Keld Hvalsø

I valgkampen ville ingen politikere skære ned

I valgkampen op til kommunalvalget i 2017 ville ingen politikere skære ned på velfærden i Aarhus Kommune. Så byrådet har faktisk ikke et demokratisk mandat til nedskæringer i kernevelfærden. Det er heller ikke nødvendigt, og et solidt flertal af aarhusianerne, 59 procent, vil også hellere betale lidt mere i skat, end at se velfærden beskåret.

Budgettale ved 1. behandling af budget 2019 i Aarhus Byråd 13.9.2018, Keld Hvalsø, Enhedslistens budgetordfører:

Demokrati står som en af de allerstærkeste værdier i Danmark, i Århus, der hvor man lever og bor. Det er en værdi der er grundlæggende for den tænkning der har været og er i Århus, og til næste år fejre vi 100 året for den første folkevalgte borgmester i Århus og det var et valg, hvor Fruentimmer, folkehold, også havde valg ret, og senere fik også de fattige, fjolser, fallenter, forbrydere, fremmede, og farende også stemmeret.

Når jeg nævner det i en debat der handler om økonomi, så er det fordi demokratiet er helt grundlæggende for Enhedslisten i alle de debatter vi har her i salen, men også fordi vi er nervøse for om vi alle er enige om demokratiets urørlighed, og vigtigheden af at denne debat holdes i hævd.

Når jeg ser tilbage på den valgkamp der blev afsluttet for knap 10 måneder siden. Så var der ikke en eneste debat, der pegede på at der var kommende byrådsmedlemmer der ønskede at skære ned på serviceniveauet, på kernevelfærds områderne. Når jeg sidder og kigger på de pjecer, pamfletter og postkort der er kommet i min brevkasse, så ser jeg ingen steder at der søges politisk mandat til at foretage nedskæringer.

Derfor mener Enhedslisten heller ikke at vi i byrådet har et demokratisk mandat, der tillader nedskæringer på kernevelfærden.

Men vi mener faktisk heller ikke det er nødvendigt.

Vil gerne betale lidt mere i skat

Et solidt flertal af Århusianerne, 59 procent, vil hellere betale lidt mere i skat, end at se velfærden beskåret, med besparelser på skoler, daginstitutioner, for ældre og for mennesker med handicap. Love og aftaler binder det kommunale selvstyre, så det er svært at sætte skatten op. Vi mener at byrådet må trodse de udemokratiske bindinger.

På baggrund af ønsket fra et flertal af århusianere opfordrer vi til, at Aarhus går forrest i et opgør for at hæve skatten en smule, så vi undgår million-besparelserne.

At 59 procent af århusianerne gerne vil betale mere i skat, i stedet for at skære i velfærden, viser en undersøgelse, lavet af analyseinstituttet DMA for flere af byens fagforeninger. Kun 13 procent foretrækker besparelser. Det er et meget stærkt signal fra byens borgere, vi ikke bare kan sidde overhørig.

Indkomstskatten i Aarhus er regionens laveste og den tredje laveste i Jylland. Med en lille stigning undgås, at færre ansatte, med stigende indbyggertal, skal klare stadigt flere opgaver.

Medarbejderne må løbe stærkere

Byrådet i Århus har i en del år skåret ned på den kommunale service.

Medarbejderne har måttet løbe stadig hurtigere.  Hjemmehjælpsmodtagerne har fået stadig færre minutter.

Handicappede børn og voksne har fået stadig mindre hjælp.

Der er brug for forbedringer – ikke for nedskæringer.

Det er sørgeligt, at diskussionerne i dag ikke handler om kvalitet – kun om fordeling af forringelser.

Kommunens medarbejdere løber i forvejen hurtigere og hurtigere for at yde den samme service, og yderligere nedskæringer på op mod 273 mio. kr. årligt vil koste op til 600 fuldtidsstillinger. Det vil betyde et øget pres på de ansatte, som dramatisk vil forringe servicen overfor borgerne.

Selvom det er defensivt, nøjes Enhedslisten, i år med, hoved sagligt, at kæmpe imod yderligere nedskæringer.

I stedet for nedskæringer i Aarhus Kommune på 241 mio. kr. i 2019 stigende til 273 mio. kr. i 2022, foreslår Enhedslisten en stigning i indkomstskatten på 0,5 procent. Det vil i gennemsnit koste århusianerne 3 kr. pr. dag, hvilket svarer til prisen på en indkøbspose, som mange gerne køber uden videre. Men dette er naturligvis en gennemsnits betragtning, for dem der lever af kontanthjælp eller SU er beløbet selvfølgelig meget lavere.

