Keld Hvalsø

Vildledning af byrådet skal undersøges – incl. juridisk chefs rolle

Byrådet i Aarhus er blevet vildledt, ved beslutning af nye regler om anvisning af almene boliger. Vigtige oplysninger fra Justitsministeriet blev i første omgang tilbageholdt, og siden blev der givet misvisende oplysninger. Enhedslisten vil derfor have iværksat en ekstern juridisk undersøgelse af forvaltningernes roller – inclusive juridisk chef Christians Mølgaards rolle – i vildledningen af Aarhus Byråd. Det stiller vi forslag om i byrådet.

Pressemeddelelse, 9.4.2019, Keld Hvalsø, medlem af Aarhus Byråd for Enhedslisten

En gruppe borgere har for Folketingets Ombudsmand indbragt en sag om kommunens ulovlige diskriminerende praksis ved anvisning af almene boliger. I skrivelsen til Ombudsmanden påvises, at kommunens forvaltning fra d. 18.12.2018 har været bekendt med, at Justitsministeriet har udtalt, at diskrimination på grundlag af statsborgerskab og etnicitet er retsstridig. Denne udtalelse fra ministeriet indgik ikke i sagen, om nye regler for anvisning af boliger i udsatte boligområder, da den blev behandlet i byrådet en måned senere, d. 16.1.2019.

I Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens notat af 12.10.2018 s. 6 refereres, at Justitsministeriet skriver:

”Det vurderes i forbindelse med anvisning til udsatte boligområder ikke at være sagligt at lægge vægt på de pågældende personers statsborgerskab eller deres oprindelse.”

I forvaltningsretten er vægt på usaglige hensyn magtfordrejning – og dermed retsstridigt.

Med andre ord, det er ulovligt at diskriminere ved anvisning af bolig med henvisning til statsborgerskab og til herkomst. Men henvisningen til ”statsborgerskab” forsvinder på mystisk vis i forvaltningen. Teknik og Miljø skriver d. 17.1.2019 til Tekniske Udvalg: ”Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har truffet afgørelse omkring lovligheden af udelukkende at anvende ikke-vestlig herkomst, når den kommunale anvisningsret benyttes. Det er vurderingen, at det ikke er lovligt kun at tillægge herkomst betydning.”

Dette er en vildledende gengivelse af ministeriets udsagn, hvori også inkluderes statsborgerskab som usagligt kriterie i anvisning af bolig og dermed ulovlig praksis, hvis det benyttes.

”Vi bør altså kunne regne med, at juridisk afdeling oplyser byrådet og de forskellige udvalg retvisende og dækkende om indholdet af Justitsministeriets udtalelse. I sidste ende drejer det sig jo om borgernes retssikkerhed, hvis byrådet får vildledende oplysninger og vedtager noget, der viser sig at være ulovligt,” siger Keld Hvalsø.

Enhedslistens stiller følgende forslag bil byrådsmødet d. 24.4: ”Der iværksættes en ekstern juridisk undersøgelse af forvaltningernes roller – inclusive juridisk chef Christians Mølgaards rolle – i vildledningen af Aarhus Byråd i sagen om diskrimination ved anvisning af borgere til boliger i visse byområder.”

”Byrådet må kunne regne med, at chefen for borgmesterafdelingens juridiske afdeling påser, at byrådet orienteres retvisende, og desuden at chefen for juridisk afdeling påser, at borgmesteren er orienteret retvisende. I denne sag skal vi finde ud af, om der er sket ulovligheder med forsæt,” siger Keld Hvalsø.

Notat: Juridisk vurdering af udlejningskriterier

Klage til Folketingets Ombudsmand over Aarhus Kommunes anvisningspraksis