Protest mod nedskæringer i Aarhus 13.9.2018

En kommune skal kendes på hvordan man behandler de svageste

En kommune skal ikke kendes på, hvilke kendisser der er født der, eller hvor mange store sportsbegivenheder der kan trækkes til byen. Byrådet i Århus har i flere år forringet vilkårene for de medborgere der har brug for kommunens og fællesskabets hjælp. Behovet for flere hænder og flere penge har klart og tydeligt været beskrevet forud for budgetforhandlingerne.

Budgettale i Aarhus Byråd 12.9.2019, Keld Hvalsø, Enhedslisten, ved 1. behandling af budgettet.

Og byrådet har i flere på hinanden følgende budgetforlig har undladt at bevilge de penge, som er nødvendige, hvis man ikke ville forringe livsvilkårene for handicappede og andre udsatte medborgere. Det er dem man lidet flatterende kalder de svage. Fordi de ikke har kræfter/muligheder for at tage til genmæle.

Ankestyrelsen har i mange tilfælde fastslået, at Århus Kommunes afslag på hjælp var retsstridig i de konkrete tilfælde.  Og hvorfor var de det? Fordi rådmanden og byrådet har villet spare udgifter.

Dermed har de i en del tilfælde tilsidesat borgernes retssikkerhed.

Det bør stoppes!

Tiden er kommet til at rette op.

Også på socialpsykiatriområdet er der et budgethul på ca. 27 mio – og det vil vokse til 44 mio kr. frem mod 2023. Rådmandens og Borgmesterens budgetbemærkninger indeholder spareforslag, som efterlader service forringelser.

De ekstra midler, der efter kommuneaftalen forventes at komme til kommunen, skal have klar adresse, men de skal også have følgeskab af andre midler. Vi bliver af hensyn til de mest udsatte medborgere nød til at finde penge så vi kan give et reelt løft af velfærden.

Enhedslisten stiller konkrete forslag til finansiering.

KL – regerings aftalen

KL formand Bundsgaard, (det er ham vi i daglig tale kalder borgmesteren) og finansminister Wammen har indgået en Kommuneaftale. Et løft på 1,7 milliard i den kommunale serviceramme lyder som rigtig mange penge. Enhedslisten i Aarhus forudsagde da også sidste år at det var uhensigtsmæssigt at lave så store besparelser, fordi det var meget svært at forestille sig at der ville komme en KL aftale, med regeringen, der slet ikke ville give kommunerne penge, overhovedet.

Men når vi så alligevel ikke rejser hænderne op overhovedet i begejstring over de 1,7 mia kr, er det fordi de ekstra udgifter til ældre, børn, mennesker med handicap og sundhedsområdet i 2020 mindst burde løbe op i 3 milliarder kroner. Det er KL’s beregning. Aftalen betyder, at kommunerne samlet set reelt får et serviceniveau i 2020, der bliver 1.3 mia dårligere end i 2019.

Derfor har både den konservative borgmester Ziegler fra Høje Tåstrup, undladt at stemme ja til aftalen og Enhedslistens Per Clausen stemt imod aftalen i KL bestyrelsen – nemlig fordi aftalen resulterer i at mange kommuner må skære i service til de enkelte borgere.

Det vil borgmesterens første budgetforslag også betyde i Århus.

I Århus har vi mulighed for at udvide servicerammen ift det borgmesteren har lagt op til i sit budget udkast. Men efterslæbet er til at få øje på.

Vi mangler ganske vist konkret svar på hvad den demografiske udvikling koster i Århus kommune, men det regner vi med at få svar på når regne drengene, af alle køn, kommer med en redegørelse.

I Enhedslisten bakker vi regeringen op i ambitionerne om at give et reel løft på velfærden og spørger derfor hvor meget borgmesteren mener der skal til for at leve op til sit partis valgløfte om et egentligt velfærdsløft?

En kommune skal kendes på den natur og det miljø der efterlades til næste generation

Enhedslisten har i mange år sat klima og miljø højt på dagsordenen i Aarhus Byråd.