Hæves skatten med 0,5 procent, samtidig med at grundskylden og dækningsafgiften begge hæves med 0,1 procent, vil det give kommunen 78 mio. kr. i ekstra indtægter i 2019. De følgende år vil det give 185 mio., 216 mio., og 336 mio. kr. Dermed vil de foreslåede million-besparelser stort set være unødvendige, og de store nedskæringer i velfærden kan undgås, sådan som et flertal af århusianerne ønsker.

Beløbene varierer fra år til år, fordi staten inddrager en stor del af skattestigningen. Det første år 75 procent, de næste to år 50 procent og det fjerde år 25 procent. Derefter ingenting.

Andre indtægter er mulige

Derudover ønsker vi at kigge på andre indtægter i forbindelse med budgetforhandlingerne.

Vi vil genindføre afgiften, på stilladsreklamer og afgiften på at råde over vejareal.
Vi mener faktisk godt man kan se en forskel fra før den blev afskaffet og til nu. Det er hverken kønt eller særlig rart at gå rundt mellem store stilladser, heller ikke for turister. Og hvis den her afgift kan være med til at sørge for at stilladserne forsvinder lidt hurtigere, end de gør i dag, så er det godt for alle byens borgere – ikke mindst mennesker med handikap.

Vi foreslår at indføre en turisme-afgift. Det er en afgift, flere andre store byer i verden har. En lille afgift, på fx 8 kroner pr hotelovernatning.
Det har man råd til, hvis man har råd til at betale for ferien, og det vil kunne give en tiltrængt kapitalindsprøjtning til nogle af de ting, der gør at turisterne overhovedet vil komme på besøg i Aarhus.

– drop den forældede tanke om Marselistunnel og frigiv pengene.
– Drop busning af børn, der dumper sprogtesten – både for børnenes og økonomiens skyld.

Klima og miljø

Enhedslisten har i mange år sat klima og miljø højt på dagsordenen i Aarhus Byråd. Sommervejret, først med langvarig tørke og siden kortvarig regntid, har bestemt ikke mindsket behovet for bæredygtige løsninger. På den baggrund stiller vi til årets budgetforhandlinger i Aarhus forslag om mere skovrejsning og desuden en indsats for at gøre byen mere bi-venlig.

Vi ønsker, at der afsættes penge til flere områder med skovrejsning, og vi skal fastholde en udbygning af de allerede påtænkte skovrejsninger. Det er nødvendigt for klimaet og miljøet, at vi accelererer vores indsats på området.

Dette har også stor betydning for, at vi sikrer, at der fortsat er rent grundvand fremover. Nærskov, vildskov og genopretning af skovområder sørger for en større biodiversitet samt et levende og grønt miljø at færdes i til gavn og glæde for alle århusianere.

Samtidig er vi meget opmærksomme på udviklingen i byområderne. Skræmmende er det, at antallet af honningbier og vilde bier er i kraftig tilbagegang.

Værdien af de danske biers bestøvning af afgrøder i landbrug og frugtavl udgør en milliard kroner årligt. Hertil kommer værdien af deres bestøvning af naturens planter, der medvirker til at sikre føde til fugle og vildt. Også haveejerne nyder godt af biers bestøvning. Derfor er det vigtigt at sikre bierne gode levevilkår.

Vi forslår, at der skal udarbejdes en plan for hvordan Århus kan byudvikles, samtidig med at vi sikrer, at bierne og andre insekter får gode levevilkår, og dermed sikrer en stor biodiversitet i hele Aarhus kommune, også i midtbyen. Der skal simpelthen sættes penge af til opgaven.

Social profil på budgettet

Enhedslisten har til årets budgetforhandlinger i Århus Byråd stillet en række forslag, der indebærer mærkbare forbedringer for en lang række århusianere, især svage og udsatte grupper, ud fra partiets skarpe sociale profil.

Vi håber selvfølgelig at få opbakning til disse forslag på social- og beskæftigelsesområdet. Det burde vi kunne få, for der er tale om forbedringer på områder, som virkelig trænger til et løft. Og det er i høj grad forebyggelse, som vil ende med at spare kommunen penge.

Vi vil gøre noget for udsatte voksne, og derfor skal der ansættes flere socialrådgivere, så opfølgning på handleplan og bostøtte kan ske hyppigere med en tidlig og forebyggende indsats. Der skal investeres 10 mio. kr. årligt, og erfaringer viser, at dette tjener sig hjem igen.

Handicappede børn og voksne er igennem en del år blevet ramt hårdt af nedskæringskniven – det må stoppes nu. Budgetforslaget vil endda fjerne befolknings-reguleringen af budgettet.

