Keld Hvalsø

Støtte til Helsingørs forslag til at bevare velfærden

Den fortsatte velfærd er truet i kommunerne, hvor økonomien er stram, og hvor det er svært at lave langsigtet planlægning. Derfor foreslår Enhedslisten, at Aarhus byråd bakker op om et forslag fra Helsingør kommune til KL’s politiker topmøde. Forslaget vil forbedre kommunernes mulighed for at bevare velfærden.

Pressemeddelelse, 17.3.2019, Keld Hvalsø, medlem af Aarhus Byråd for Enhedslisten

Forslaget fra byrådet i Helsingør Kommune:

I forbindelse med den forestående evaluering af budgetloven i Folketinget opfordrer KL’s delegeretmøde regeringen til at gennemføre en række ændringer af budgetloven, som vil styrke kommunernes mulighed for langsigtet planlægning af drifts- og anlægsopgaver med henblik på at sikre den bedst mulige service for borgerne.

KL’s delegeretmøde foreslår følgende ændrin­ger af budgetloven:

  • En automatisk regulering af driftsrammen efter den demografiske udvikling, så kom­munerne er sikret grundlag for at opret­holde velfærden
  • Indføring af flerårige budgetrammer så kommunerne kan planlægge med inve­steringer, der reducerer udgiftspresset på længere sigt
  • Undtagelse fra servicerammen for investe­ringer, der skaber besparelser på udgifter, som ligger uden for servicerammen, f.eks. på beskæftigelsesområdet
  • Undtagelse fra anlægsrammen for investe­ringer i energibesparelser og andre forebyg­gende tiltag imod klimaforandringerne
  • Ændring af sanktionssystemet på en måde, der modvirker systematisk mindreforbrug i forhold til servicerammen, f.eks. ved at ind­føre en bagatelgrænse for overskridelser

”Vi ved selvfølgelig godt at byrådet ikke kan binde de delegerede i deres afstemning på KL’s delegeretmøde. Men med det her forslag kan vi få en lokal debat og en meningstilkendegivelse fra borgmesteren og byrådets partier. Det handler trods alt om noget så vigtigt som at bevare velfærden,” siger Keld Hvalsø.

KL’s delegeretmøde holdes d. 21.-22. marts i Aalborg

Forslaget fra Enhedslisten er på byrådsmødet d. 20. marts, sag 32