Vi ønsker, at der afsættes penge til flere områder med mere natur, og vi skal fastholde en udbygning af de allerede påtænkte skovrejsninger. Det er nødvendigt for klimaet og miljøet, at vi accelererer vores indsats på området.

Dette har også stor betydning for, at vi sikrer, at der fortsat er rent grundvand fremover. Nærskov, vildskov og genopretning af skovområder sørger for en større biodiversitet samt et levende og grønt miljø at færdes i til gavn og glæde for alle århusianere.

Samtidig er vi meget opmærksomme på udviklingen i byområderne. Skræmmende er det, at antallet af bier og vilde insekter er i kraftig tilbagegang.

Værdien af de danske biers bestøvning af afgrøder i landbrug og frugtavl udgør en milliard kroner årligt. Hertil kommer værdien af deres bestøvning af naturens planter, der medvirker til at sikre føde til fugle og vildt. Også haveejerne nyder godt af insekter og biers bestøvning. Derfor er det vigtigt at sikre gode levevilkår. Eller bare overlevelses vilkår.

Derfor skal vi tænke natur ind i vores byudvikling, vi skal sikre at der er haver og grønne områder overalt i vores kommune. Naturkorridorer skal genetableres og vi skal sikre at dem der er kan bibeholdes.

Social profil på budgettet

Enhedslisten har til årets budgetforhandlinger i Århus Byråd stillet en række forslag, der indebærer mærkbare forbedringer for en lang række århusianere, især svage og udsatte grupper, ud fra partiets skarpe sociale profil.

Handicappede børn og voksne er igennem en del år blevet ramt hårdt af nedskæringskniven – det må stoppes nu. Vi foreslår at aflyse rådmandens såkaldte ”genopretningsplan” på 79 mio. kr. OG tilføre området 45 mio kr. Det er meget beskedent og vil efterlade kommunen på et serviceniveau der svare til 2016.

Vi vil have ekstra personaletimer til Aarhus Kvinde-krisecenter, der særligt i weekender er sårbart, med det stigende antal af kvinder, der søger hjælp. Det er et forslag som vil hjælpe de mest sårbare kvinder, og det er vel at mærke en personaleudvidelse der betales med 50% fra staten og 25% fra de andre kommuner.

Bedre natbemanding på plejehjem

Vi forstår ikke hvorfor rådmanden mener at nat-bemandingen på de århusianske plejehjem, skal være lavere end den er i landets kommuner. Undskyldningen er at vi har store plejehjem.

Vi vil gerne have sammenligningstallene for seks byerne, hvor vi må formode at plejehjems størrelserne er nogenlunde tilsvarende.

Vi ved godt, at det kun vil løse en meget lille del af, den nedslidning, der foregår i Sundheds- og Omsorgssektoren. Det er i øvrigt et problem, at rådmand og borgmester forbigår de problemer i tavshed. Især når vi kan se at der i slipstrømmen af det pressede arbejdsmiljø er store rekrutteringsproblemer.

Skoler og institutioner

Århusianerne skal være helt trygge, når de aflevere deres børn i byens daginstitution og skoler om morgenen.

Der skal være plads til at ønske sig mere som forældre, det skal være en dejlig dag med, ture ud af huset, sanseoplevelser, kultur, venner, dannelse, læring og kærlig omsorg.

Vi skylder vores børn den hverdag og dannelse på vejen til skolen og videre ud i livet.

De vigtigste Grundsten til hele livet lægges i de tidlige år.

Enhedslisten ønsker at den virkelighed der oftest møder børnene i de århusianske institutioner, er at de ansatte der gør det fantastisk, også får nogle rammer der gør, at både de og børnene også oplever at det er fantastisk, at være der.

Det er ikke kun et spørgsmål om hvor mange voksne der er per barn. Det handler om hvor mange voksne der er sammen med børnene. Ikke hvor mange voksne der laver projekter, om læringsmål. og går på kurser eller til møder med forvaltningen, eller evaluerer det de kunne have lavet hvis der var tid til det.

Vi vil have at Aarhus indføre tilstedeværelses normering, at når vi måler på hvor mange voksne der er per barn, så er det ude ved barnet vi måler og ikke på ansættelseslister. Voksne skal tilbage til kærne nærvær.