Vi vil have bedre normering på kommunens botilbud. Der skal være tilstrækkeligt personale til, at beboere og personale kan være trygge – hele døgnet.

Vi vil give gratis tilbud til udsatte forældre om forbedret forældreskab. Det er forebyggelse i forhold til udsatte børn, så anbringelser, sygdom og utryghed undgås. Det vil koste ca. 5.000 kr. pr. førstegangsfødende mor.

Vi vil sikre en bedre overgang fra barn til voksen for unge med handicap og socialt udsatte unge. Deres ungdomsliv skal styrkes, og der skal fokuseres på støtte til uddannelse og beskæftigelse.

Vi vil have ekstra socialpædagogiske personaletimer til Aarhus Kvinde-krisecenter, der særligt i weekender er sårbart, med det stigende antal af kvinder, der søger hjælp. Det vil koste ca. en halv mio. kr. årligt.

Når kommunen i august i år skærer på hjemmeplejen i Vestervang, så 3 medarbejdere nu skal løfte de opgaver, som 4 medarbejdere har løftet fra januar, betyder det færre minutter pr. borger og flere minutter på vejen. Det er en helt gal vej at gå.

Vi vil have, at kommunen i højere grad ansætter modtagere af kontanthjælp i reelle job fremfor i praktikker, der fortrænger lønmodtagere fra arbejdspladserne.

Enhedslisten stiller også budgetforslag på alle andre områder.

Imod en diskriminerende skolestruktur

Med den nye skolestruktur kastet op i luften, med stor usikkerhed om hvor den lander, er der desværre stærke politiske røster i Aarhus Byråd, der vil pålægge børn og forældre i vestbyen, lige netop det, som forældre i resten af byen med stort held har protesteret imod. Der er dermed fare for en ny skolestruktur med et stærkt diskriminerende indhold, hvilket vi i Enhedslisten vil advare kraftigt imod, og som vi tager stærkt afstand fra.

En tsunami af bekymring, kritik og protester fra forældre i Aarhus har fået rådmand og andre politikere til at ryste i bukserne og droppe planen om ny skolestruktur, hvor distrikts-skolen skulle afgå ved døden. Men et flertal i byrådet – ikke Enhedslisten – har jo skrevet under på « aftalen om udsatte boligområder », der betyder, at dette netop skulle indføres.

I Enhedslisten mener vi, det er afgørende vigtigt med den nære folkeskole, hvor forældre, børn og personale kan have et godt, frugtbart og tillidsfuldt samarbejde om børnenes skolegang. Så vi har stor forståelse for de mange forældre-protester. Men for os gælder dette i hele Aarhus, og altså også i vestbyen,

Vi ser nu, at flere politikere i byrådet arbejder for at indføre alene i vestbyen, hvad forældrene i resten af byen ikke ønsker og med held har fået stoppet. De borgerlige partier vil lukke skoler i vestbyen og sprede eleverne over hele resten af Aarhus. Dette vil indebære, at endnu flere børn herfra skal busses rundt i kommunen, hvilket har vist sig at have meget ringe eller ingen effekt.

Vi vil på det kraftigste advare imod, at man alene i vestbyen indfører det, som man ikke ønsker i resten af Aarhus. Det vil være direkte diskriminerende og føre til stor utryghed blandt børn og forældre i vestbyen.

Plads til kærlige omsorg

Århusianerne skal have ro i maven, når de aflevere deres børn i byens daginstitution og skoler om morgenen.

Der skal være plads til at ønske sig mere som forældre, det skal være en dejlig dag med, ture ud af huset, sanseoplevelser, kultur, venner, dannelse, læring og kærlig omsorg.

Vi skylder vores børn den hverdag og dannelse på vejen til skolen og videre ud i livet.

De vigtigste grundsten til hele livet lægges i de tidlige år.

Enhedslisten er bekymrede over at den virkelighed ikke er den der oftest møder børnene i de århusianske institutioner, vi har ansatte der gør det fantastisk, men alt for ofte er alene med meget store børnegrupper, særligt i ydertimerne er det et stort problem.

Vi ønsker at der ikke spares mere på vores børn, der er brug for investeringer i vores børn. Altså; penge til at rette op på et meget trængt område.

Vi kunne ønske at Aarhus gik forrest og indførte tilstedeværelses normering, at vi får de voksne tilbage til kærne nærvær.

Vi mere at det er afgørende vigtigt at vi holder fast i de visioner vi har for vores børn og unge i Aarhus.

Med de varslede nedskæringer på daginstitutioner, og skoler kommer vi endnu længere væk fra vores visioner, og den virkelige dagligdag vi byder ungerne, det kan vi ikke være bekendt.

