpligtet sig på at gennemføre yderligere nedskæringer, når det viser sig, at kommunen får problemer med at overholde den serviceramme, som borgmesteren har aftalt med staten. Men det kommer vi nok først til at høre om efter kommunevalget.

Lighed og tryghed
Velfærdsstaten blev bygget på arbejderbevægelsens krav om lighed og tryghed. De som havde få rettigheder og mange pligter skulle have flere rettigheder og færre pligter. De bredeste skuldre skulle bære de tungeste byrder.

Et godt liv skulle bygges på trivsel og tryghed. Velfærdsstaten hvilede på det humanistiske og sociale menneskesyn: Mennesket har værdi i sig selv – mennesker vil gerne skabe sammen med andre, i arbejde og fritid. – Mennesket har ret til et godt liv, som sikres gennem fællesskabs- og kompensationsordninger.

Folk skulle ikke kontrolleres i hoved og røv af stat og kommune, de skulle hjælpes over de vanskeligheder, som livet byder på: Sygdom, ledighed, invaliditet, tab af funktions- og arbejdssevne, livskriser og traumer.

Enhedslisten kæmper for forbedringer. Også inden for kapitalismens rammer. Vi vil have velfærdsstaten genopbygget og udvidet.

Værdiskreddet
Kapitalismens økonomiske kriser blev efter 1980 grobund for et værdiskred. Det neoliberale menneskesyn vandt frem, først og fremmest det syn, at mennesket er arbejdssky, og skal “motiveres” med kontrol og med incitamenter i form af lave ydelser.

Ret til dagpenge og efterløn blev beskåret. Ydelsesniveauet blev sænket. Hjælp til mennesker med handicap og hjemmehjælpen blev skåret. Ret til jobtilbud på lige vilkår blev erstattet af aktiveringspligt – og “sengepraktik”.

Princippet om ret til kompensation for nedsat funktionsevne –

i form af ydelser og foranstaltninger – blev udhulet i den faktiske lovgivning.

Diskrimination af “de anderledes” og især indvandrere og flygtninge er et værdiskred i særklasse.

“Ghettolovgivningens” udelukkelse af mennesker på baggrund af indkomst, etnicitet, handicap og straffeattest, samt nedrivningen af deres boliger er dybt kritisabelt, fattiggørende, ødelæggende og diskriminerende.

Mennesker med barrierer for at opnå lønnet beskæftigelse skal have hjælp til at nedbryde barriererne. Den hjælp er socialpolitik. Med budgetforliget for 2022 bliver århusiansk socialpolitik til en diskriminerende udnyttelses- og løndumpingspolitik. Når samtlige partier minus Enhedslisten kan indgå en aftale om at lade private virksomheder og kommune udnytte “indvandrerkvinder” ved at påbyde dem at arbejde 37 timer om ugen ulønnet og tilmed betale arbejdsgiveren 26.000 kr om måneden for denne arbejdskrafttilførsel, så nærmer det sig slaveri. Ingen skal tvinges til at arbejde ulønnet og ingen skal belønnes for at tvinge nogen til at arbejde ulønnet.

Ulighed mellem mange slags danskere er således blevet det normale, men ikke med Enhedslistens stemmer.

Det vil Enhedslisten i Århus Kommune:
Antallet af mennesker med handicap vokser, og dermed behovet for hjælp. Den økonomiske ramme for hjælpen er i flere år ikke fulgt med væksten i behovet, med alvorligt forringede levekår for de handicapramte til følge. Den udvikling skal vendes! Der er brug for et markant løft i indsatsens omfang og kvalitet.

Socialpsykiatrien har på samme måde været udsat for en udhuling af den økonomiske ramme for indsatsen med en væsentlig faldende standard for indsatsen til følge. Også her er brug for et markant løft.

Antallet af hjemløse – ikke mindst: hjemløse med psykiske lidelser –vokser . Kommunens indsats mod hjemløshed har været utilstrækkelig og bør øges. Mange af de socialpsykiatriske borgere er hjemløse og ensomme. De kan have svært ved at finde sig til rette i egen bolig. Her er bostøtte yderst relevant og nødvendigt. De føler sig ensomme, ikke mindst i weekender, hvor der lukkes ned for tilbud.

Alle børn og unge skal have ret til en god og tryg opvækst. Derfor er det vigtigt, at kommunen gør en særlig indsats for udsatte børn og unge, uanset om problemerne skyldes fattigdom, omsorgssvigt, handicap, kriminalitet eller fysisk eller psykisk sygdom eller misbrugsproblemer hos forældrene. Det skal derfor sikres, at der også her er de nødvendige ressourcer.

Fattigdom er et stigende problem. Vi stiller derfor forslag i byrådet om måling af fattigdommen og afhjælpning af fattigdommen. Vi vil have en mere retvisende fattigdomsgrænse, afkræve forvaltningen forslag til afhjælpningen, og vi vil have øget adgangen til enkeltydelser for særligt de familier, der modtager de laveste ydelser såsom hjemrejseydelse.

Hvis du vil fortælle Socialdemokrater, SF, RV, V og Konservative, at deres Budget 2022 nedskæringer på socialområdet er den gale vej at gå – så sæt et kryds ved Enhedslisten ved byrådsvalget 16. november 2021!