Vores skoler mangler uddannede lærer. I dagens Stiftstidende kan vi se, at der også blandt forældre er en efterspørgsel på uddannede vikarer, så også den undervisning, kan være brugbar for eleverne. Enhedslisten stiller forslag om et korps af læreruddannede vikarer.

Helt konkret oplever næsten halvdelen af skolerne i kommunen, at det kniber med at kunne yde den lovpligtige minimumsundervisning i normalområdet. Og der mangler størrelsesordenen 33,5 mio. kr. på specialundervisningsområdet. Borgmesterens budgetforslag stiller ikke genopretning i udsigt.

Teater og kultur skal sprudle – i midtbyen og i Brabrand

Kulturlivet i Aarhus skal have et ekstra løft på nogle vigtige områder:

Vi skal understøtte kulturel mangfoldighed. Kultur er en af de bærende faktorer i integration af vores unge. Teater i Gellerup kan være brobygger til andre unge fra byen, ligesom fodboldbanen er det.

Derfor skal vi have indført et kulturpas til de børn og unge, der ikke selv har mulighederne for at betale for kulturoplevelser. Et rigt liv indeholder andet end skole og arbejde. Kultur giver os vide horisonter, næring til sjælen og sammenhold. Derfor finder vi det vigtigt, at der afsættes penge til, at alle får lige adgang til kulturelle aktiviteter og oplevelser. Vi ønsker, at ordningen med fritidspas udvides til også at omfatte et kultur-klippekort.

Vi skal støtte det producerende kulturliv, gæstespil og eventmageri kan være godt nok, men kernen i det århusianske kulturliv bør være egenproduktion. Festugen blev skabt som en årlige uge hvor århusianerne kunne være vidne til den rigdom af egen produktioner der foregik i det århusianske kulturliv. I dag trækkes de store overskrifter af det vi kan få til byen at optræde. Vores ønsker er at flere skal kunne leve af at være udøvende kunstnere i vores kommune.

På samme måde ønsker vi at kulturhuset ”Det Gamle Gasværk” i Brabrand får samme vilkår som andre kultur og aktivitetshuse i Århus, med henblik på at der kan skabes og vises kultur aktiviteter, der har rod i lokalsamfundet, uden vi begrænser nogen i at have udsyn udover egn og verdensdel.

Vi ønsker helt særligt at der bliver sat ekstra penge af til produktion og aktivitet i de udsatte boligområder

Vi ønsker cykelstier i stedet for P-Pladser

Vi har en midtby, hvor gade parkering udgør et større sikkerhedsmæssigt problem, dels for cyklister, men også for fodgængere og alle de andre mange trafikanter der færdes i vores by.

At det også er et stort problem ift. Den måde vi gerne ser byen blive brugt på og byens visuelle udtryk, er naturligvis et særskilt problem.

Vi foreslår ved de kommende forhandlinger at M P Bruunsgade bliver gjort parkeringsfri, og dermed indtages af mennesker i stedet for biler.

Vi vil også gerne sikre cykelstier mellem Solbjerg og Tranbjerg og fra Borum til Viborgvej, ligesom vi også synes det er vigtigt at få forbundet boligområdet ved Holmstrupgård, med den nye supercykelsti.

Budgetforhandlingerne

Enhedslisten foreslog udsættelse af budgetforhandlingerne, til vi kender mere til indtægtssiden, altså bloktilskud og udligningstilskud. Men også sådan at vi kunne nå at få klarlagt de reelle udgiftsbehov, herunder borgmesterens ”udfordringer”. Det ville byrådet ikke være med til.

For os fritidspolitikere er det ikke nemt selv at finde frem til ”udfordringerne” i de mange bilag. Vi har dog gjort et ydmygt forsøg..

De ”udfordringer”, som budgetforslaget ikke byder på at løse, udgør alene i 2020 I alt mindst 312 mio kr.

Enhedslisten vil som det økonomisk ansvarlige parti vi er; stille forslag om hvordan disse penge kan tilvejebringes.

Folder med Enhedslistens forslag til budgettet