Vi vil arbejde hårdt for at sikre hverdagen og det gode børne og ungdomsliv.

Teatret skal sprudle – i midtbyen og i Gellerup

Kulturlivet i Aarhus skal have et ekstra løft på nogle vigtige områder: Svalegangen skal styrkes med fordobling af teatrets egne forestillinger, der skal genetableres en teaterscene i Gellerup, og så skal vi have et kultur-klippekort til børn fra fattige familier. Enhedslisten stiller disse forslag til årets budgetforhandlinger i Aarhus Byråd.

Aarhus har med Svalegangen et samtidsteater, der producerer scenekunst på et højt niveau. Der skabes debat, refleksion og identitet i byen, og Aarhus markeres nationalt. Vi ønsker derfor at Svalegangen får mulighed for fast at producere fire større forestillinger årligt, ligesom tidligere.

Svalegangen har en publikums-belægning på over 80%, og teatret har målbevidst opnået, at 24% af billetterne i dag sælges som ungdoms- og studie billetter. Det er flot.

En øget fast bevilling til Svalegangen på 1,6 mio. kr. årligt vil give teatret mulighed for at udvikle sig til gavn for endnu flere århusianere. Det vil også betyde fastholdelse af flere lokale kunstneriske arbejdspladser, til glæde for hele det scenekunstneriske miljø og for Aarhus som by.

Teatret skal også sprudle i Gellerup, der i mange år har været kendt for sin teater-virksomhed. Enhedslisten ønsker at den mulighed fortsætter til gavn og glæde for området og hele byen, så vi foreslår, at der genetableres en teaterscene med teaterværksted.

Vi skal understøtte kulturel mangfoldighed og ind tænke kultur, øvelokaler og kunstnerværksteder til de kulturelle vækstlag. Kultur er en af de bærende faktorer i integration af vores unge. Teater i Gellerup kan være brobygger til andre unge fra byen, ligesom fodboldbanen er det.

Enhedslisten vil desuden have indført et kulturpas til de børn og unge, der ikke selv har mulighederne for at betale for kulturoplevelser. Et rigt liv indeholder andet end skole og arbejde. Kultur giver os vide horisonter, næring til sjælen og sammenhold. Derfor finder vi det vigtigt, at der afsættes penge til, at alle får lige adgang til kulturelle aktiviteter og oplevelser. Vi ønsker, at ordningen med fritidspas udvides til også at omfatte et kultur-klippekort.

Boliger til alle

Enhedslisten har stort fokus på, at alle i Aarhus skal kunne få en bolig, hvilket stiller store krav til boligbyggeriet. Byen vokser nemlig med 4-5000 nye aarhusianere om året, og det skaber hvert år behov for ca. 2000 nye boliger. For at der skal være boliger til alle, kræver det, at der årligt bygges 500 almene familieboliger.

Samtlige 42.000 almene boliger i Aarhus er udlejet og der er lange ventelister mange steder. Enhedslisten har bakket op byggeri af 400 almene familieboliger om året i perioden 2016-19, og dette bør videreføres, men det er ikke nok. For et flertal i byrådet (uden om Enhedslisten) vil nedrive 1000 familieboliger i Gellerup-Toveshøj og Bispehaven. Det betyder, at der i en periode på 10 år skal bygges yderligere 100 almene boliger om året.

Byrådet har vedtaget en boligpolitik, der skal sikre en fornuftig byudvikling, herunder en blandet by. Men for at sikre de 25% almene boliger, og dermed den blandede by med gode boliger til alle, skal der altså bygges 500 almene familieboliger om året, i hvert fald de næste 10 år. Det stiller Enhedslisten forslag om til årets budgetforhandlinger. Derudover stiller vi også forslag om, at der opføres 200 ungdomsboliger årligt fra 2020, da der også på dette område er et stort pres.

Vores forslag betyder, at der årligt skal afsættes 100 mio. kr. på kommunens budget fra 2020, til at 500 almene familieboliger årligt kan blive opført, og desuden 17,5 mio. kr. årligt til 200 ungdomsboliger. Dette forslag er vigtigt for os, da vi mener, at der i Aarhus skal være boliger til alle.

Uansvarligt med flere nedskæringer

Bundlinjen er, at Enhedslisten ikke mener, det er ansvarligt at udsætte kommunens borger for flere nedskæringer, der rigeligt på vej. Vi har chancen for at vende skuden, rette op på økonomien, følge borgernes vilje og til med op nå nogle få service forbedringer og undgå at vi igen sende regningen til de medborgere der har allersværest ved at protestere.