Den gode og grønne by skal bevares

Mange gode kulturmiljøer i Aarhus midtby risikerer at blive ødelagt af nyt og stort byggeri, og samtidig er byens grønne åndehuller truet. Mange beboere protesterer, men de oplever ofte at tale for døve ører. Det vil Enhedslisten gøre noget ved. Derfor stiller vi forslag i Aarhus Byråd om at bevare de sammenhængene bymiljøer i Aarhus midtby samt byens grønne åndehuller.

Pressemeddelelse, 14.3.2019, Keld Hvalsø, medlem af Aarhus Byråd for Enhedslisten og formand for Teknisk Udvalg

Aarhus midtby indeholder –endnu- nogle sammenhængende bymiljøer af høj kvalitet. Enhedslisten foreslår, at vi bevarer byens kulturhistoriske værdier. Det betyder, at der skal iværksættes en gennemgang af de centrale kvarterer med SAVE registreringer og udpegninger af kulturmiljøer, hvor der fremover skal være skærpede retningslinjer for evt. nybyggeri.

Enhedslisten vil desuden have Kommuneplanens rammeområder i Aarhus midtby revurderet med henblik på sikring af kulturhistoriske, karakteristiske og værdifulde bygninger og miljøer.

”For at sikre en bevarende udvikling i midtbyen skal alle ændringer vurderes på, om de forbedrer eller forringer bo- og livskvaliteten. Forbedringer kan bl.a.  være med grønne opholdsarealer, plads til børn, fredeliggørelse af gader, klimatilpasning og bæredygtighed,” siger Keld Hvalsø.

Der har den seneste tid været en række byggesager, der har ført til byrådsbeslutninger om nedrivning af bygninger i historiske kulturmiljøer. Sidste år skærpede byrådet endda “Fortællingen om Aarhus” med følgende sætning: “Vores bycentrum, by- og lokalområder ændrer karakter. Vi vil værne om det historiske Aarhus og bevare de grønne åndehuller, og vi vil fylde dem og byrummet med liv.” Samtidig er der fortsat en række af midtbyens kulturmiljøer, der pt. er truet af nedrivning – og nye byggesager kommer løbende til uden at forvaltningen har de nødvendige ramme- og planmæssige betingelser for at kunne afvise dem med henvisning til bevarelse af kulturmiljøer.

Utilfredsheden blandt byens borgere er stigende og det demokratiske underskud vokser, fordi byrådet på den ene side handler efter de dele i kommuneplanen, der understøtter fortætning, men på den anden side ikke grundlæggende forholder sig til kommuneplanens visioner om sikring af kulturmiljøer.

”Kampen kommer således til at ske fra sag til sag, og byrådet overlader i praksis rollen som byens kulturmiljøbeskyttere til borgere og fællesråd. Det duer ikke. I stedet for skal vi tænke i både udvikling og bevaring for at skabe et Aarhus, som er den gode by for flere,” siger Keld Hvalsø, formand for Teknisk Udvalg.

Forslaget er på dagsordenen ved byrådsmødet d. 20. marts